Being a True Friend (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  16/5/2017

Being a True Friend

Melchizedek king of Salem brought out bread and wine. Genesis 14:18

Poet Samuel Foss wrote, “Let me live by the side of the road and be a friend to man” (“The House by the Side of the Road”). That’s what I want to be—a friend of people. I want to stand by the way, waiting for weary travelers. To look for those who have been battered and wronged by others, who carry the burden of a wounded and disillusioned heart. To nourish and refresh them with an encouraging word and send them on their way. I may not be able to “fix” them or their problems, but I can leave them with a blessing.

Melchizedek, both the king of Salem and a priest, blessed Abram when he was returning weary from battle (Gen. 14). A “blessing” is more than a polite response to a sneeze. We bless others when we bring them to the One who is the source of blessing. Melchizedek blessed Abram, saying, “Blessed be Abram by God Most High, Creator of heaven and earth” (v. 19).

Jesus, teach us to be a friend of people as You are with us.

We can bless others by praying with them; we can take them with us to the throne of grace to find help in time of need (Heb. 4:16). We may not be able to change their circumstances, but we can show them God. That’s what a true friend does.

Jesus, teach us to be a friend of people as You are with us. Give us eyes to see others and their needs and to take the time to listen. Help us to take them to You, the source of life.

 

A big part of loving is listening.

INSIGHT:

A benediction is a prayer that asks for God’s blessing. In this passage, Melchizedek, priest-king of Jerusalem, blessed Abraham with a benediction, attributing Abraham’s victory to the power of God (vv. 19–20). In many churches the pastor often closes the worship service by reciting the words of Numbers 6:24–26 as a prayer of blessing, assuring the congregation of God’s presence, pardon, protection, and peace. The biblical writers underscored this privilege of blessing others when throughout their letters they sprinkled prayers of blessing upon their readers (see Rom. 15:13; 2 Cor. 13:14; 1 Thess. 3:11–13; 2 Thess. 2:16–17; Heb. 13:20–21; Jude 1:24–25).

This week, why not use one of the biblical benedictions as a prayer of blessing for a loved one. 

Làm Bạn Thật

Mên-chi-xê-đéc, vua Sa-lem, cũng là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, đem bánh và rượu ra đón. Sáng thế ký 14:18

Nhà thơ Sa-mu-ên Foss có viết: “Hãy để tôi sống bên đường và làm bạn của mọi người” (trích trong “The House by the Side of the Road” – “Ngôi Nhà Bên Đường”). Đó cũng là những gì tôi ao ước—được làm bạn của mọi người. Tôi muốn đứng bên đường chờ đợi những lữ khách mệt mỏi; đến với những người bị ngược đãi và bị đối xử bất công, những người có tấm lòng nặng trĩu vì tổn thương và thất vọng; nâng đỡ, an ủi và khích lệ họ tiếp tục hành trình của mình. Có thể tôi không có khả năng để “thay đổi” họ hay giải quyết những nan đề của họ, nhưng tôi có thể chúc phước cho họ.

Mên-chi-xê-đéc, vừa là vua Sa-lem cũng là một thầy tế lễ đã chúc phước cho Áp-ram khi ông mệt mỏi trở về từ chiến trận (Sáng. 14). Một “lời chúc phước” có giá trị hơn nhiều so với lời thăm hỏi xã giao khi hắt hơi. Chúng ta chúc phước cho người khác khi đem họ đến với Đấng là nguồn của ơn phước. Mên-chi-xê-đéc đã chúc phước cho Áp-ram rằng: “Nguyện Đức Chúa Trời Chí Cao, Đấng dựng nên trời và đất, ban phước cho Áp-ram” (c.19).

Chúng ta có thể chúc phước cho người khác bằng cách cầu nguyện cho họ; chúng ta có thể dẫn họ đến ngôi ân điển để tìm thấy sự giúp đỡ trong lúc có cần (Hê. 4:16). Chúng ta có thể không đủ khả năng để thay đổi hoàn cảnh của họ, nhưng chúng ta có thể giới thiệu về Chúa cho họ. Đó là điều mà một người bạn thật nên làm.

Lạy Chúa Jêsus, xin dạy chúng con trở nên những người bạn chân thành của mọi người giống như Ngài đối cùng chúng con. Xin ban cho chúng con đôi mắt để nhìn thấy nhu cầu của người khác cũng như dành thời gian để lắng nghe họ. Xin giúp chúng con đưa dắt họ đến với Ngài, là nguồn của sự sống.

Lắng nghe là một cách quan trọng để bày tỏ yêu thương.

CHÚ GIẢI:

Lời chúc phước là một lời cầu nguyện xin Chúa chúc phước lành. Trong phân đoạn này, Mên-chi-xê-đéc, thầy tế lễ – vua của Giê-ru-sa-lem, đã chúc phước cho Áp-ra-ham, công nhận chiến thắng của Áp-ra-ham là nhờ quyền năng của Chúa (c. 19-20). Tại nhiều hội thánh, mục sư thường kết thúc buổi thờ phượng bằng cách trích dẫn Dân số ký 6:24-26 như một lời cầu nguyện chúc phước, bảo đảm với hội chúng về sự hiện diện, tha thứ, bảo vệ và sự bình an của Chúa. Các trước giả Kinh Thánh đã nhấn mạnh đặc ân chúc phước lành cho người khác khi họ luôn có những lời cầu nguyện chúc phước cho độc giả trong những bức thư của mình (xem Rô. 15:13; II Cô. 13:14; I Tês. 3:11-13; I Tês. 2:16-17; Hê. 13:20-21; Giu. 1:24-25).

Trong tuần này, hãy dùng một lời chúc phước trong Kinh Thánh như một lời cầu nguyện chúc phước cho một người thân yêu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *