Bài Học Trường Chúa Nhật ngày 31/3/2019–Ai Sẽ Được Phước?

Bài Học Trường Chúa Nhật ngày 31/3/2019

Ai Sẽ Được Phước?

Thi-thiên 128:1-6

Câu gốc: “Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài!” (câu 1).”Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to him.!”
Câu hỏi suy ngẫm – Ponder Question:
1.Thi-thiên 128 cho biết ai là người được phước? Psalm 128 shows who is blessed?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Thế nào là người kính sợ Chúa? What is a God-fearer?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.Người kính sợ Chúa được phước hạnh nào?What blessing is the God-fearer?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.Bạn quyết định hứa nguyện với Chúa điều gì trong những ngày bước đi theo Chúa?What do you decide to promise to God in the days of following God?­­___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.Trọng tâm của bài học nầy, Chúa muốn dạy bạn điều gì?At the heart of this lesson, what does the Lord want to teach you?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Ai Sẽ Được Phước?
Thi-thiên 128:1-6

 

Psalm 128: 1-6
“Blessed are all who fear the Lord,
    who walk in obedience to him.!”

Ai là người sẽ được phước?Thi-thiên 128:1, 4 đều khẳng định người được phước là người “kính sợ Chúa.”Theo quan niệm người đời, phước là giàu có về vật chất, thành đạt trong công việc, thành công trong cuộc sống. Vì vậy, người ta dành thời gian lao vào việc kiếm tiền bằng mọi giá, họ không biết hay không quan tâm đó là điều khiến cho mối quan hệ gia đình ngày càng mờ nhạt, lỏng lẽo, và biết bao hệ lụy nảy sinh giữa ông bà, cha mẹ, con cháu, gây bao khó khăn cho xã hội. Thi-thiên 128 cho thấy những người kính sợ Chúa và đi trong đường lối Ngài sẽ hưởng phước hạnh thật ngay trong nếp sống gia đình.

Kính sợ Chúa không phải là run sợ đến độ không dám ngước nhìn Chúa hoặc đến gần Ngài, nhưng kính sợ Chúa là tỏ lòng tôn kính Chúa đáng như Ngài phải có. Khi tin nhận Chúa, chúng ta được Chúa ban cho danh phận làm con cái Ngài (Giăng 1:12); được gọi Ngài là Cha (Ma-thi-ơ 6:9); được làm bạn hữu Ngài (Giăng 15:15); và là anh em, chị em của Ngài (Mác 3:35). Điều này cho thấy Chúa đối với chúng ta thật gần gũi, thân mật chứ không phải là một vị thần cách biệt với con người. Tuy nhiên, không vì vậy mà chúng ta quen thuộc đến độ khinh lờn, coi thường Chúa. Thái độ đúng đắn của chúng ta với Chúa là gần gũi, thân mật với tinh thần tôn kính. Chúa là Cha nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời chí cao.Chúa là bạn hữu nhưng Ngài cũng là Đấng cứu chuộc.Câu 1b cho thấy người sống kính sợ Chúa là người “đi trong đường lối Ngài,” nghĩa là luôn sống nếp sống phù hợp với lời dạy của Chúa. Người biết Chúa, tôn kính Chúa thật sự là người thể hiện Chúa cách rõ ràng trong cuộc sống của mình. Người sống như vậy sẽ là nguồn phước cho gia đình. Kinh Thánh đưa ra những hình ảnh rất đẹp về gia đình phước hạnh, “cây nho thịnh mậu” tốt tươi, “chồi ô-li-ve” tràn đầy sức sống, con cháu quây quần. Đây là những hình ảnh mà một người dù ở hoàn cảnh nào, giàu hay nghèo, già hay trẻ cũng đều mơ ước.Đó chính là phước hạnh thật trong Chúa mà chúng ta cần tìm cầu trong cuộc sống mỗi ngày.

Trong những ngày đầu năm Âm lịch, mỗi người nên dành thời gian xét lại thái độ của mình với Chúa để điều chỉnh nếp sống mình hầu cho ai nấy nhận lãnh phước hạnh Chúa ban cho mình và gia đình. Bạn cần ăn năn và điều chỉnh lại thái độ nào chưa đúng với Chúa?

Con xin dâng lên Chúa lòng biết ơn và tôn kính Ngài. Tạ ơn Chúa vì Ngài dạy cho con thái độ đúng đắn với Chúa để con nhận được phước hạnh thật trong Ngài. Xin cho con cứ luôn tôn kính Chúa và đi trong đường lối Ngài mỗi ngày.

HỘI THÁNH TIN LÀNH BROOKLYN
 BÀI HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT
&&&&&&&
Ai Sẽ Được Phước?
Thi-thiên 128:1-6

 

ĐIỂM         TÊN & HỌ:________________________

                      Nộp Bài: Chúa Nhật 31/3/2019
                    BÀI HỌC KINH THÁNH HẰNG TUẦN

Đọc Sách  Châm-Ngôn 30
Tất cả câu trả lời nằm trong  phân đoạn Kinh Thánh trên.
Xin cho biết câu nào chép trong  phân đoạn Kinh Thánh nầy và xin giải nghĩa (bạn học được điều gì từ) câu  Kinh Thánh mà bạn vừa đọc?

1.  Tôi có cầu Chúa hai điều; Xin chớ từ chối trước khi tôi thác: “Two things I ask of you, Lord;    do not refuse me before I die:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Các lời của Đức Chúa Trời đều đã thét luyện: Ngài là cái thuẫn đỡ cho người nương cậy nơi Ngài. “Every word of God is flawless;    he is a shield to those who take refuge in him.
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3   Xin dan xa khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá; Chớ cho tôi nghèo khổ, hoặc sự giàu sang; Hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng, Keep falsehood and lies far from me; give me neither poverty nor riches,  but give me only my daily bread.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1.  E khi nó đủ, tôi từ chối Chúa, Mà rằng: Đức Giê-hô-va là ai? Và lại kẻo e tôi bị nghèo khổ, ăn trộm cắp, Và làm ô danh của Đức Chúa Trời tôi chăng. Otherwise, I may have too much and disownyou  and say, ‘Who is the Lord?’
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  5.  Con kiến dầu là loại yếu hèn, Lo sắm sẵn vật thực mình trong mùa hạ; Ants are creatures of little strength,  yet they store up their food in the summer;
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. Con mắt nhạo báng cha mình, Khinh sự vâng lời đối với mẹ mình, Các con quạ của trũng sẽ móc mắt ấy, Và các chim ưng con sẽ ăn nóđi. “The eye that mocks a father,  that scorns an aged mother,will be pecked out by the ravens of the valley, will be eaten by the vultures..

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.Bạn học được gì qua Lời dạy của Chúa trong sách Châm Ngôn 30? What do you learn through the Word of God in Proverb 30?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Who Will Be Blessed?

Psalm 128: 1-6
“Blessed are all who fear the Lord,
    who walk in obedience to him.!”

Reflection question: Psalm 128 shows who is blessed? What is a God-fearer? What blessing is the God-fearer? What do you decide to promise to God in the days of following God?­­

Who will be blessed? Psalm 128: 1, 4 affirms that the blessed is the “fear of God.” According to the concept of life, blessing is rich in material, successful in work, successful in life. Therefore, people spend time working on making money at any cost, they do not know or care about that is what makes the family relationship increasingly fuzzy, loose, and many implications arise between grandparents, parents, descendants, causing difficulties for the society. Psalm 128 shows that those who fear God and walk in His way will enjoy true blessing right in their family life.

Fear of God is not so much a fear that you dare not look up to Him or approach Him, but fear God to pay homage to God as much as He should. When believing in God, we are given the title of His child by God (John 1:12); to call Him Father (Matthew 6: 9); to be His friend (John 15:15); and his brother and sister (Mark 3:35). This shows how close and intimate God is to us, not a separate god from humans. However, it is not so that we are so familiar with contempt and disdain for God. Our right attitude with God is close, intimate with reverence. God is the Father but He is also the highest God. God is a friend but He is also a Redeemer. Verse 1b shows that people who fear God are “walking in His ways,” meaning to live a life in accordance with the teachings of the Lord. The one who knows God, honors God is truly a person who expresses God clearly in his life. Such a living person will be a blessing to the family. The Bible offers beautiful images of the blessed family, the good “prosperous vine”, the “olive bud” full of vigor, the children gathered together. These are images that one

No matter what circumstances, rich or poor people, old or young, dream. That is the true blessing in God that we need to seek in life every day.

In the early days of the Lunar New Year, each person should spend his or her time reviewing his attitude to God to adjust his life so that everyone can receive the blessing God gives him and his family. What kind of attitude and repentance do you need to repent to God?

I give you gratitude and respect for You. Thank God for teaching me the right attitude with God so that I can receive the real blessing in Him. May I always respect God and walk in His ways every day.

PHIẾU HỨA CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

Lời Chúa: Ma-thi-ơ 7:7-11
7 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.
8 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.
9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?
10 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?
11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?

Tuần nầy xin cầu nguyện cho các nan đề như sau:

 • Cầu nguyện xin Chúa ban chúng ta tấm lòng luôn kính sợ Ngài và đi theo đường lối Ngài để nhận được phước hạnh Chúa ban.
 • Cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta luôn bày tỏ tấm lòng kính sợ Ngài trong đời sống của chúng ta mỗi ngày cho mọi người thấy.
 • Cầu nguyện cho mỗi người chúng ta siêng năng đọc Lời Chúa và vâng giữ Lời Ngài và thi hành Lời Chúa dạy. Amen!
 •  
 • Một người bạn (Tên Họ…..) sớm biết Chúa, mời người bạn (tên họ) đi nhà thờ
 • Chương trình thờ phượng Chúa hằng tuần
 • Con cái Chúa vắng nhóm lại
 • Gọi điện thoại hoặc text thăm viếng
 • Đọc, học, nghiên cứu Lời Chúa hằng ngày v.v…

KIM CHỈ NAM HỌC KINH THÁNH TRONG GIỜ TĨNH NGUYỆN :
Trong việc học Kinh thánh, nên chọn một kế hoạch. Đọc từng đoạn sách hoặc đọc theo các đề tài. Sau khi đọc Kinh thánh, hãy ghi lại các câu trả lời theo các câu hỏi sau đây:
1. Hôm nay tôi đọc được điều gì mới?
2. Có mạng lịnh nào tôi phải vâng theo?
3. Có gương tốt nào tôi phải noi theo?
4. Có gương xấu nào tôi phải tránh?
5. Có tội lỗi nào tôi phải từ bỏ?
6. Có lời hứa nào tôi phải ghi nhớ?
7. Có tư tưởng gì mới về chính Đức Chúa Trời?
XIN CHÚ Ý:
CÁC CON CÁI CHÚA KHÔNG ĐẾN LỚP HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT ĐƯỢC. Xin lấy bài học trong trang Web “www.nguonsuoitamlinh.net” bấm vào trang Hội Thánh.
Xin làm bài tờ giấy rời, trao lại cho Mục sư ngày Chúa Nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *