Ngợi Khen Thờ Phượng

Sau lại đầy tớ trình rằng: Thưa chủ, điều chủ dạy, đã làm rồi, mà hãy còn thừa chỗ.

Lu-ca 14:22.

A. W. Tozer viết trong tác phẩm nổi tiếng Tri Thức Về Đấng Thánh “Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, vì thế Ngài không cần sự hỗ trợ.” Đức Chúa Trời không ủng hộ sự trống vắng bởi vì Ngài vốn đầy trọn, ngoại trừ khi Con Ngài tự làm cho mình trống không hạ sinh vào trần gian sống giữa dòng dõi loài người. Từ buổi ban đầu chương trình cứu chuộc của Chúa dành cho con người đi qua một tiến trình rồi dẫn tới trời mới và đất mới phản chiếu vinh hiển của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời chuẩn bị làm đầy dẫy chúng ta trong các công tác phục vụ, trước tiên Ngài sẽ làm chúng ta trở nên trống không.

Chúng ta nhìn thấy các bằng chứng về sự đầy dẫy thiên thượng trong sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Theo Sáng thế ký 1:2, “Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.” Trái đất lúc bấy giờ là vô hình, trống không, tăm tối cho đến khi Chúa tạo nên ánh sáng, đất, biển, các từng trời và đổ đầy sự sống, vẻ đẹp tự nhiên cho nó. Ngài lướt qua tất cả các thiên thể khác và chọn trái đất là hành tinh của Ngài. “Đất và muôn vật trên đất. Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va.” (Thi thiên 24:1) “Thế gian và muôn vật ở trong, đều thuộc về ta.” (Thi. 50:12). Ngài đổ đầy thế giới với mọi thứ chúng ta cần để duy trì sự sống. Và rồi Con Ngài đến trần gian để ban cho chúng ta sự sống dư dật.

Chúng ta nhìn xem sự đầy dẫy của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-su Christ là Con Ngài.  “Vì chưng Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài.” (Cô-lô-se 1:19). Nhiều giáo chủ các tôn giáo đã xuất hiện trong lịch sử thế giới, nhưng không có ai trong họ chứa đựng sự đầy dẫy của Đức Chúa Trời ở bên trong giống như Chúa Giê-su. “Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy (Christ) như có hình.”  (Cô-lô-se 2:9). Không có điều gì của Đức Chúa Trời lại thiếu vắng trong thân vị của Chúa Giê-su, Ngài chứa đựng sự đầy đủ của Cha thiên thượng để hoàn thành ý chỉ của Cha. Điều nghịch lý là Chúa Giê-su nhục hóa trở nên con người, và điều này đã làm cho chúng ta thừa hưởng sự hy sinh của Ngài. “Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu.” (2 Côr. 8:9)

Cha thiên thượng muốn nhìn thấy sự phản chiếu đầy đủ thuộc tính Ngài thông qua đời sống của con dân Ngài, thông qua Hội thánh là thân thể của Christ. “Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.” (Ê-phê-sô 1:22-23). Phao-lô không viết về việc đổ đầy các phòng nhóm bằng những con người mà là đổ đầy mọi người trong phòng bằng Đức Thánh Linh để họ có thể đại diện cho Chúa Giê-su trước một thế giới lạc lối và đau khổ. Mục tiêu của chúng ta không phải là trở thành những Cơ đốc nhân nổi tiếng. Nhưng là trở “nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ.” (Ê-phê-sô 4:13). Mối tương giao của chúng ta với Đấng Christ, sự thờ phương, sự phục vụ của chúng ta dành cho Ngài đều hướng đến mục tiêu này: “Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài.”  (2 Côr. 3:18). Phao lô cũng viết, “Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự.” (Cô-lô-se 2:10) và Giăng 1:16 nói rằng, “bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn.” Hãy công bố trong đức tin những câu Kinh Thánh trên đây trước khi chúng ta có thể trải nghiệm nó.

Ít nhất mười lần trong sách Công vụ chúng ta đọc thấy dân sự của Đức Chúa Trời được đổ đầy Đức Thánh Linh. Và đây là bí mật cho sự thành công của họ. Những con người này vốn không phải xuất chúng, thông minh, đầy thể lực hay có một vị trí nổi bật trong xã hội. Đó là những con người bình thường trải nghiệm sự đầy dẫy Đức Thánh Linh và vâng phục Ngài. Ê-tiên được đổ đầy ơn và quyền năng (Công. 6:8). Các sứ đồ đầy dẫy sự vui mừng và sẵn lòng chịu khổ vì danh Chúa (Công. 5:41). Ta-bi-tha, nghĩa là Đô-ca; người phụ nữ làm nhiều việc lành và hay bố thí (Công. 9:36). Đây là khởi đầu cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đầy dẫy trong Hội thánh. Rồi sẽ đến một ngày kia “sự vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp trái đất.” (Dân số ký 14:21)

Tại sao chúng ta chưa cầu xin Đức Chúa Trời bày tỏ sự vinh hiển của Ngài hơn nữa thông qua chúng ta ngày hôm nay?

Vì sự nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất như nước đầy tràn biển.

Ha-ba-cúc 2:14

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *