Bạn sẽ đi đâu khi bạn qua đời?

CÂU HỎI

Bạn sẽ đi đâu khi bạn qua đời?

TRẢ LỜI

Kinh Thánh khẳng định rõ ràng rằng cuối cùng thì chỉ có hai sự lựa chọn về nơi mà bạn sẽ đi khi qua đời là: thiên đàng hoặc địa ngục. Kinh Thánh cũng bày tỏ hết sức rõ ràng rằng bạn có thể xác định được nơi mà bạn sẽ đi khi bạn qua đời. Vậy bằng cách nào? Hãy đọc tiếp.

Trước tiên, nan đề. Chúng ta đều đã phạm tội (Rô-ma 3:23). Tất ca chúng ta đã làm những điều sai trật, xấu xa, và trái đạo đức (Truyền-đạo 7:20). Tội lỗi của chúng ta khiến chúng ta xa cách với Thượng Đế, và nếu không được giải quyết, tội lỗi của chúng ta sẽ dẫn chúng ta xa cách đời đời với Thượng Đế (Ma-thi-ơ 25:46; Rô-ma 6:23a). Sự chia cắt đời đời với Thượng Đế chính là địa ngục, nó được mô tả trong Kinh Thánh như một hồ lửa đời đời (Khải-huyền 20:14-15).

Bây giờ, giải pháp. Thượng Đế đã trở nên con người trong thân hình của Chúa Giê-xu Christ (Giăng 1:1, 14; 8:58, 10:30). Ngài sống một cuộc đời vô tội (I Phi-e-rơ 3:22; I Giăng 3:5) và vui lòng hy sinh chính cuộc sống của Ngài vì chúng ta (I Cô-rinh-tô 15:3; I Phi-e-rơ 1:18-19). Sự chết của Ngài đã trả giá cho hình phạt về những tội lỗi của chúng ta (2 Cô-rinh-tô 5:21). Thượng Đế trao cho chúng ta sự cứu rỗi và sự tha thứ như là một tặng phẩm (Rô-ma 6:23b) mà chúng ta phải nhận bằng đức tin (Giăng 3:16, Ê-phê-sô 2:8-9). “Hãy tin Đức Chúa Giê-xu và bạn sẽ được cứu” (Công vụ các sứ đồ 16:31). Tin tưởng vào chính Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, nương dựa vào chính sự hy sinh của Ngài như là giá chuộc cho những tội lỗi của bạn, và theo như Lời của Thượng Đế, bạn sẽ được hứa về cuộc sống vĩnh hằng trong nước thiên đàng.

Bạn đi đâu khi bạn qua đời? Điều đó tùy thuộc vào bạn. Thượng Đế trao cho bạn một sự lựa chọn. Thượng Đế mời bạn đến với Ngài. Đó là tiếng gọi của bạn.

Nếu bạn cảm nhận Thượng Đế đang kéo bạn đến niềm tin vào Chúa Giê-xu (Giăng 6:44), hãy đến với Chúa Cứu Thế. Nếu Thượng Đế đang cất đi cái màn và xóa bỏ đi sự mù lòa trong tâm linh bạn (2 Cô-rinh-tô 4:4), hãy nhìn vào Chúa Cứu Thế. Nếu bạn đang kinh nghiệm một tia sáng của cuộc đời mà từ trước đến giờ nó luôn chết (Ê-phê-sô 2:1), hãy đến với cuộc sống trong Chúa Cứu Thế.

Bạn đi đâu khi bạn qua đời? Thiên đàng hay địa ngục. Trong Chúa Giê-xu Christ, địa ngục là tránh được. Tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế của bạn và thiên đàng sẽ là bến đỗ đời đời của bạn. Khi quyết định khác đi, hậu quả sẽ là sự xa cách đời đời với Thượng Đế khi chúng ta ở trong hỏa ngục (Giăng 14:6; Công vụ các sứ đồ 4:12).

Nếu như bây giờ bạn đã hiểu hai khả năng về nơi bạn sẽ đi khi bạn qua đời, và bạn muốn tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế của chính cá nhân bạn, hãy đảm bảo bạn hiểu và tin những điều sau đây, như là một hành động của đức tin, hãy trò chuyện như sau với Thượng Đế: “Thưa Chúa, con biết con là một tội nhân, và con biết bởi vì tội lỗi của con nên con đáng bị xa cách đời đời với Ngài. Cám ơn Ngài vì luôn yêu thương và hy sinh chết thay cho tội lỗi của con qua sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ, cho dù con không xứng đáng được nhận nó. Con tin rằng Chúa Giê-xu đã chết thay vì những tội lỗi của con và con chỉ tin vào chính mình Ngài để cứu con. Từ nay về sau xin giúp con sống đời sống cho Ngài thay sống cho tội lỗi. Giúp con sống cuộc đời còn lại với một tấm lòng biết ơn về sự cứu rỗi tuyệt vời mà Ngài đã dành cho con. Cám ơn Chúa Giê-xu đã cứu con!”

English


 

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Bạn sẽ đi đâu khi bạn qua đời?

QUESTION

Where do you go when you die?

translatevideo
ANSWER

The Bible is absolutely clear that, ultimately, there are only two options for where you go when you die: heaven or hell. The Bible also makes it abundantly clear that you can determine where you go when you die. How? Read on.

First, the problem. We have all sinned (Romans 3:23). We have all done things that are wrong, evil, or immoral (Ecclesiastes 7:20). Our sin separates us from God, and, if left unresolved, our sin will result in us being eternally separated from God (Matthew 25:46Romans 6:23a). This eternal separation from God is hell, described in the Bible as an eternal lake of fire (Revelation 20:14–15).

Now, the solution. God became a human being in the person of Jesus Christ (John 1:1148:5810:30). He lived a sinless life (1 Peter 3:221 John 3:5) and willingly sacrificed His life on our behalf (1 Corinthians 15:31 Peter 1:18–19). His death paid the penalty for our sins (2 Corinthians 5:21). God now offers us salvation and forgiveness as a gift (Romans 6:23b) that we must receive by faith (John 3:16Ephesians 2:8–9). “Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved” (Acts 16:31). Trust in Jesus alone as your Savior, relying on His sacrifice alone as the payment for your sins, and, according to the Word of God, you are promised eternal life in heaven.

Where do you go when you die? It is up to you. God offers you the choice. God invites you to come to Him. It is your call.

If you feel God drawing you to faith in Christ (John 6:44), come to the Savior. If God is lifting the veil and removing your spiritual blindness (2 Corinthians 4:4), look to the Savior. If you are experiencing a spark of life in what has always been dead (Ephesians 2:1), come to life through the Savior.

Where do you go when you die? Heaven or hell. Through Jesus Christ, hell is avoidable. Receive Jesus Christ as your Savior, and heaven will be your eternal destination. Make any other decision, and eternal separation from God in hell will be the result (John 14:6Acts 4:12).

If you now understand the two possibilities of where you go when you die and you want to trust Jesus Christ as your personal Savior, it is time to call on God for salvation. As an act of faith, communicate the following to God: “God, I know that I am a sinner, and I know that because of my sin I deserve to be eternally separated from you. Even though I do not deserve it, thank you for loving me and providing the sacrifice for my sins through the death and resurrection of Jesus Christ. I believe that Jesus died for my sins and I trust in Him alone to save me. From this point forward, help me to live my life for you instead of for sin. Help me to live the rest of my life in gratitude for the wonderful salvation you have provided. Thank you, Jesus, for saving me!”

Have you made a decision for Christ because of what you have read here? If so, please click on the “I have accepted Christ today” button below.

If you have any questions, please use the question form on our Bible Questions Answered page.

Return to:

Questions about Eternity

Where do you go when you die?

NGUỒN www.GotQuestions.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *