Be Still (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  21/8/2017

Be Still

The Lord Almighty is with us, the God of Jacob is our fortress. Psalm 46:11

“We’ve created more information in the last five years than in all of human history before it, and it’s coming at us all the time” (Daniel Levitin, author of The Organized Mind: Thinking Straight in the Age of Information Overload).  “In a sense,” Levitin says, “we become addicted to the hyperstimulation.” The constant barrage of news and knowledge can dominate our minds. In today’s environment of media bombardment, it becomes increasingly difficult to find time to be quiet, to think, and to pray.

Psalm 46:10 says, “Be still, and know that I am God,” reminding us of the necessity to take time to focus on the Lord. Many people find that a “quiet time” is an essential part of each day—a time to read the Bible, pray, and consider the goodness and greatness of God.

Each day we need to be still and listen to the Lord.

When we, like the writer of Psalm 46, experience the reality that “God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble” (v. 1), it drives our fear away (v. 2), shifts our focus from the world’s turmoil to God’s peace, and creates a quiet confidence that our Lord is in control (v. 10).

No matter how chaotic the world may become around us, we can find quietness and strength in our heavenly Father’s love and power.

Psalm 46New International Version (NIV)

Psalm 46[a]

For the director of music. Of the Sons of Korah. According to alamoth.[b] A song.

God is our refuge and strength,
    an ever-present help in trouble.
Therefore we will not fear, though the earth give way
    and the mountains fall into the heart of the sea,
though its waters roar and foam
    and the mountains quake with their surging.[c]

There is a river whose streams make glad the city of God,
    the holy place where the Most High dwells.
God is within her, she will not fall;
    God will help her at break of day.
Nations are in uproar, kingdoms fall;
    he lifts his voice, the earth melts.

The Lord Almighty is with us;
    the God of Jacob is our fortress.

Come and see what the Lord has done,
    the desolations he has brought on the earth.
He makes wars cease
    to the ends of the earth.
He breaks the bow and shatters the spear;
    he burns the shields[d] with fire.
10 He says, “Be still, and know that I am God;
    I will be exalted among the nations,
    I will be exalted in the earth.”

11 The Lord Almighty is with us;
    the God of Jacob is our fortress.

 

Heavenly Father, we bring our noisy lives and our cluttered minds to You so that we can learn to be still and know that You are God.

Each day we need to be still and listen to the Lord.

By David C. McCasland | See Other Authors

INSIGHT:

Getting away to a quiet place can be a way to settle our thoughts. But sometimes the thought of being alone with our thoughts is uncomfortable. Psalm 46 speaks to us about being quiet in the presence of “the God of Jacob,” who is our fortress. Jacob (later named Israel) was a rascal, a liar, and a fugitive from his family.

Jacob struggled with God and God determined Jacob would know Him (see Gen. 32:22–32). It is through Jacob’s line centuries later that Jesus was born to offer us peace and forgiveness.

What could it mean to be still before God, who desired to lovingly father people like Jacob and who desires to be in intimate relationship with each of us? Mart DeHaan

Hãy Yên Lặng

Thánh Thi 461934 Vietnamese Bible (VIET)

46  Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân.

Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, Núi lay động và bị quăng vào lòng biển;

Dầu nước biển ầm ầm sôi bọt, Và các núi rúng động vì cớ sự chuyển dậy của nó.

Có một ngọn sông, dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời, Là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí cao.

Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy; thành ấy sẽ không bị rúng động. Vừa rạng đông Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ nó.

Các dân náo loạn, các nước rúng động; Đức Chúa Trời phát tiếng, đất bèn tan chảy.

Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi; Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi.

Hãy đến nhìn xem các công việc của Đức Giê-hô-va, Sự phá tan Ngài đã làm trên đất là dường nào!

Ngài dẹp yên giặc cho đến đầu cùng trái đất, Bẻ gảy các cung, chặt các giáo ra từng miếng, Và đốt xe nơi lửa.

10 Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất.

11 Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi; Đức Chúa Trời Gia-cốp, là nơi nương náu của chúng tôi.

 

Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng con, Đức Chúa Trời của Gia-cốp là nơi nương náu của chúng con. Thi Thiên 46:11

“Trong 5 năm qua chúng ta đã tạo ra một lượng thông tin nhiều hơn trong cả lịch sử nhân loại trước đây, và thông tin đang cứ dồn dập đến với chúng ta” (Daniel Levitin, tác giả bài Tư Duy Có Tổ Chức: Tư Duy Thông Thái Trong Kỷ Nguyên Bùng Nổ Thông Tin). Levitin nói: “Theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta trở nên nghiện thông tin kích thích bộ não cách thái quá.” Bộ não của chúng ta bị chế ngự bởi lượng tin tức và kiến thức thường xuyên và liên tục. Trong thời đại truyền thông bùng nổ ngày nay, việc dành thời gian để tĩnh tâm, suy nghĩ và cầu nguyện càng trở nên khó khăn hơn.

Thi Thiên 46:10 chép rằng: “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời,” nhắc nhở chúng ta cần phải dành thời gian để tập trung hướng về Chúa. Nhiều người nhận thấy “thời gian tĩnh nguyện” là điều quan trọng cho mỗi ngày – đó là thời gian để đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, và suy ngẫm về sự tốt lành và vĩ đại của Chúa.

Giống như tác giả Thi Thiên 46, khi chúng ta kinh nghiệm “Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức mạnh của chúng ta, Ngài hằng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn” (c.1), thì mọi sợ hãi đều tan biến (c.2), chúng ta không còn tập chú vào thế giới hỗn độn này nữa, mà tập chú vào Đức Chúa Trời bình an, và lòng chúng ta yên tịnh khi tin chắc rằng Chúa đang tể trị mọi điều (c.10).

Dù thế giới xung quanh hỗn độn ra sao, chúng ta vẫn có thể tìm thấy sự yên tịnh và sức lực nơi Cha Thiên Thượng yêu thương và quyền năng.

Lạy Cha Thiên Thượng, chúng con trình dâng cuộc sống ồn ã và tâm trí hỗn độn này cho Ngài để có thể học biết yên lặng và biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời.

Chúng ta cần yên lặng lắng nghe tiếng Chúa mỗi ngày.

bởi David McCasland | Xem tác giả khác

CHÚ GIẢI:

Chạy trốn đến một nơi yên tĩnh có thể là một cách để bình tâm. Nhưng đôi khi cảm giác phải ở một mình suy nghĩ thật không dễ chịu chút nào. Thi thiên 46 nói với chúng ta về việc yên lặng trong sự hiện diện của “Đức Chúa Trời của Gia-cốp”, là đồn lũy của chúng ta. Gia-cốp (về sau được đổi tên là Y-sơ-ra-ên) là một kẻ khốn nạn, một kẻ lừa dối, một kẻ trốn chạy khỏi gia đình.

Gia-cốp đã vật lộn với Chúa và Chúa đã định cho Gia-cốp sẽ biết Ngài (xem Sáng. 32:22-32). Nhiều thế kỷ sau đó, qua chính dòng dõi của Gia-cốp, Chúa Jêsus đã được sinh ra để ban cho chúng ta sự bình an và sự tha thứ.

Thế nào là yên lặng trước Chúa, là Đấng ao ước làm cha yêu dấu của những người như Gia-cốp và muốn bước vào mối liên hệ thân mật với chúng ta?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *