Các Lời Hứa Của Chúa Giê-su

Các lời hứa về Bánh của Sự Sống

  1. BÁNH TỪ TRỜI BAN SỰ SỐNG CHO THẾ GIAN

Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Môi-se chưa hề cho các ngươi bánh từ trên trời đâu; nhưng Cha ta ban cho các ngươi bánh thật, là bánh từ trên trời xuống.  Bởi chưng bánh Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống, ban sự sống cho thế gian.  Giăng 6:32-33.

  1. ĂN BÁNH SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐÓI

Đức Chúa Giê-su phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Giăng 6:35.

  1. SẼ KHÔNG CHẾT

Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết. Giăng 6:50.

4.SẼ SỐNG MÃI MÃI

Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống; nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô cùng; Giăng 6:51.

  1. ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. Giăng 6:54.

  1. ĐƯỢC Ở TRONG ĐẤNG CHRIST.

Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người. Giăng 6:56.

  1. ĐƯỢC SỐNG BỞI CHRIST.

    Như Cha, là Đấng hằng sống, đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy. Giăng 6:57.

admin

Năm Ban Ơn của Đức Giê-hô-va.
“Năm ban ơn của Đức Giê-hô-va” không phải là một năm theo nghĩa đen, mà là một khoảng thời gian được đặc trưng bởi ân điển, sự cứu chuộc và sự giải cứu của Đức Chúa Trời. Trong sách Ê sai, năm ban ơn đề cập đến việc Đức Chúa Trời phục hồi dân Ngài khỏi cảnh phu tù ở Ba-by-lôn, có thể so sánh năm đó với Năm Hân Hỉ, khi sự tự do được công bố trên khắp xứ (xem Lê-vi Ký 25).
Đây là đoạn sách trong sách Ê-sai đề cập đến năm được Chúa chấp nhận:
1 Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục; 2 đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta; đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu; 3 đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề; hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển.
(Ê-sai 61:1–3).
Lời tuyên bố đầy phước hạnh này được theo sau bởi một lời hứa rằng người Do Thái sẽ xây dựng lại các thành phố đổ nát của họ sau sự hoang tàn mà đế quốc Ba-by-lôn đã gây ra (câu 4).
Hãy lưu ý rằng “năm hồng ân của Đức Giê-hô-va” đi cùng với “ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta” (Ê-sai 61:2). Việc Đức Chúa Trời giải cứu dân Ngài luôn đi kèm với sự phán xét kẻ thù của Ngài, như Pha-ra-ôn, San-chê-ríp, Si-sê-ra và nhiều người khác có thể chứng thực.
Năm hồng ân của Chúa cũng được đề cập trong Ê-sai 49:8, khi Đức Cha phán với Đấng Mê-si, “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta đã nhậm lời ngươi trong kỳ thuận tiện, đã vùa giúp ngươi trong ngày cứu rỗi. Ta sẽ gìn giữ ngươi, phó ngươi làm giao ước của dân, đặng lập lại xứ nầy và chia đất hoang vu làm sản nghiệp cho”. Ở đây, sự suất hiện của Đấng Mê-si được gọi là thời kỳ của ân điển do sự cứu rỗi và sự tự do mà Ngài mang lại (câu 9). Thật vậy, khi các thiên sứ báo trước sự giáng sinh của Chúa Giê-su, họ nói về “tin mừng sẽ đem lại niềm vui lớn cho muôn dân” (Lu-ca 2:10) và về ân điển của Đức Chúa Trời: “Bình an dưới thế cho người Chúa thương” (câu 14).
Khi Chúa Giê-su lần đầu tiên nói chuyện trong nhà hội ở Na-xa-rét, quê hương của Ngài, Ngài được trao sách Ê-sai, Ngài dở ra, gặp chỗ có chép rằng:
18 Thần của Chúa ngự trên ta;
Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo;
19 Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha,
Kẻ mù được sáng,
Kẻ bị hà hiếp được tự do;
Và để đồn ra năm lành của Chúa.
20 Đoạn, Ngài xếp sách, trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi suống; mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài.
(Lu-ca 4:17–20).
Sau khi đọc Ê-sai 61, Chúa Giê-su đã đưa ra một tuyên bố gây sửng sốt: “Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh các ngươi vừa nghe” (Lu-ca 4:21). Chúa Giê-su, được Thánh Linh xức dầu (xem Lu Ca 3:21–22), là Đấng rao giảng phúc âm, chữa lành những tấm lòng tan vỡ, công bố sự tự do, chữa lành người mù, giải phóng những người bị áp bức, và công bố “năm hồng ân.” Nói tóm lại, Chúa Giê-su tuyên bố chính Ngài là Đấng Mê-si mà Y-sơ-ra-ên đã chờ đợi từ lâu.
Sự giáng thế của Chúa Giê-su mở ra “năm ban ơn của Chúa.” Thời điểm của ân điển, sự cứu chuộc và giải cứu của Đức Chúa Trời giờ đã gần kề, và tất cả mọi người đều được mời đến cùng Đấng Christ trong sự ăn năn, và bởi đức tin nhận được món quà của sự sống vĩnh cửu. “Đây là lời đáng tin cậy, đáng được mọi người chấp nhận: Chúa Giê-su Christ đã đến thế gian để cứu những kẻ có tội” (1 Ti-mô-thê 1:15). Chúng ta phải “tìm kiếm Đức Giê-hô-va trong khi Ngài có thể được tìm thấy; kêu cầu khi Ngài ở gần” (Ê-sai 55:6). Chúng ta đang sống trong thời đại ân điển, năm ban ơn của Chúa, nhưng những ai khước từ Ngài sẽ biết “ngày báo thù”: Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời. (Giăng 3:18).
Prayer:
Tạ ơn Chúa, vì con được sống trong năm ban ơn của Chúa.
Chỉ duy Chúa là nguồn phước vô hạn có thể ban ơn cho con mỗi ngày. Xin tay Chúa phù trợ con. Xin giữ con khỏi những cám dỗ và điều ác. Xin mở rộng các mục vụ của con để niềm vui mỗi ngày của con được trọn vẹn. Trong danh Chúa Giê-su con cầu nguyện. Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *