BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 12/4/2020 Sống Cho Chúa Phục Sinh Rô-ma 6:4-11

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 12/4/2020
Sống Cho Chúa Phục Sinh
Rô-ma 6:4-11

Câu gốc: “Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến” (câu 26).
Câu hỏi suy ngẫm -Meditation Question:
1. Sứ đồ Phao-lô giải thích thế nào là việc một Cơ Đốc nhân đồng chết và đồng sống lại với Đấng Christ? How does the apostle Paul explain the fact that a Christian chance to die and resurrects with Christ?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Ông khẳng định sự phục sinh của Chúa ra sao? How did he affirm the resurrection of the Lord?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Ông khuyên con dân Chúa nên sống thế nào? How do you recommend that God’s people live?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Bạn có đang sống trong năng quyền phục sinh của Chúa Giê-xu không? Are you living in the power of Jesus’ resurrection?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
5.Trọng tâm của bài học nầy, Chúa muốn dạy bạn điều gì?At the heart of this lesson, what does the Lord want to teach you?
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Sống Cho Chúa Phục Sinh
Rô-ma 6:4-11

Mỗi Cơ Đốc nhân sau khi nhận biết rõ ý nghĩa của Thánh lễ Báp-tem thì đều muốn nhận thánh lễ ấy để tuyên xưng đức tin là mình đồng chết và đồng sống lại với Đấng Christ. Sứ đồ Phao-lô giải thích rất rõ ý nghĩa sự chết và sự sống lại của Đấng Christ, và cho biết chúng ta cũng phải đồng chết con người cũ và sống lại bằng con người mới với Ngài. Khi chúng ta tin vào sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu trên thập tự giá thì chúng ta cùng phải sẵn sàng “đóng đinh” con người cũ của mình, để cho “thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa” (câu 6). Và khi chúng ta tin vào sự sống lại của Chúa Giê-xu, chúng ta cũng phải cùng sống với Ngài bằng một đời sống mới đi theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh.
Chúa Giê-xu đã sống lại, đắc thắng sự chết như Sứ đồ Phao-lô khẳng định “sự chết không còn cai trị trên Ngài” (câu 9). Vậy khi chúng ta tin nhận Ngài, chúng ta sẽ cùng sống với Ngài trong sự đắc thắng. Chúa đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống và là một sự sống đắc thắng. Do đó, mỗi khi dự lễ kỷ niệm Chúa Giê-xu Phục Sinh, mỗi con dân Chúa phải nhớ rằng chúng ta cần sống một cuộc đời đắc thắng cho Ngài. Chúng ta phải tin vào quyền năng của Chúa Phục Sinh để cuộc sống chúng ta công bố quyền năng đó.
Khi còn sống trong thân xác hay hư nát này, chắc chắn chúng ta sẽ đối diện với bệnh tật, đau yếu, nhưng chúng ta có quyền năng của Chúa Phục Sinh ở trong mình, cho nên chúng ta phải thể hiện một nếp sống đắc thắng. Điều đó có nghĩa là chúng ta không để những nan đề, bệnh tật, hay nghịch cảnh làm mình ngã quỵ, nản lòng, nhưng phải giữ tinh thần lạc quan và bình an của một người đang sống trong quyền năng đắc thắng của Chúa Phục Sinh. Chúa Giê-xu của chúng ta chỉ chết một lần đủ cả để chuộc tội cho toàn nhân loại, và Ngài đã phục sinh cách khải hoàn, hiện nay Ngài đang sống để ban năng quyền sự sống cho những ai tin nhận Ngài.
Nhớ lời khuyên dạy của Sứ đồ Phao-lô trong câu 11, “hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ,” mỗi chúng ta phải mạnh mẽ tuyên bố như ông đã từng tuyên bố rằng: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi” (Ga-la-ti 2:20).
Bạn có đang sống trong năng quyền phục sinh của Chúa Giê-xu không?
Lạy Chúa Giê-xu Phục Sinh, tạ ơn Chúa vì con đang sống với Đấng Sống. Xin giúp con kinh nghiệm quyền năng phục sinh của Chúa để con sống một đời sống đắc thắng cho Ngài.

HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT BROOKLYN
BÀI HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT
&&&&&&&

HỌC SÁCH RÔ MA 14
ĐIỂM 1. Trường Chúa Nhật _____
2. Bài Học Kinh Thánh _____
TÊN & HỌ:____________
Chúa Nhật 12/4/2020
BÀI HỌC KINH THÁNH HẰNG TUẦN
Tuần nầy chúng ta sẽ bắt đầu HỌC SÁCH RÔ-MA 14 . Xin cho biết nội dung đọan 14 của sách và Chúa muốn dạy chúng ta điều gì?
Chúng ta sẽ học theo chương trình của nhà giải kinh Warren-W-Wiersbe

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________¬¬¬¬¬_________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Live For The Risen Lord
Romans 6: 4-11

The Biblel verse: “Therefore, consider yourself dead to sin and alive to God in Jesus Christ” (verse 11).
Meditation question: How does the apostle Paul explain the fact that a Christian chance to die and resurrects with Christ? How did he affirm the resurrection of the Lord? How do you recommend that God’s people live?
Every Christian, after being fully aware of the meaning of the Baptism, wishes to receive that Mass to confess his faith that he died and rose to Christ at the same time. The apostle Paul explained very clearly the meaning of Christ’s death and resurrection, and said that we must also die the old man and resurrect as a new person to Him. When we believe in Jesus’ atoning death on the cross, we must be ready to “crucify” our old self, so that “the body of sin may be destroyed, and they I do not submit to sin anymore ”(verse 6). And when we believe in the resurrection of Jesus, we must also live with Him in a new life that follows the guidance of the Holy Spirit.
Jesus rose again, conquering death as the Apostle Paul asserted that “death no longer has dominion over him” (verse 9). So when we trust Him, we will live with Him in victory. God has risen to give us life and is a victorious life. Therefore, every time we attend the celebration of Jesus’ Resurrection, each of God’s people must remember that we need to live a victorious life for Him. We must believe in the power of the Risen Lord in order for our lives to proclaim it.
While living in this perishable body, we will certainly face diseases and illness, but we have the power of the Risen Lord in us, so we must show a privileged life won. It means that we must not let problems, illness, or adversity cause us to collapse, to be discouraged, but to keep the optimism and peace of a person living in the victorious power of the Lord. Born. Our Lord Jesus died only once to atone for the sins of all mankind, and He has risen in triumph, and now He lives to give the power of life to those who believe Him.
Remembering the apostle Paul’s counsel in verse 11, “consider yourself as dead to sin and as alive to God in Jesus Christ,” each of us must strongly proclaim as he had once stated, “I was crucified with Christ, and I lived, not as I am, but Christ in me” (Galatians 2:20).
Are you living in the power of Jesus’ resurrection?
Dear Lord Jesus, thank You for living with me. Help me to experience the power of your resurrection so that I live a triumphant life for You.
————————————————————————-

PHIẾU HỨA CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

Lời Chúa: Ma-thi-ơ 7:7-11
7 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.
8 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.
9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?
10 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?
11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?
Tuần nầy, Đề tài “Sống Cho Chúa Phục Sinh”
Cảm tạ Chúa, chúng ta đã dự Lễ ‘MỪNG CHÚA PHỤC SINH” Chúa Nhật ngày 12/4/2020 năm nay trong bối cảnh thật là bi đát vì Coronavirus (thần chết) xảy ra khắp thế giới mà chúng ta đang sống. Ai cũng được lệnh của chánh phủ là ở nhà. Nhưng cảm tạ Chúa chúng ta đang sống thời buổi truyền thông rất thông minh. Do đó, chúng ta tuy sống cách ly ở nhà, nhưng vẫn nhóm được trên phone hay Zoom. Chúng ta vẫn có buổi thờ phượng Chúa ” MỪNG CHÚA PHỤC SINH” thật là tuyệt vời. Và số người nhóm lại trên phone đông hơn người đến nhà thờ để nhóm lại.
Đề tài hôm nay “SỐNG CHO CHÚA PHỤC SINH” câu gốc: (Rô-ma 6:11). ” Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.” Sứ đồ Phao Lô khuyên mỗi chúng ta sau khi dự Lễ “MỪNG CHÚA PHỤC SINH” năm nay, chúng ta hãy sống cho Chúa Phục Sinh. Chúng ta cùng chết với Chúa Giê xu trên thập tự giá và sống lại vinh hiển với Ngài. Tôi không biết có bao nhiều con cái Chúa làm được điều nầy? Chúa phán trong Cô-lô-se 3:1-4
Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham-mến các sự ở trên trời, đừng ham-mến các sự ở dưới đất; vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh-hiển.” Hy vọng qua mùa cúm nầy, các con cái Chúa tìm kiếm Chúa nhiều hơn về đời sống tâm linh của mình, phục vụ Chúa mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhất là cứu chính mình và đem nhiều linh hồn đến với Chúa. Amen!

Cầu Nguyện:
Cho một người bạn (Tên Họ…..) sớm biết Chúa, mời người bạn (tên họ) đi nhà
thờ thờ phượng Chúa.
Con cái Chúa vắng nhóm lại
Gọi điện thoại hoặc text thăm viếng
Đọc, học, nghiên cứu Lời Chúa hằng ngày v.v…

KIM CHỈ NAM HỌC KINH THÁNH TRONG GIỜ TĨNH NGUYỆN :
Trong việc học Kinh thánh, nên chọn một kế hoạch. Đọc từng đoạn sách hoặc đọc theo các đề tài. Sau khi đọc Kinh thánh, hãy ghi lại các câu trả lời theo các câu hỏi sau đây:
1. Hôm nay tôi đọc được điều gì mới?
2. Có mạng lịnh nào tôi phải vâng theo?
3. Có gương tốt nào tôi phải noi theo?
4. Có gương xấu nào tôi phải tránh?
5. Có tội lỗi nào tôi phải từ bỏ?
6. Có lời hứa nào tôi phải ghi nhớ?
7. Có tư tưởng gì mới về chính Đức Chúa Trời?
XIN CHÚ Ý:
CÁC CON CÁI CHÚA KHÔNG ĐẾN LỚP HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT ĐƯỢC. Xin lấy bài học trong trang Web “www.nguonsuoitamlinh.net” bấm vào trang Hội Thánh.
Xin làm bài tờ giấy rời, trao lại cho Mục sư ngày Chúa Nhật. Cảm ơn. Chúa
ban phước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *