Ảnh Đẹp 01

nguon-suoi-tam-linh-01

nguon-suoi-tam-linh-02

nguon-suoi-tam-linh-03

nguon-suoi-tam-linh-04

nguon-suoi-tam-linh-05

nguon-suoi-tam-linh-06

Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài,
Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.
Vì Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi giống gì,
Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất.
Đời loài người như cây cỏ;
Người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng;
Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn,
Chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa.
Song sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời
Cho những người kính sợ Ngài,
Và sự công bình Ngài dành cho chắt chít của họ,
Tức là cho người nào giữ giao ước Ngài,
Và nhớ lại các giềng mối Ngài đặng làm theo.
Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các từng trời,
Nước Ngài cai trị trên muôn vật.

Thi Thiên 103:13-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *