Biệt Thánh Ca “Lời Chúa”. Nhạc và Lời : Mục Sư Trần Văn Trọng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *