A-xa-sên là ai?

                         A-xa-sên là ai?

Lê-vi Ký 16:8-10

“Đoạn, A-rôn bắt thăm cho hai con dê đực, một thăm về phần Đức Giê-hô-va, một thăm về phần A-xa-sên A-rôn sẽ biểu dẫn con dê đực bắt thăm về phần Đức Giê-hô-va lại gần và dâng nó làm của lễ chuộc tội. Còn con bắt thăm về phần A-xa-sên, sẽ để sống trước mặt Đức Giê-hô-va, để làm lễ chuộc tội trên nó, rồi thả nó ra nơi đồng vắng đặng nó về A-xa-sên.”

Câu hỏi:

A-xa-sên là ai?

Giải đáp:

Trước hết, chúng ta cần biết về các quy định của Đức Chúa Trời về Ngày Lễ Chuộc Tội.

Đức Chúa Trời truyền lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên phải giữ Ngày Lễ Chuộc Tội (The Day of Atonement) mỗi năm một lần. Lễ chuộc tội bao gồm một số các nghi thức, được hướng dẫn trong Lê-vi Ký chương 16. Chỉ xin tóm lược về cách thức dâng sinh tế mà thôi:

1. Trước hết, thầy tế lễ thượng phẩm A-rôn phải thực hiện nghi thức làm lễ chuộc tội cho chính mình và cho các thầy tế lễ khác thuộc trong gia đình mình như sau:

+ Giết một con bò đực làm của lễ chuộc tội (sin offering).

+ A-rôn lấy huyết của bò tơ rảy bảy lần về phía trước nắp thi ân.

+ Giết một con chiên đực làm của lễ thiêu (burnt offering).

+ Dùng huyết của con chiên đực cũng rảy trên nắp thi ân.

2. Kế đến, A-rôn phải làm lễ chuộc tội cho toàn dân Y-sơ-ra-ên như sau:

+ Dùng hai con dê đực làm của lễ chuộc tội (sin offering) và một con chiên đực làm của lễ thiêu (burnt offering).

+ Về phần hai con dê đực, A-rôn bắt thăm để chọn một con về phần Đức Giê-hô-va, con kia về phần A-xa-sên.

+ Con dê đực thuộc về Đức Giê-hô-va sẽ bị giết làm sinh tế như thông thường.

+ Đặc biệt, con dê đực thuộc về A-xa-sên không bị giết, nhưng để cho sống. A-rôn đặt tay trên đầu con dê sống nầy và xưng tất cả các tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên. Sau đó, con dê thuộc về A-xa-sên bị đuổi đi vào trong đồng vắng.

Vậy, A-xa-ên là ai, hay A-xa-sên có ý nghĩa gì?

Từ ngữ “A-xa-sên” chỉ xuất hiện 4 lần, và chỉ có trong Lê-vi ký chương 16 mà thôi: câu 8, 10 và 16.

Chúng ta nên nhớ rõ: Có 2 con dê đực (goat):

1/ Con dê thuộc về Đức Giê-hô-va phải bị giết và A-rôn dùng huyết của nó rảy trong nơi chí thánh để làm lễ chuộc tội: Con dê nầy làm hình bóng về sự chết của Chúa Jesus, Chúa đã chịu chết trên thập tự giá, đổ huyết ra để chuộc tội lỗi cho nhân loại, bởi đức tin nơi Chúa Jesus, tội nhân (trước đó chưa tin Chúa) được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (II Cô-rinh-tô 5:21).

2/ Con dê thuộc về A-xa-sên không bị giết, nhưng để cho sống và bị đuổi vào trong đồng vắng. “A-xa-sên” (Azazel) có nghĩa là “trốn thoát” (scape, departure). Như vậy, A-xa-sên có nghĩa là con dê được thoát khỏi chết (scapegoat, bản KJV).

Theo quy định của Đức Chúa Trời, có 2 bước mà A-rôn phải làm đúng theo thứ tự: Trước hết, con dê thuộc về Đức Giê-hô-va phải chịu chết (ý nghĩa đã được trình bày bên trên). Sau đó, A-rôn đặt tay trên con dê thuộc về A-xa-sên và xưng các tội phạm của dân Y-sơ-ra-ên rồi dẫn nó vào đồng vắng. Con dê nầy sẽ mang lấy tội lỗi của cả dân Y-sơ-ra-ên ra đồng vắng cách xa khỏi dân Y-sơ-ra-ên, đúng như Lê-vi Ký 16:22 chép: “Vậy, con dê đực đó sẽ gánh trên mình các tội ác của dân Y-sơ-ra-ên ra nơi hoang địa.”

Như vậy, con dê thuộc A-xa-sên làm hình bóng về Chúa Jesus mang tội lỗi của chúng ta cách xa chúng ta mỗi khi chúng ta (là những người đã tin Chúa, đã nhận được sự cứu rỗi) ăn năn tội và cầu xin sự tha thứ của Chúa. Con dê thuộc về A-xa-sên không bị giết mang ý nghĩa Chúa Jesus chịu chết chỉ một lần trên thập tự giá, huyết Ngài chỉ đổ ra lần một lần (con dê thứ nhất bị giết làm hình bóng) là đủ linh nghiệm để tha thứ cho tội lỗi của chúng taChúa Jesus không cần phải chịu chết thêm lần nào nữa. “Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả.” (Hê-bơ-rơ 10:10). Sau khi tin Chúa, Cơ-đốc nhân vẫn có thể phạm tội trong nếp sống hằng ngày, trong trường hợp nầy, người tín hữu cần ăn năn tội và xin Chúa tha thứ, huyết của Chúa Jesus đã đổ ra một lần vẫn sẽ còn linh nghiệm để rửa sạch tội của chúng ta: “… huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” (I Giăng 1:7)

Con dê thứ nhất bị giết, huyết của nó được A-rôn lấy đem vào nơi chí thánh: “Đoạn, người giết con dê đực dùng về dân chúng làm của lễ chuộc tội; đem huyết nó vào phía trong bức màn; dùng huyết con dê đực đó cũng như đã dùng huyết con bò tơ, tức là rảy trên nắp thi ân và trước nắp thi ân vậy.” (Lê-vi Ký 16:15), con dê nầy làm hình bóng về Chúa Jesus, như Hê-bơ-rơ 9:11,12 xác định rõ: “Nhưng Đấng Christ đã hiện đến làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau nầy; Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời nầy. Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình, mà được sự chuộc tội đời đời.”. Đó là lý do tại sao con dê thứ hai không phải chịu chết.

Tóm lại, cả hai con dê đực đều chỉ về sự chuộc tội mà Chúa Jesus thực hiện cho con người: con dê thuộc về Đức Giê-hô-va phải bị giết làm hình bóng về Chúa Jesus chịu chết trên thập tự giá, huyết Ngài đổ ra để tha tội cho chúng ta; con dê thuộc A-xa-sên không bị giết mà phải đem vào đồng vắng làm hình bóng về Chúa Jesus đã hoàn tất sự chết và đổ huyết một lần đủ cả. Ngày hôm nay, Chúa Jesus gánh mọi tội chúng ta (con dê thuộc A-xa-sên mang tội của dân Y-sơ-ra-ên), Ngài tha thứ hết mọi tội chúng ta khi chúng ta xưng tội mình với Chúa (con dê bị đem vào đồng vắng cách xa người dân và nó không trở về được nữa).

Một cách giải nghĩa khác về “A-xa-sên”

Có khá nhiều nhà giải nghĩa Kinh Thánh cho rằng con dê thuộc về A-xa-sên làm hình bóng về Sa-tan, vốn là thiên sứ phạm tội chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Cũng có một số người khác cho rằng A-xa-sên là tên của một trong số các thiên sứ phạm tội mà không phải là sa-tan, cách giải thích nầy căn cứ vào cụm từ “Các Con trai của Đức Chúa Trời” trong Sáng Thế Ký 6:1,2. Các nhà giải nghĩa đưa ra những giải thích khác nhau, nhưng đều có cùng chung một kết luận: Tất cả đều không công nhận A-xa-sên làm hình bóng về Chúa Jesus. Cách lý luận như sau:

+ Căn cứ vào câu 8: Có 2 con dê, sau khi bắt thăm một con thuộc về Đức Giê-hô-va, một con thuộc về A-xa-sên. Tất cả đều đồng ý con dê thứ nhất bị giết làm hình bóng về Chúa Jesus. Như vậy, con dê thứ hai không thể làm hình bóng về Chúa Jesus, mà ám chỉ về một nhân vật đối kháng.

+ Có 2 con dê nhưng chỉ có một con bị giết, Chúa Jesus làm hình bóng về con bị giết. Còn con kia không bị giết, nên không thể làm hình bóng về Chúa Jesus.

Ngoài ra, để làm nền tảng cho cách giải thích trên, các nhà giải nghĩa dựa vào một vài nguồn tài liệu có chứa đựng những truyền thuyết hoang đường không đáng tin cậy, đặc biệt là cuốn sách mang tên “Sách của Hê-nóc” (Book of Enoch).

Ngày hôm nay, có nhiều con cái Chúa tin rằng A-xa-sên làm hình bóng về một nhân vật đối kháng với Chúa: Sa-tan, ma-quỷ, tà linh v.v…

Nhận xét:

Chúng ta nên nhớ Lê-vi-Ký chương 16 trình bày các quy định của Đức Chúa Trời về Ngày Lễ Chuộc Tội cho toàn dân.  Hãy cẩn thận chú ý đến sự hướng dẫn của Chúa đối với con dê thuộc về A-xa-sên trong câu 21 và 22:

+ Câu 21: “A-rôn sẽ nhận hai tay mình trên đầu con dê đực còn sống, xưng trên nó các gian ác và sự vi phạm, tức những tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên, và chất trên đầu nó, rồi nhờ một người chực sẵn việc nầy mà sai đuổi nó ra, thả vào đồng vắng.”  Xin chú ý: A-rôn, thầy tế lễ thượng phẩm thay mặt cho toàn dân, đặt tay trên đầu con dê và xưng ra các tội lỗi của toàn dân Y-sơ-ra-ên; hành động nầy chứng minh rằng A-xa-sên không thể nào chỉ về Sa-tan, hay tên của một tà linh hay quỷ sứ nào, vì dân sự của Chúa không thể xưng các tội mình cho … Sa-tan! Người ta chỉ có thể xưng tội với Chúa Jesus mà thôi: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (I Giăng 1:9)

+ Câu 22: “Vậy, con dê đực đó sẽ gánh trên mình các tội ác của dân Y-sơ-ra-ên ra nơi hoang địa”. Ai gánh tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên? Chắc chắn Sa-tan không gánh tội của dân Y-sơ-ra ên! A-xa-sên không thể làm hình bóng cho Sa-tan được, nhưng phải là hình bóng về Chúa Jesus: Chỉ có Chúa Jesus “… mang lấy tội lỗi nhiều người” (Ê-sai 53:12), “Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ” (I Phi-e-rơ 2:23).

Trần Đình Tâm

Tháng 7, 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *