Bài 93: Chúa Giê-Xu Quở Trách Người Pha-Ri-Si

Bài 93: Chúa Giê-Xu Quở Trách Người Pha-Ri-Si

11444

NGUỒN: ĐÀI XUYÊN THẾ GIỚI

MA-THI-Ơ 23

Chúng ta đến Ma-thi-ơ đoạn 23 này bao gồm cuộc gặp mặt giữa Chúa Giê-xu với các nhà lãnh đạo tôn giáo. Ngài cảnh báo dân chúng về họ, và Ngài công khai tố cáo những người lãnh đạo tôn giáo này với lời rất nặng nề. Những lời quở trách của Chúa làm thương tổn cho họ. Đó quả là một sự lên án nặng nề. Nếu các bạn đọc đoạn này một cách cẩn thận, nó sẽ khiến cho linh hồn của các bạn được phiếu trắng trong.

 CHÚA GIÊ-XU CẢNH CÁO CHỐNG LẠI NGƯỜI PHA-RI-SI VÀ CÁC THẦY THÔNG GIÁO

Sự tố cáo công khai của Chúa Giê-xu về người Pha-ri-si xảy ra tại đền thờ, thành lũy kiên cố của kẻ chống nghịch Ngài.

Ma-thi-ơ 23:1-2

1 Bấy giờ Đức Chúa Jêsus phán cùng dân chúng và môn đồ Ngài rằng: 2 Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ngôi của Môi-se.

Những nhà lãnh đạo tôn giáo này đang ở trong tư thế cầm quyền. Chính họ là những nhà cầm giữ Thánh Kinh Cựu-Ước. Họ đã chiếm đoạt hết quyền hành mà lẽ ra họ không có quyền chiếm đoạt. Họ nắm giữ các chức vụ cũng giống như các nhà lãnh đạo Hội Thánh ngày nay đang nắm giữ vậy. Mọi người trông chờ vào sự giải thích về lẽ thật Kinh-Thánh từ nơi họ.

Ma-thi-ơ 23:3 Vậy, hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi; nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm.

Ấy là chúng ta hãy làm theo như những gì mà Kinh Thánh dạy, nhưng đừng làm theo những gì mà các thầy thông giáo và người Pha-ri-si làm, bởi lẽ họ chẳng hề vâng theo Lời của Chúa.

Chúng ta hãy lắng nghe lời phê phán đáng buồn của Ngài về những nhà lãnh đạo tôn giáo này.

Ma-thi-ơ 23:4-7

4 Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu, để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào. 5 Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng, xủ cái tua áo cho dài; 6 ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhất trong nhà hội; 7 muốn người ta chào mình giữa chợ, và ưng người ta gọi mình bằng thầy!

Những người này rất thích có tước vị, thích được người ta nhận biết. Họ thích ăn mặc các lễ phục tôn giáo rực rỡ để làm nổi bật họ giữa mọi người chung quanh và cho mọi người chú ý đến chức vụ cao trọng của họ. Chúa chúng ta đã lên án tất cả những hành động này của họ.

Ma-thi-ơ 23:8 Nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy; vì các ngươi chỉ có một Thầy, và các ngươi hết thảy đều là anh em.

Nhưng các người đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy. ” Trong Hội Thánh ngày nay, Mục sư nhận được một sự tôn trọng nào đó từ người xung quanh, tuy nhiên, Mục sư cũng chỉ là một người anh em của các bạn mà thôi.

Ma-thi-ơ 23:9-10

9 Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình; vì các ngươi chỉ có một Cha, là Đấng ở trên trời. 10 Cũng đừng chịu ai gọi mình là chủ; vì các ngươi chỉ có một Chủ, là Đấng Christ.

Một người “Cha” là người ban cho sự sống. Gọi một người nào là “Cha” trong lãnh vực thuộc linh tức là đặt người ấy vào địa vị của Đức Chúa Trời, tức là người ban cho sự sống thuộc linh. Đây chính là sự phạm thượng. Chỉ có Đức Chúa Cha mới ban cho sự sống.

Một “người chủ” là người nắm giữ chức vụ quyền hành. Duy Đấng Christ là “người chủ” Đấng đang ở vào chức vụ quyền hành với tư cách là đầu của Hội Thánh ngày nay.

Ma-thi-ơ 23:11-12

11 Song ai lớn hơn hết trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi. 12 Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên.

Vậy nếu các bạn muốn được lớn hơn hết thì hãy trở thành người phục vụ cho mọi người.

 LỜI CÔNG BỐ CHỐNG LẠI CÁC THẦY THÔNG GIÁO VÀ NGƯỜI PHA-RI-SI

Ở đây chúng ta nhận thấy rằng Chúa Giê-xu nhân từ lại dùng lời mạnh mẽ nhất so với toàn bộ trong Lời Chúa. Chẳng có một người tiên tri nào trong Cựu Ước đã lên án tội lỗi giống như cách mà Chúa Giê-xu đã làm.

Bây giờ Đức Chúa Giê-xu đưa ra một loạt danh sách dài về những tội trạng xấu xa đã từng bị che đậy, nhằm tố cáo những kẻ lãnh đạo tôn giáo này.

Ma-thi-ơ 23:13 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở.

Chúa Giê-xu đã sử dụng từ “khốn thay” đến tám lần trong phần này và từ “những kẻ giả hình” đến bảy lần để gọi các thầy thông giáo và những người Pha-ri-si. Ngài đã tố cáo họ về tội đóng lối vào thiên đàng bởi sự lãnh đạo dối trá của họ.

Ma-thi-ơ 23:14 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi làm bộ đọc lời cầu nguyện cho dài mà nuốt nhà đờn bà góa; vì cớ đó, các ngươi sẽ bị đoán phạt nặng hơn.

Nói cách khác, những người này đã cầu nguyện dài, nhưng họ lại không có tấm lòng và làm cho cong vẹo những phần việc Giáo hội mà họ đang đảm trách.

Ma-thi-ơ 23:15 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi.

Ô, thật tuyệt vời biết bao về việc đi ra làm chứng của họ, nhưng họ lại chẳng đem được một ai trở về cùng Đức Chúa Trời. Chẳng hề có một người tin đạo nào bởi họ mà thật sự được tái sanh.

Ma-thi-ơ 23:16-22

16 Khốn cho các ngươi, là kẻ mù dẫn đường, các ngươi nói rằng: Nếu người nào chỉ đền thờ mà thề, thì không can chi; song chỉ vàng của đền thờ mà thề, thì phải mắc lời thề ấy. 17 Hỡi kẻ dại và mù, vàng và đền thờ làm cho vàng nên thánh, cái nào trọng hơn? 18 Lại các ngươi nói rằng: Nếu người nào chỉ bàn thờ mà thề, thì không can chi; song chỉ của lễ trên bàn thờ mà thề, thì phải mắc lời thề ấy. 19 Hỡi kẻ mù kia, của lễ và bàn thờ làm cho của lễ nên thánh, cái nào trọng hơn? 20 Vậy thì người nào chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và cả của lễ trên bàn thờ mà thề; 21 người nào chỉ đền thờ mà thề, là chỉ đền thờ và Đấng ngự nơi đền thờ mà thề 22 còn ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngôi của Đức Chúa Trời và Đấng ngự trên ngôi mà thề vậy.

Người ấy là kẻ mắc tội bởi lời thề” – Đó là lời thề của người ấy đã được kết buộc rồi.

Thế là người này sẽ mắc tội, nếu anh ta không thực hiện lời thề của mình. Người Pha-ri-si dạy rằng, nếu các bạn chỉ đền thờ và bàn thờ mà thề thì bạn sẽ không bị buộc để giữ lời thề ấy. Còn nếu như các bạn chỉ vàng của đền thờ hay của lễ dâng trên bàn thờ mà thề, thì lời thề của bạn được kết buộc. Dĩ nhiên, ở đây chúng ta thấy bọn họ đã chẻ sợi tóc làm hai, bọn chúng đã đặt sự nhấn mạnh vào những sự kiện vật chất hơn là vào mục đích thuộc linh cho việc gì mà họ muốn áp dụng đến.

Bây giờ, chúng ta hãy lắng nghe lời tố cáo thẳng thừng và mạnh mẽ của Chúa đối với nhóm người này.

Ma-thi-ơ 23:23 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương, và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín; đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia.

Bọn họ thật rất tỷ mỉ trong việc dâng một phần mười về các loại cây rau thơm nhỏ bé của họ để dùng làm đồ gia vị như bạc hà, hồi hương và rau cần. Thế mà các bạn có thể tưởng tượng nổi rằng những nhà lãnh đạo tôn giáo này đã cân đong rất kỹ một nhúm nhỏ bạc hà đặng làm của lễ phần mười dâng lên cho Đức Chúa Trời chăng? Ồ, họ tỏ ra rất nghiêm nghặt về những thứ vật liệu cỏn con đó. Nhưng Chúa chúng ta phán rằng: “các ngươi đã bỏ quên đều hệ trọng hơn hết trong Luật-pháp” Và điều hệ trọng hơn hết đó là hãy đưa mọi người đến cùng Đấng Christ.

Ma-thi-ơ 23:24 Hỡi kẻ mù dẫn đường, các ngươi lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà!

Các bạn có nghĩ rằng câu này nghe có vẻ khôi hài không? Tôi nghĩ như vậy, nó thật rất khôi hài! Nếu lúc Chúa Giê-xu phán lời này mà tôi lại có mặt ở đấy chắc tôi đã không thể nào nhịn cười được đâu, dĩ nhiên, trừ phi tôi là một người Pha-ri-si hay thầy thông giáo kia. Tôi cho rằng Chúa chúng ta phán điều này với một nguồn cảm hứng đầy nghiêm túc, nhưng tôi cam đoan rằng nhiều người trong đám đông lúc ấy đã cười lên hô hố, đặc biệt là đối với những ai mà họ đã biết quá rõ về mấy người lãnh đạo tôn giáo lớn tuổi kia đang đứng đó.

Ma-thi-ơ 23:25 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi rửa bề ngoài chén và mâm, nhưng ở trong thì đầy dẫy sự ăn cướp cùng sự quá độ.

Điều “khốn thay” thứ năm chỉ cho chúng ta thấy được hình ảnh của những người Pha-ri-si – họ chú trọng đến vẻ bề ngoài. Đây là một hình ảnh nói về một số Hội Thánh ngày nay – là những Hội Thánh có mức độ thuộc linh bình thường, người ta chỉ bận bịu để lau cho thật sạch bên ngoài của những chén và mâm. Điều này cũng giống như cách họ rất bận rộn trang bị những dụng cụ tốt nhất cho những buổi lễ lộc. Họ ăn nói rất dịu dàng và làm ra vẻ sùng kính ở bên ngoài, nhưng thật sự họ chẳng quan tâm đến tội lỗi ở bên trong, thậm chí trong hầu hết các trường hợp họ cũng chẳng thích nói đến từ “tội lỗi.” Tuy nhiên họ cần phải hiểu rằng: tất cả các lễ nghi bên ngoài đó không thể nào lau sạch được sự hư hoại ở bên trong. Người Pha-ri-si đã chú tâm quá nhiều lễ nghi thay cho đức tin chân thật để thờ phượng Đức Chúa Trời.

Ma-thi-ơ 23:26 Hỡi người Pha-ri-si mù kia, trước hết phải lau bề trong chén và mâm, hầu cho bề ngoài cũng được sạch sẽ.

Xin chúng ta chớ hiểu lầm Ngài, Ngài không có ý nói bề ngoài không cần lau sạch. Nhưng vì chúng ta thường hay chú trọng về hình thức bên ngoài mà bên trong lại bỏ qua. Chúa chúng ta nhấn mạnh thật sự bên trong mới chính là khởi điểm của vấn đề lau sạch.

Ma-thi-ơ 23:27 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy.

Đối với tôi đây quả là một tỷ dụ với hình ảnh rất rùng rợn mà Chúa chúng ta đã sử dụng. Như tôi đã trình bày trước đây: ly và mâm được sạch bên ngoài, nhưng lại còn dơ bẩn bên trong – nó là hình ảnh của một Hội Thánh có mức độ thuộc linh bình thường trong thời đại ngày nay. Nhưng bây giờ tôi e rằng, sự so sánh về mồ mả được tô trắng, đẹp đẽ ở bên ngoài nhưng bên trong thì đầy dẫy các sự vi phạm và mọi thứ tội lỗi. Hình ảnh này cũng nói đến cái gọi là một cơ-đốc-nhân có mức thuộc linh bình thường. Họ có hình dạng của sự thánh khiết, nhưng lại phủ nhận tất cả quyền năng của sự thánh khiết đó; mà chính quyền năng đó mới có thể khiến cho họ trở thành những người được tạo dựng nên mới trong Đấng Christ vậy. Các bạn thân mến, nếu quyền năng tạo nên sự thánh khiết thật sự chẳng xảy ra trong đời sống của bạn, thì với tư cách là thành viên trong Hội Thánh, bạn cũng chẳng còn có ý nghĩa hay giá trị gì, bạn chỉ là người giả hình được tô bên ngoài với vẻ đạo đức mà thôi.

Ma-thi-ơ 23:28 Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng ở trong thì chan chứa sự giả hình và tội lỗi.

Quả thật, Chúa Giê-xu đang lột trần mặt nạ của những người lãnh đạo tôn giáo giả hình đến độ kinh hoàng, để cho mọi người khác cùng trông thấy. Các bạn thân mến, nếu ngày nay các bạn đang có một Hội Thánh trong khu vực bạn đang ở và các bạn cũng có một người giảng đạo đầy ơn, ông ta luôn tin chắc vào Kinh Thánh và dạy dỗ về những lẽ thật Kinh Thánh cho mọi người. Vì cớ Chúa, tôi nài xin các bạn hãy ủng hộ ông ta, ông ta rất cần các bạn và ngược lại các bạn cũng rất cần có ông ta. Ôi! Ngày nay chúng ta cần có những người tin quyết vào Lời Chúa và sống động với lời Chúa biết bao!

Ma-thi-ơ 23:29-32

29 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi xây đắp mồ mả của đấng tiên tri, trau giồi mồ mả của người công bình, 30 và nói rằng: Nếu chúng ta ở cùng một thời với tổ phụ, thì không hùa theo người mà làm đổ máu các đấng tiên tri vậy. 31 Ay đó, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng thật là con cháu những người giết các đấng tiên tri. 32 Vậy thì hãy làm cho đầy dẫy cái lường của tổ phụ các ngươi!

Và ngày nay tất cả chúng ta đều cùng làm một việc giống như vậy. Những người phụng sự của Đức chúa Trời, những nhà truyền giáo, các nhà rao giảng Tin Lành, các giáo sĩ mà trước đây đã chịu nhiều lao khổ và bị người ta cười nhạo – nhưng ngày nay họ được khen ngợi. Đó cũng chính là những tấm gương rất tốt của Spurgeon, của Moody, của Tống Thượng Tiết và của nhiều người khác nữa. Chúa chúng ta chắc chắn đã biết rõ bản chất của con người và bản chất xấu xa đó chẳng hề thay đổi với thời gian: “Các ngươi xây đắp mồ mả của các đấng tiên tri, trau dồi mồ mả của người công bình.”

Vậy thì hãy làm cho đầy dẫy cái lường của tổ-phụ các ngươi.” Cũng giống với người lãnh đạo tôn-giáo này, một mặt họ tôn vinh các đấng tiên-tri trong quá khứ, mặt khác họ cố thúc ép La Mã đóng đinh Con của Đức Chúa Trời, Đấng đang phán cùng với họ.

Và đây là điều sẽ phiếu trắng được linh hồn của các bạn, Ma-thi-ơ 23:33

  Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?

Các bạn có thể nào tưởng tượng được có lời nào nặng nề hơn loại ngôn từ đó chăng? Ý của Chúa muốn nói gì khi bảo rằng họ là dòng dõi rắn lục? Ý Ngài muốn nói rằng họ chính là con cháu của con rắn độc ác (Sa-tan). Lời tuyên bố này của Chúa chính là lời công phá đối với thứ giáo lý đáng trách, mà họ nói là mọi người đều được cứu, vì Đức Chúa Trời là Cha thiên thượng trên toàn vũ trụ. Đức Chúa Trời không hề tiếp nhận các bạn, nếu như các bạn khước từ Chúa Giê-xu Christ. Chỉ có con đường duy nhất để trở thành con cái Đức Chúa Trời là tin nhận Đấng Christ, “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài ” (Giăng 1:12)

Ở đây trong Tin lành Ma-thi-ơ, qua những câu này Chúa Giê-xu đang phán với những lời lẽ đầy nghiêm khắc, nặng nề. Ngài đang dọn ra một tách trà có vị hơi đắng chát cho nhiều người theo tư tưởng tân giáo tự do của thời đại ngày nay. Chúa Giê-xu Christ không phải là đứa con ngoại tình như họ nghĩ. Ngài đã đến trên thế gian này là để chết thay cho tội lỗi của các bạn bởi vì Ngài yêu các bạn. Nhưng nếu các bạn cứ khước từ tình yêu đó của Ngài, thì Ngài lại trở thành vị Quan tòa để xét xử tội lỗi của các bạn.

Ma-thi-ơ 23:34-35

34 Vậy nên, nầy, ta sai những đấng tiên tri, kẻ khôn ngoan, và thầy thông giáo đến cùng các ngươi; trong những người ấy, kẻ thì các ngươi sẽ giết và đóng đinh trên cây thập tự, kẻ thì các ngươi sẽ đánh đập trong nhà hội mình, và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành nầy qua thành kia, 35 hầu cho hết thảy máu vô tội bị tràn ra trên mặt đất, đổ về các ngươi, từ máu A-bên là người công bình cho đến máu Xa-cha-ri là con của Ba-ra-chi, mà các ngươi đã giết ở giữa khoảng đền thờ và bàn thờ.

Hiển nhiên sự giết hại Xa-cha-ri là một sự kiện chỉ mới vừa xảy ra thôi. Chúa Giê-xu đã khởi sự lên án hành vi độc ác giết hại các tiên tri và sứ giả bắt đầu từ sự chết A-bên rồi đưa dần danh sách những người bị giết đến thời bấy giờ. Ngài vạch rõ cho họ thấy rằng Đức Chúa Trời sẽ xét xử Y-sơ-ra-ên vì tội đã giết hại người công nghĩa. Ngài đang đối địch với chủ trương đương thời của chúng ta cho rằng dầu thế nào đi nữa, thì cuối cùng tất cả mọi người đều cũng sẽ được cứu, nhưng Chúa Giê-xu lại phán rằng, những người gian ác thể ấy mà không tin nhận Ngài thì họ sẽ không được cứu.

Ma-thi-ơ 23:36 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mọi điều đó sẽ xảy đến cho dòng dõi nầy.

Ấy là Ngài đang cho biết trước về việc thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị tàn phá vào năm 70 Sau Công nguyên. Tiếp đó Ngài làm gì? Đấng đã vừa lên án mạnh mẽ này, chính Ngài cũng khóc thương cho thành Giê-ru-sa-lem hư mất.

 

   CHÚA GIÊ-XU KHÓC VỀ THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM

Ma-thi-ơ 23:37-38

37 Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi, bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng! 38 Nầy, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang!

Giê-ru-sa-lem đã từ khước Ngài sau diễn biến Ngài vào thành này một cách đầy vinh hiển, thế nên Ngài cũng đã từ khước Giê-ru-sa-lem. Nhưng bây giờ Ngài lại thương khóc cho chính nó. Thật lạ lùng, Ngài đã lên án dân thành này, nhưng Ngài cũng rất yêu thương họ. Vì biết chắc chắn sự đoán xét của Đức Chúa Trời ắt sẽ xảy đến trên họ, nên Ngài khóc.

Có một lời trình bày đầy ý nghĩa được viết trong thời của Dwight. L. Moody nói rằng, ông ta (Moody) là người duy nhất đang sống thời bấy giờ có thể giảng dạy về sự hư mất trong chốn địa ngục, bởi vì ông ta có lòng thương cảm sâu xa đối với những linh hồn chưa được cứu.

Cũng một thể ấy, chúng ta có thể hiểu rằng, Chúa Giê-xu dầu đã tuyên bố về “những sự khốn nạn” đối với những nhà lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ, nhưng chắc hẳn trái tim Ngài dường như đau đớn lắm! Các bạn có thể nhớ lại: có một số người đã cho rằng Ngài chính là tiên tri Giê-rê-mi. Mặc dầu Giê-rê-mi là người lên án dân Y-sơ-ra-ên mạnh mẽ nhất trong thời Cựu-Ước, nhưng chính ông cũng là người khóc thương cho họ. Cũng vậy, tôi thiết nghĩ ngày nay chúng ta không nên lên án bất kỳ ai nếu như chính cá nhân chúng ta không có lòng cảm thương đến họ.

Ma-thi-ơ 23:39 Vì, ta bảo, các ngươi sẽ không thấy ta nữa, cho đến lúc các ngươi sẽ nói rằng: Phước cho Đấng nhơn danh Chúa mà đến!

Khi nghe lời tiên tri này của Chúa Giê-xu, không những các nhà lãnh đạo tôn giáo lấy làm kinh ngạc, nhưng các môn đồ Ngài cũng lấy làm sửng sốt. Đối với họ, điều này dường như là một sự chuyển đổi lạ lùng. Họ đang mong mỏi Ngài sẽ thiết lập vương quốc của Ngài trên đất nước Y-sơ-ra-ên với Giê-ru-sa-lem là thủ đô. Nhưng bây giờ Ngài lại phán “nhà của họ” sẽ bị bỏ cho hoang vu, rồi họ sẽ không thấy Ngài nữa trong ít lâu cho đến khi họ nói rằng: “Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! ” Như các bạn thấy đó, mặc dầu vào lúc bấy giờ Ngài đang trên đường tiến về thập tự giá, nhưng Ngài bảo đảm với họ rằng, Ngài sẽ trở lại và sự ngự đến đầy vinh hiển của Ngài!

Với những gì Ngài phán trên đây, rõ ràng vương quốc của Ngài sẽ được đình hoãn lại. Có rất nhiều người không thừa nhận sự dạy dỗ đó, nhưng nếu vậy thì họ cũng phải bác bỏ luôn lời phán dạy của Chúa Giê-xu. Ngài đã phán với các môn đồ Ngài, Ngài sẽ không thiết lập vương quốc của Ngài trên đất này vào lúc bấy giờ, nhưng Ngài phán rằng Ngài sẽ trở lại đặng thiết lập nó trong tương lai. Như vậy điều đó có nghĩa rằng vương quốc của Ngài sẽ được đình hoãn lại, phải thế không? Các sứ đồ đã lấy làm ngạc nhiên và thất vọng về ý tưởng đình hoãn này, bởi vậy họ đã đến và hỏi Ngài ba câu hỏi, và chúng ta sẽ tìm hiểu những điều này trong đoạn Kinh Thánh tiếp theo.

Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời là Đấng biết tất cả mọi sự trong lòng người, cho nên chúng ta cần đến với Đức Chúa Trời bằng tấm lòng chân thật, khiêm cung. Đức Chúa Trời rất vui lòng cho những ai có lòng tìm kiếm Ngài.

NGUON: HOITHANH.COM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *