Chúng ta chọn Chúa hay Chúa chọn chúng ta?

   Chúng ta chọn Chúa hay Chúa chọn chúng ta?

 

Giăng 15:16:

“Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn Ta, bèn là Ta đã chọn và lập các ngươi.”

Câu hỏi:

Trong sự cứu rỗi, chúng ta chọn Chúa để được cứu hay Chúa chọn chúng ta để chúng ta được cứu?

Giải đáp:

Sau khi tin Chúa một thời gian ngắn hay lâu dài, con cái Chúa thường nhận thấy mình được cứu không phải vì mình tốt lành đáng được cứu, nhưng chỉ do ân sủng Chúa ban cho. Con cái Chúa cảm nhận bản thân mình không xứng đáng để hưởng ơn cứu rỗi của Chúa, tất cả chỉ bởi tình yêu của Chúa dành cho mình. Từ lối suy nghĩ đó, đa số con cái chúa đều kết luận rằng không phải tôi đã chọn Chúa nhưng Chúa đã chọn tôi. Hơn nữa, chẳng phải Chúa Jesus đã từng nói trong Giăng 15:16 rằng “Chúa đã chọn chúng ta, chứ không phải chúng ta chọn Chúa” đó sao!

Thật ra, chúng ta đã hiểu sai Giăng 15:16, câu Kinh Thánh nầy cần phải được đặt trong bối cảnh để hiểu đúng. Khi Chúa Jesus phán: “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn Ta, bèn là Ta đã chọn và lập các ngươi.” ấy là Chúa phán trực tiếp với các Sứ Đồ (lúc đó có 11 Sứ Đồ) chứ không phải phán với chúng ta ngày nay, là những người đã nhận được sự cứu rỗi. Đúng như điều Chúa Jesus đã nói, các Sứ Đồ đã không chọn Chúa trước, nhưng Chúa đã kêu gọi họ trước và họ vâng lời đi theo Ngài, sau đó một thời gian, Chúa chọn họ và chỉ định họ làm Sứ đồ: “Đến sáng hôm sau, Ngài gọi các môn đồ đến, chọn mười hai người trong số họ, gọi là sứ đồ.” (Lu-ca 6:13).

Như vậy, Chúng ta không thể dùng Giăng 15:16 đem áp dụng cho những người tiếp nhận ơn cứu rỗi ngày nay, để buộc phải đi đến kết luận rằng: không phải chúng ta chọn Chúa, nhưng Chúa chọn chúng ta.

Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương tất cả mọi người, Ngài muốn tất cả mọi người được cứu qua đức tin nơi Chúa Jesus, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người đều được cứu. Chỉ có người TIN mới được cứu, ai KHÔNG TIN thì không được cứu: “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu.” (Giăng 3:36). Như thế, quyết định TIN hay KHÔNG TIN là sự lựa chọn của mỗi cá nhân. Chúa không tạo dựng con người như bộ máy bị điều khiển bởi Ngài, nhưng Chúa ban cho con người quyền tự do để lựa chọn (tương tự như A-đam và Ê-va khi xưa, họ được tự do lựa chọn giữa ăn hay không ăn trái cây biết điều thiện và điều ác).

Xin nêu ra một ví dụ đơn sơ sau đây: Một chàng trai yêu cô gái và quyết định cầu hôn cô gái mình yêu, tuy nhiên, cô gái có quyền quyết định chấp nhận hay khước từ lời cầu hôn của chàng trai. Theo thông lệ về sự cầu hôn, người con trai chủ động đưa ra lời đề nghị cầu hôn, nhưng nếu cô gái từ chối thì cuộc hôn nhân sẽ không thành. Cũng vậy, Chúa muốn mọi người được cứu, nhưng mỗi người có quyền tự do chọn lựa: Tiếp nhận hay khước từ ơn cứu rỗi.

Kinh Thánh cho biết có nhiều người bị hư mất (Ma-thi-ơ 7:13,14), họ bị hư mất không phải vì Chúa không chọn họ, nhưng vì họ khước từ ơn cứu rỗi. Cũng vậy, người tin Chúa được cứu vì họ tiếp nhận ơn cứu rỗi, chứ không phải Chúa chọn họ như điều khiển cái máy. Chúa không thể là Đấng chọn người nầy để họ được cứu, và không chọn người kia để họ bị hư mất.

Những người tin theo sự “tiền định”, cho rằng Đức Chúa Trời chọn họ để họ được cứu thông qua sự nghe và chấp nhận Tin Lành. Tuy nhiên, những ai tin theo “tiền định” sẽ không thể nào giải thích được cho hợp lý theo Kinh Thánh trường hợp những người không được cứu: Những người không được cứu sẽ biện hộ cho họ rằng: “Anh được cứu vì Chúa chọn anh, còn tôi không được cứu vì Chúa không chọn tôi. Sự công bình của Đức Chúa Trời ở đâu?”

Đức Chúa Trời biết trước A-đam và Ê-va sẽ phạm tội, nên từ ban đầu, Chúa đã có kế hoạch cứu rỗi loài người qua sự chết của Chúa Jesus trên thập tự giá: “Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ (Ê-phê-sô 1:4). Câu nầy không hề mang ý nghĩa tiền định như nhiều người đã lầm tưởng, câu nầy không có nghĩa là Chúa chọn chúng ta bằng cách tác động trên tâm trí chúng ta để buộc chúng ta phải TIN Chúa (như một người điều khiển bộ máy), nhưng có nghĩa là từ buổi sáng thế, Đức Chúa Trời biết trước loài người sẽ phạm tội, Ngài chuẩn bị sẵn Đấng giải cứu là Chúa Jesus, và giải pháp để được cứu là đức tin nơi Chúa Jesus: “vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít, đã định sẵn trước buổi sáng thế (IPhi-e-rơ 1:18-20). Như vậy, bất cứ ai TIN Chúa Jesus hôm nay đều trở thành những người được chọn trong Đấng Christ.

Như vậy, các con cái Chúa thường làm chứng rằng: “không phải tôi chọn Chúa nhưng Chúa chọn tôi”, chúng ta nên hiểu đó là một câu nói dựa vào cảm xúc của chính mình, dựa vào ý nghĩ cho rằng mình không xứng đáng nhưng Chúa đã yêu mình và cứu mình. Lời làm chứng đó đúng theo cảm nhận của con người, nhưng không đúng trên thần học Thánh Kinh.

Trần Đình Tâm

Tháng 1, 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *