BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 6/10/2019 Kết Ước Với Đôi Chân

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 6/10/2019
Kết Ước Với Đôi Chân
Giê-rê-mi 14:10-12
Câu gốc: “Bước tôi vững chắc trong các lối của Chúa, chân tôi không xiêu tó. Lạy Đức Chúa Trời, tôi cầu nguyện cùng Chúa, vì Chúa sẽ nhậm lời tôi: Xin Chúa nghiêng tai qua mà nghe lời tôi” (Thi-thiên 17:5-6).
Câu hỏi suy ngẫm – Meditation Question:
1. Tuyển dân Ít-ra-ên đã sử dụng đôi chân Đức Chúa Trời ban cho như thế nào? How do the Israelites use God’s gift of God’s feet?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Điều Ngài muốn họ thực hiện là gì? What does He want them to do?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Vì cớ đó, họ đã phải đón nhận những hình phạt nào? Because of that, what penalties did they receive?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Bạn có suy nghĩ gì về việc kết ước với đôi chân để luôn đi đúng đường lối của Chúa? What are your thoughts on making a contract with your feet to always follow God’s path?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.Trọng tâm của bài học nầy, Chúa muốn dạy bạn điều gì?At the heart of this lesson, what does the Lord want to teach you?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kết Ước Với Đôi Chân
Giê-rê-mi 14:10-12
Câu gốc: “Bước tôi vững chắc trong các lối của Chúa, chân tôi không xiêu tó. Lạy Đức Chúa Trời, tôi cầu nguyện cùng Chúa, vì Chúa sẽ nhậm lời tôi: Xin Chúa nghiêng tai qua mà nghe lời tôi” (Thi-thiên 17:5-6).
Tiên tri Giê-rê-mi cho chúng ta biết về việc tuyển dân Ít-ra-ên đã sử dụng rất sai trật đôi chân mà Đức Giê-hô-va đã ban cho. Thay vì bước đi trong đường lối Chúa, đến những nơi thánh để thờ phượng Đức
Giê-hô-va, thì họ lại dùng đôi chân này “…chạy khắp mọi ngả nơi các thần khác ở dưới mỗi cây xanh…” (Giê-rê-mi 3:13), cho đến nay họ cũng chẳng hề thay đổi. Chính vì điều đó, Đức Giê-hô-va nhớ đến những điều gian ác mà họ đã làm và quyết định sẽ đoán phạt dân Ngài bằng gươm đao, đói kém, ôn dịch. Nói như thế, không có nghĩa rằng chỉ mỗi đôi chân của tuyển dân Ít-ra-ên phạm tội. Song từ trong tấm lòng bội nghịch của họ đã dẫn đôi chân đi đến những nơi làm buồn lòng Đức Chúa Trời, và hậu quả là họ phải đón nhận những điều đau đớn cho bản thân. Ngày trước, ông Gióp đã từng kết ước với đôi mắt của mình để không nhìn những điều khiến phạm tội cùng Đức Giê-hô-va (Gióp 31:1). Nếu con dân Chúa học theo gương ông Gióp, kết ước với Chúa về đôi chân của mình thì sẽ nhận hưởng phước hạnh, ngược lại cứ đi theo đường lối lòng mình muốn thì sẽ nhận lấy hình phạt từ nơi Đức Chúa Trời. Kinh Thánh đã chỉ dẫn rất rõ: Nếu ai sử dụng đôi chân mình đúng đắn, bằng cách “…chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng…” thì chắc chắn sẽ nhận lấy phước hạnh từ Đức Giê-hô-va: Được xưng công bình, được kết quả, có đời sống sung túc, không nhận sự đoán phạt trong ngày của Đức Giê-hô-va (Thi-thiên 1:1-3).
Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, lời nhắc nhở từ Đức Giê-hô-va cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc kết ước với đôi chân của mình. Vì chưa nhận biết hay vì chẳng xem điều đó là quan trọng, đã khiến cho không ít người bởi không kết ước với đôi chân nên đã đi đến những nơi không thánh sạch để thực hiện những hành vi tội lỗi. Họ vẫn dùng đôi chân để đi thờ phượng Chúa mỗi Chúa Nhật, tuy nhiên cũng đôi chân ấy lại không tránh xa những chốn thị phi, nhưng luôn tìm đến để “theo, đứng, ngồi” những nơi không thích hợp cho con cái của Đức Chúa Trời. Hãy kết ước với Chúa, không những đôi chân mà cả thân thể mình để làm của lễ sống và thánh hài lòng Chúa.
Bạn có bằng lòng kết ước với Chúa về đôi chân và cả thân thể mình không?
Lạy Chúa, là Đấng luôn muốn con bước đi trong đường lối của Ngài để chân con không xiêu tó, xin giúp con nhận biết tầm quan trọng của việc kết ước với đôi chân để con luôn đi đến những nơi tốt lành, thánh sạch bổ ích cho linh hồn con.
HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT BROOKLYN
BÀI HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT
&&&&&&&
Kết Ước Với Đôi Chân
Giê-rê-mi 14:10-12
ĐIỂM TÊN & HỌ:________________________
Nộp Bài: Chúa Nhật 6/10/2019
BÀI HỌC KINH THÁNH HẰNG TUẦN
Tuần nầy chúng ta sẽ bắt đầu học sách Ê-XƠ-TÊ
Xin cho biết câu nào chép trong phân đoạn Kinh Thánh nầy
Xin cho biết bài 3 của sách Ê-xơ-tê, Chúa muốn bạn học điều gì trong phân đoạn 3 nầy?

1. Tháng Giêng là tháng Ni-san, năm thứ mười hai đời vua A-suê-ru, người ta bỏ Phu-rơ, tức là bỏ thăm, mỗi ngày mỗi tháng, tại trước mặt Ha-man, cho đến tháng mười hai, là tháng A-đa. In the twelfth year of King Xerxes, in the first month, the month of Nisan, the pur (that is, the lot) was cast in the presence of Haman to select a day and month. And the lot fell on[a] the twelfth month, the month of Adar.
___________________________________________
2. Khi Ha-man thấy Mạc-đô-chê không cúi xuống và không lạy mình bèn nổi giận dữ. When Haman saw that Mordecai would not kneel down or pay him honor, he was enraged.
_____________________________________________
3._ Ha-man tâu với vua A-suê-ru rằng: Có một dân tộc tản mản, tải rác ra giữa các dân tộc trong những tỉnh của nước vua: luật pháp của chúng nó khác hơn luật pháp của các dân khác; lại chúng nó cũng không tuân theo luật pháp của vua; dung chúng nó chẳng tiện cho vua. Then Haman said to King Xerxes, “There is a certain people dispersed among the peoples in all the provinces of your kingdom who keep themselves separate. Their customs are different from those of all other people, and they do not obey the king’s laws; it is not in the king’s best interest to tolerate them
________________________________________________4. Vua nói với Ha-man rằng: Bạc đã ban cho ngươi, dân sự cũng phó cho ngươi, để làm điều chi mặc ý ngươi. “Keep the money,” the king said to Haman, “and do with the people as you please.”
5. Rồi cho gởi các thơ bởi lính trạm cho các tỉnh của vua, đặng dạy biểu rằng nhằm ngày mười ba tháng mười hai, tức là tháng A-đa, phải trừ diệt, giết chết và làm cho hư mất hết thảy dân Giu-đa trong một ngày đó, vô luận người già kẻ trẻ, con nhỏ hay là đờn bà, và cướp giựt tài sản của chúng nó. Dispatches were sent by couriers to all the king’s provinces with the order to destroy, kill and annihilate all the Jews—young and old, women and children—on a single day, the thirteenth day of the twelfth month, the month of Adar, and to plunder their goods
________________________________________________
_6._ Ấy vậy, E-xơ-tê được đưa đến cùng vua A-suê-ru trong cung vua, nhằm tháng mười (là tháng Tê-bết) năm thứ bảy đời người trị vì. She was taken to King Xerxes in the royal residence in the tenth month, the month of Tebeth, in the seventh year of his reign.
KẾT LUẬN BÀI 3 (Chương 3)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Engage With Feet Jeremiah 14: 10-12
Bible Verse: “My steps have held to your paths;
my feet have not stumbled.6 I call on you, my God, for you will answer me; turn your ear to me and hear my prayer.”(Psalm 17: 5-6).
Meditation Question: How do the Israelites use God’s gift of God’s feet? What does He want them to do? Because of that, what penalties did they receive? What are your thoughts on making a contract with your feet to always follow God’s path?
The prophet Jeremiah tells us about selected of the Israelites used very wrong feet, that Jehovah has given. Instead of walking in God’s ways, go to holy places to worship Jehovah, they use these feet “… running everywhere in other gods under every tree …” (Jeremiah 3:13), so far they have not changed. Because of that, Jehovah remembered the wicked things they had done and decided to condemn his people with swords, famines, and pestilence.
That being said, that does not mean that only the feet of the Israelites sinned. But in their rebellious hearts they led their feet to places that upset God, and as a result they have to suffer for themselves. In the old days, Job once made a covenant with his eyes so that he would not look at things that would cause sin against Jehovah (Job 31: 1). If God’s people learn from Job’s example, make a covenant with the Lord of their feet, they will receive the blessing, but if they follow the path of their hearts they will receive the punishment from God. The Bible clearly instructs: If anyone uses his feet properly, by “… Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take
or sit in the company of mockers,2 but whose delight is in the law of the LORD, and who meditates on his law day and night.3 That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season
and whose leaf does not wither— whatever they do prospers. (Psalm 1: 1-3 ).
In today’s text, a reminder from Jehovah shows us the importance of making a contract with our feet. Because they didn’t realize it or because they didn’t consider it important, they made many people by not contracting their feet and went to impure places to commit evil acts. They still use their feet to worship God every Sunday, but the same feet do not keep away from hidden places, but they always come to “follow, stand, sit” places that are not suitable for God’sr children. Make a covenant with the Lord, not only your feet but also your body to make sacrifices and sanctify Him.
Are you willing to make a covenant with God for your feet and your body?
Lord, who always wants me to walk in Your path to keep my feet from falling, help me to recognize the importance of making a contract with my feet so that I can always go to good, holy places. Good for my soul.
Engage With Feet Jeremiah 14: 10-12
Bible Verse: “My steps have held to your paths;
my feet have not stumbled.6 I call on you, my God, for you will answer me; turn your ear to me and hear my prayer.”(Psalm 17: 5-6).
Meditation Question: How do the Israelites use God’s gift of God’s feet? What does He want them to do? Because of that, what penalties did they receive? What are your thoughts on making a contract with your feet to always follow God’s path?
The prophet Jeremiah tells us about selected of the Israelites used very wrong feet, that Jehovah has given. Instead of walking in God’s ways, go to holy places to worship Jehovah, they use these feet “… running everywhere in other gods under every tree …” (Jeremiah 3:13), so far they have not changed. Because of that, Jehovah remembered the wicked things they had done and decided to condemn his people with swords, famines, and pestilence.
That being said, that does not mean that only the feet of the Israelites sinned. But in their rebellious hearts they led their feet to places that upset God, and as a result they have to suffer for themselves. In the old days, Job once made a covenant with his eyes so that he would not look at things that would cause sin against Jehovah (Job 31: 1). If God’s people learn from Job’s example, make a covenant with the Lord of their feet, they will receive the blessing, but if they follow the path of their hearts they will receive the punishment from God. The Bible clearly instructs: If anyone uses his feet properly, by “… Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take
or sit in the company of mockers,2 but whose delight is in the law of the LORD, and who meditates on his law day and night.3 That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season
and whose leaf does not wither— whatever they do prospers. (Psalm 1: 1-3 ).
In today’s text, a reminder from Jehovah shows us the importance of making a contract with our feet. Because they didn’t realize it or because they didn’t consider it important, they made many people by not contracting their feet and went to impure places to commit evil acts. They still use their feet to worship God every Sunday, but the same feet do not keep away from hidden places, but they always come to “follow, stand, sit” places that are not suitable for God’sr children. Make a covenant with the Lord, not only your feet but also your body to make sacrifices and sanctify Him.
Are you willing to make a covenant with God for your feet and your body?
Lord, who always wants me to walk in Your path to keep my feet from falling, help me to recognize the importance of making a contract with my feet so that I can always go to good, holy places. Good for my soul.
PHIẾU HỨA CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

Lời Chúa: Ma-thi-ơ 7:7-11
7 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.
8 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.
9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?
10 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?
11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?

Tuần nầy xin bạn khích lệ anh em mình, đôi chân của bạn phải để Chúa sự dụng theo ý Ngài, đừng theo ý bạn.

• Qua câu chuyện “Kết ước với đôi chân” của bạn. Bạn có làm giống người Do Thái không? Chúa nhật đi nhà thờ thờ phượng Chúa. Ngày thường đi đến các thần thế gian cầu vấn. Câu nguyện xin Chúa ban cho đôi chân của con chỉ duy nhất thờ một mình Ngài và rao giảng tin lành.

• Bài học hôm nay nhắc nhỡ bạn, hãy kết ước với Chúa một điều là đôi chân của bạn làm gì, đừng làm giống như người Do Thái đã làm. Chúa sẽ trừng phạt những người đi sai lời hứa với Chúa.

• Hãy cầu nguyện xin kết ước với Chúa là đôi chân của con rất quan trọng chỉ để dành cho Ngài sử dụng.
• Một người bạn (Tên Họ…..) sớm biết Chúa, mời người bạn (tên họ) đi nhà thờ
• Chương trình thờ phượng Chúa hằng tuần
• Con cái Chúa vắng nhóm lại
• Gọi điện thoại hoặc text thăm viếng
• Đọc, học, nghiên cứu Lời Chúa hằng ngày v.v…
KIM CHỈ NAM HỌC KINH THÁNH TRONG GIỜ TĨNH NGUYỆN :
Trong việc học Kinh thánh, nên chọn một kế hoạch. Đọc từng đoạn sách hoặc đọc theo các đề tài. Sau khi đọc Kinh thánh, hãy ghi lại các câu trả lời theo các câu hỏi sau đây:
1. Hôm nay tôi đọc được điều gì mới?
2. Có mạng lịnh nào tôi phải vâng theo?
3. Có gương tốt nào tôi phải noi theo?
4. Có gương xấu nào tôi phải tránh?
5. Có tội lỗi nào tôi phải từ bỏ?
6. Có lời hứa nào tôi phải ghi nhớ?
7. Có tư tưởng gì mới về chính Đức Chúa Trời?
XIN CHÚ Ý:
CÁC CON CÁI CHÚA KHÔNG ĐẾN LỚP HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT ĐƯỢC. Xin lấy bài học trong trang Web “www.nguonsuoitamlinh.net” bấm vào trang Hội Thánh.
Xin làm bài tờ giấy rời, trao lại cho Mục sư ngày Chúa Nhật. Cảm ơn. Chúa

PHIẾU HỨA CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

Lời Chúa: Ma-thi-ơ 7:7-11
7 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.
8 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.
9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?
10 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?
11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?

Tuần nầy xin bạn khích lệ anh em mình, đôi chân của bạn phải để Chúa sự dụng theo ý Ngài, đừng theo ý bạn.

Qua câu chuyện “Kết ước với đôi chân” của bạn. Bạn có làm giống người Do Thái không? Chúa nhật đi nhà thờ thờ phượng Chúa. Ngày thường đi đến các thần thế gian cầu vấn. Câu nguyện xin Chúa ban cho đôi chân của con chỉ duy nhất thờ một mình Ngài và rao giảng tin lành.

• Bài học hôm nay nhắc nhỡ bạn, hãy kết ước với Chúa một điều là đôi chân của bạn làm gì, đừng làm giống như người Do Thái đã làm. Chúa sẽ trừng phạt những người đi sai lời hứa với Chúa.

• Hãy cầu nguyện xin kết ước với Chúa là đôi chân của con rất quan trọng chỉ để dành cho Ngài sử dụng.
Một người bạn (Tên Họ…..) sớm biết Chúa, mời người bạn (tên họ) đi nhà thờ
• Chương trình thờ phượng Chúa hằng tuần
• Con cái Chúa vắng nhóm lại
• Gọi điện thoại hoặc text thăm viếng
• Đọc, học, nghiên cứu Lời Chúa hằng ngày v.v…
KIM CHỈ NAM HỌC KINH THÁNH TRONG GIỜ TĨNH NGUYỆN :
Trong việc học Kinh thánh, nên chọn một kế hoạch. Đọc từng đoạn sách hoặc đọc theo các đề tài. Sau khi đọc Kinh thánh, hãy ghi lại các câu trả lời theo các câu hỏi sau đây:
1. Hôm nay tôi đọc được điều gì mới?
2. Có mạng lịnh nào tôi phải vâng theo?
3. Có gương tốt nào tôi phải noi theo?
4. Có gương xấu nào tôi phải tránh?
5. Có tội lỗi nào tôi phải từ bỏ?
6. Có lời hứa nào tôi phải ghi nhớ?
7. Có tư tưởng gì mới về chính Đức Chúa Trời?
XIN CHÚ Ý:
CÁC CON CÁI CHÚA KHÔNG ĐẾN LỚP HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT ĐƯỢC. Xin lấy bài học trong trang Web “www.nguonsuoitamlinh.net” bấm vào trang Hội Thánh.
Xin làm bài tờ giấy rời, trao lại cho Mục sư ngày Chúa Nhật. Cảm ơn. Chúa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *