Có phải vua của Ty-rơ được tiên tri trong Ê-xê-chi-ên 28 nhằm ám chỉ về Sa-tan?

Có phải vua của Ty-rơ được tiên tri trong Ê-xê-chi-ên 28 nhằm ám chỉ về Sa-tan?


Câu hỏi: Có phải vua của Ty-rơ được tiên tri trong Ê-xê-chi-ên 28 nhằm ám chỉ về Sa-tan?

Trả lời: Trong lần lướt qua ban đầu, lời tiên tri trong Ê-xê-chi-ên 28:11-19 dường như chỉ vị vua là con người. Thành Ty-rơ là nơi chịu lời tiên tri chỉ trích mạnh nhất trong Kinh Thánh (Ê-sai 23:1-18; Giê-rê-mi 25:22; 27:1-11; Ê-xê-chi-ên 26:1 – 28:19; Giô-ên 3:4-8; A-mốt 1:9,10). Ty-rơ được biết đến về việc dựng xây sự giàu có của nó bằng cách bóc lột những nước láng giềng của nó. Các tác giả cổ ám chỉ thành phố Ty-rơ là thành phố đầy ắp những nhà buôn vô lương tâm. Ty-rơ là trung tâm của việc thờ hình tượng và phạm tội tà dâm. Các nhà tiên tri trong Kinh Thánh chỉ trích tính kiêu ngạo của Ty-rơ vì được mang lại do sự giàu có cực lớn và vị trí chiến lược của nó. Dường như Ê-xê-chi-ên 28:11-19 là bảng buộc tội đặc biệt mạnh mẽ nhằm chống lại vua của Ty-rơ trong đời của tiên tri Ê-xê-chi-ên, đã chỉ trích tính kiêu hãnh và tham lam quá độ của vị vua này.

Tuy nhiên, một vài mô tả trong Ê-xê-chi-ên 28:11-19 vượt ra ngoài mô tả về một vị vua là con người đúng nghĩa. Không có tư tưởng của một vị vua nào trên đất này tuyên bố về việc “ở trong Ê-đen” hay là “một chê-ru-bim được xức dầu để làm nhiệm vụ che phủ” hay là “được ở trên núi thánh của Đức Chúa Trời”. Vì thế, hầu hết các nhà giải kinh tin rằng Ê-xê-chi-ên 28:11-19 là lời tiên tri kép, so sánh sự kiêu ngạo của vua Ty-rơ với sự kiêu ngạo của Sa-tan. Một vài người đề xuất rằng vua của Ty-rơ thật sự bị Sa-tan điều khiển, làm cho mối liên kết giữa cả hai càng trở nên mạnh mẽ và thích hợp hơn.

Trước khi sa ngã, Sa-tan quả thật là một vật thọ tạo tuyệt đẹp (Ê-xê-chi-ên 28:12-13). Có lẽ nó là thiên sứ đẹp nhất và có quyền năng nhất trong tất cả các thiên sứ. Cụm từ “chê-ru-bim (đang che phủ, TTHD) hộ vệ (DNB, câu 14)” có thể chỉ rõ rằng Sa-tan đã từng là thiên sứ “hộ vệ” sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Sự kiêu hãnh đã khiến Sa-tan sa ngã. Sa-tan tự tôn cao chính mình hơn là tôn cao Đức Chúa Trời là Đấng đã ban cho nó sự đẹp đẽ, và nghĩ rằng tự nó có thể chịu trách nhiệm để nâng cao địa vị của chính nó. Kết quả cuộc nổi loạn của Sa-tan là nó bị Chúa ném ra khỏi sự hiện diện của Ngài và hình phạt cuối cùng sẽ là khi Chúa kết án Sa-tan trong hồ lửa đời đời (Khải Huyền 20:10)

Cũng như Sa-tan, vua của Ty-rơ cũng rất kiêu hãnh. Hơn là nhận biết sự quyền năng của Chúa, vua Ty-rơ cho rằng sự giàu có của Ty-rơ là nhờ vào chính sự khôn ngoan và sức mạnh của mình. Không hài lòng với địa vị cao trọng của mình, vua Ty-rơ muốn tìm kiếm nhiều hơn nữa, kết quả là Ty-rơ đã chiếm lấy những tài nguyên của những quốc gia khác, bành trướng sự giàu có của nó bằng việc làm tổn hại đến người khác. Nhưng cũng như sự kiêu ngạo của Sa-tan dẫn nó đến sa ngã và rồi cuối cùng cũng dẫn đến sự hủy diệt đời đời, thì thành phố Ty-rơ cũng sẽ đánh mất sự giàu có, sức mạnh và vị thế của nó. Lời tiên tri của Ê-xê-chi-ên về sự hủy diệt toàn bộ thành Ty-rơ đã được hoàn tất bởi Nê-bu-cát-nết-sa (Ê-xê-chi-ên 29:17-21, khoảng 573TCN) và cuối cùng là bởi A-lếch-xan-đơ Đại đế (334-323TCN).

English

QUESTION

Is the king of Tyre prophecy in Ezekiel 28 referring to Satan?

King of Tyreaudio
ANSWER

At first glance, the prophecy in Ezekiel 28:11–19 seems to refer to a human king. The city of Tyre was the recipient of some of the strongest prophetic condemnations in the Bible (Isaiah 23:1–18Jeremiah 25:2227:1–11Ezekiel 26:1– 28:19Joel 3:4–8Amos 1:910). Tyre was known for building its wealth by exploiting its neighbors. Ancient writers referred to Tyre as a city filled with unscrupulous merchants. Tyre was a center of religious idolatry and sexual immorality. The biblical prophets rebuked Tyre for its pride brought on by its great wealth and strategic location. Ezekiel 28:11–19 seems to be a particularly strong indictment against the king of Tyre in the prophet Ezekiel’s day, rebuking the king for his insatiable pride and greed.

However, some of the descriptions in Ezekiel 28:11–19 go beyond any mere human king. In no sense could an earthly king claim to be “in Eden” or to be “the anointed cherub who covers” or to be “on the holy mountain of God.” Therefore, most Bible interpreters believe that Ezekiel 28:11–19 is a dual prophecy, comparing the pride of the king of Tyre to the pride of Satan. Some propose that the king of Tyre was actually possessed by Satan, making the link between the two even more powerful and applicable.

Before his fall, Satan was indeed a beautiful creature (Ezekiel 28:12–13). He was perhaps the most beautiful and powerful of all the angels. The phrase “guardian cherub” possibly indicates that Satan was the angel who “guarded” God’s presence. Pride led to Satan’s fall. Rather than give God the glory for creating him so beautifully, Satan took pride in himself, thinking that he himself was responsible for his exalted status. Satan’s rebellion resulted in God casting Satan from His presence and will, eventually, result in God condemning Satan to the lake of fire for all eternity (Revelation 20:10).

Like Satan, the human king of Tyre was prideful. Rather than recognize God’s sovereignty, the king of Tyre attributed Tyre’s riches to his own wisdom and strength. Not satisfied with his extravagant position, the king of Tyre sought more and more, resulting in Tyre taking advantage of other nations, expanding its own wealth at the expense of others. But just as Satan’s pride led to his fall and will eventually lead to his eternal destruction, so will the city of Tyre lose its wealth, power, and status. Ezekiel’s prophecy of Tyre’s total destruction was fulfilled partially by Nebuchadnezzar (Ezekiel 29:17–21) and ultimately by Alexander the Great.

NGUỒN www.GotQuestions.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *