Có gì khác nhau giữa 2 sự kiện “sự cất Hội thánh lên trời” và “sự tái lâm của Chúa Giê xu”?

CÂU HỎI

Có gì khác nhau giữa 2 sự kiện “sự cất Hội thánh lên trời” và “sự tái lâm của Chúa Giê xu”?

TRẢ LỜI

Sự cất lên và sự tái lâm là 2 sự kiện thường bị lầm lẫn với nhau. Trong Kinh thánh, đôi khi có những câu khó để xác định nói về sự kiện nào trong số 2 sự kiện này. Tuy nhiên, khi học về những lời tiên tri về ngày thời kỳ cuối trong Kinh thánh, chúng ta rất cần phân biệt được 2 sự kiện này.

Sự cất lên xảy ra khi Chúa Giê-xu trở lại để cất Hội thánh (tất cả những người tín đồ của Đấng Christ) khỏi đất này. Sự cất lên được miêu tả trong 1 Thê-sa-lô-ni-ca 4:18 và 1 Cô-rinh-tô 15:50-54. Những tín đồ đã chết sẽ sống lại và, cùng với những tín đồ đang sống, sẽ gặp Chúa trong không trung. Điều này sẽ diễn ra trong giây lát, trong chớp mắt. Sự tái lâm là khi Chúa Giê-xu trở lại để chiến thắng kẻ thù nghịch, tiêu diệt gian ác và tạo lập vương quốc Thiên hy niên (một nghìn năm) của Ngài. Sự tái lâm được miêu tả trong Khải huyền 19:11-16.

Sự khác biệt giữa sự cất lên và sự tái lâm như sau:

1. Trong sự cất lên, tín đồ được gặp Chúa trong không trung (1 Thê-sa-lô-ni-ca 4:17). Trong sự tái lâm, tín đồ về với Chúa trên đất (Khải huyền 19:14)..

2. Sự tái lâm xảy ra sau thời kỳ đại hạn (Khải huyền chương 6-19). Sự cất lên xảy ra trước thời đại nạn (1 Thê-sa-lô-ni-ca 5:9, Khải huyền 3:10).

3. Sự cất lên là dời các tín đồ khỏi đất này như 1 sự cứu chuộc (1 Thê-sa-lô-ni-ca 4:13-17, 5:9). Sự tái lâm có gồm việc loại trừ những kẻ vô tín như 1 hành động trừng phạt (Ma-thi-ơ 24:40-41).

4. Sự cất lên diễn ra bí mật và trong khoảnh khắc (1 Cô-rinh-tô 15:50-54). Sự tái lâm hiển hiện rõ ràng cho tất cả (Khải huyền 1:7, Ma-thi-ơ 24:29-30).

5. Sự tái lâm của Chúa sẽ chỉ xảy ra sau khi 1 số sự kiện khác của thời kỳ cuối được ứng nghiệm xảy ra (2 Thê-sa-lô-ni-ca 2:4, Ma-thi-ơ 24:15-30, Khải huyền chương 6-18). Sự cất lên thì rất gần; có thể xảy ra bất kỳ lúc nào (Tít 2:13, 1 Thê-sa-lô-ni-ca 4:13-18, 1 Cô-rinh-tô 15:50-54).

Tại sao việc phân biệt sự cất lên và sự tái lâm lại quan trọng tới vậy?

1. Nếu sự cất lên và sự tái lâm là cùng 1 sự kiện, thì tín đồ sẽ phải trải qua thời kỳ đại nạn (trái với những gì được nói trong 1 Thê-sa-lô-ni-ca 5:9, Khải huyền 3:10).

2. Nếu sự cất lên và sự tái lâm là cùng 1 sự kiện, sự trở lại của Chúa không phải rất gần – sẽ có rất nhiều điều xảy ra trước khi Ngài trở lại (Ma-thi-ơ 24:4-30).

3. Trong khi miêu tả về thời kỳ đại nạn, sách khải huyền chương 6-9 không hề nhắc đến Hội thánh. Trong thời kỳ đại nạn – còn được gọi là “ngày khốn quẫn (hoặc “kỳ tai hại”) cho Gia-cốp” (Giê-rê-mi 30:7) – Chúa sẽ một lần nữa thương xót dân I-sơ-ra-en (Rô-ma 11:17-31).

Sự cất lên và sự tái lâm là hai sự kiện tương tự nhưng ở hai thời điểm khác nhau. Cả hai đều có sự trở lại của Chúa Giê-xu. Cả hai đều ở trong thời kỳ cuối. Tuy nhiên, việc nhận biết sự khác biệt giữa hai sự kiện này vô cùng quan trọng. Tổng kết lại, sự cất lên là sự trở lại của Đấng Christ trên không trung để dời những tín đồ khỏi đất trước khi cơn thịnh nộ của Chúa đổ xuống. Sự tái lâm là sự trở lại của Đấng Christ trên đất để mang đại nạn tới thời kỳ cuối và đánh bại những kẻ đối nghịch và vương quốc của kẻ ác.

English

QUESTION

What is the difference between the Rapture and the Second Coming?

difference Rapture Second Comingaudio
ANSWER

The rapture and the second coming of Christ are often confused. Sometimes it is difficult to determine whether a scripture verse is referring to the rapture or the second coming. However, in studying end-times Bible prophecy, it is very important to differentiate between the two.

The rapture is when Jesus Christ returns to remove the church (all believers in Christ) from the earth. The rapture is described in 1 Thessalonians 4:13-18 and 1 Corinthians 15:50-54. Believers who have died will have their bodies resurrected and, along with believers who are still living, will meet the Lord in the air. This will all occur in a moment, in a twinkling of an eye. The second coming is when Jesus returns to defeat the Antichrist, destroy evil, and establish His millennial kingdom. The second coming is described in Revelation 19:11-16.

The important differences between the rapture and second coming are as follows:

1) At the rapture, believers meet the Lord in the air (1 Thessalonians 4:17). At the second coming, believers return with the Lord to the earth (Revelation 19:14).

2) The second coming occurs after the great and terrible tribulation (Revelation chapters 6–19). The rapture occurs before the tribulation (1 Thessalonians 5:9Revelation 3:10).

3) The rapture is the removal of believers from the earth as an act of deliverance (1 Thessalonians 4:13-175:9). The second coming includes the removal of unbelievers as an act of judgment (Matthew 24:40-41).

4) The rapture will be secret and instant (1 Corinthians 15:50-54). The second coming will be visible to all (Revelation 1:7Matthew 24:29-30).

5) The second coming of Christ will not occur until after certain other end-times events take place (2 Thessalonians 2:4Matthew 24:15-30; Revelation chapters 6–18). The rapture is imminent; it could take place at any moment (Titus 2:131 Thessalonians 4:13-181 Corinthians 15:50-54).

Why is it important to keep the rapture and the second coming distinct?

1) If the rapture and the second coming are the same event, believers will have to go through the tribulation (1 Thessalonians 5:9Revelation 3:10).

2) If the rapture and the second coming are the same event, the return of Christ is not imminent—there are many things which must occur before He can return (Matthew 24:4-30).

3) In describing the tribulation period, Revelation chapters 6–19 nowhere mentions the church. During the tribulation—also called “the time of trouble for Jacob” (Jeremiah 30:7)—God will again turn His primary attention to Israel (Romans 11:17-31).

The rapture and second coming are similar but separate events. Both involve Jesus returning. Both are end-times events. However, it is crucially important to recognize the differences. In summary, the rapture is the return of Christ in the clouds to remove all believers from the earth before the time of God’s wrath. The second coming is the return of Christ to the earth to bring the tribulation to an end and to defeat the Antichrist and his evil world empire.

NGUỒN www.GotQuestions.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *