Có thể bán linh hồn của bạn cho ma quỷ không?

Có thể bán linh hồn của bạn cho ma quỷ không?


Câu hỏi: Có thể bán linh hồn của bạn cho ma quỷ không?

Trả lời: Trong câu chuyện tưởng tượng của bác sĩ Faustus, là người đã đưa ra một thỏa thuận với ma quỷ là: đổi linh hồn và thân thể của mình để nhận lấy quyền năng siêu nhiên và niềm vui thỏa trong vòng 24 năm. Ma quỷ đồng ý với sự trao đổi này, và bác sĩ Faustus tận hưởng niềm vui thỏa của tội lỗi một thời gian, nhưng số phận bất hạnh của ông đã được định đoạt. Sau khi 24 năm kết thúc, Faustus cố gắng phá vỡ kế hoạch của ma quỷ, nhưng ông ta nhận lấy cái chết thê thảm. Câu chuyện này có tác động tốt như là một câu chuyện đạo đức và một ẩn dụ cho hậu quả của tội lỗi, nhưng chi tiết của cốt truyện thì không thuộc Kinh thánh.

Kinh thánh không có trường hợp nào về một người “bán linh hồn mình” cho Sa-tan, và Kinh thánh cũng chưa bao giờ ngụ ý về việc có thể thỏa thuận với ma quỷ. Dưới đây là một số điều mà Kinh thánh bày tỏ về Sa-tan:
1. Sa-tan có quyền lực đủ để chống đối với cả thiên sứ (Giu-đe 9; Đa-ni-ên 10:12-13).
2. Sa-tan cố gắng lừa gạt bằng cách mạo danh là thiên sứ sáng láng (II Cô-rinh-tô 11:14-15).
3. Đức Chúa Trời đã chu cấp những phương tiện để tự mình chúng ta chống lại những sự tấn công của ma quỷ (Ê-phê-sô 6:11-12).
4. Quyền lực của Sa-tan bị giới hạn bởi ý muốn của Đức Chúa Trời (Gióp 1:10-12; 2:6; Ma-thi-ơ 16:23; I Cô-rinh-tô 10:13).
5. Vì là “chúa của thế gian này”, nên Sa-tan cai trị trên những ai sống mà không có Đấng Christ trong thế gian này (II Cô-rinh-tô 4:4).

Chắc chắn, có những người chịu khổ dưới sự điều khiển trực tiếp của Sa-tan, ví dụ như đứa đầy tớ gái ở thành Phi-líp (Công vụ 16:16-19). Và có những người nộp mình cho công việc của ma quỷ như thuật sĩ Si-môn (Công vụ 8:9-11) và Ê-ly-ma (Công vụ 13:8). Tuy nhiên, trong mỗi ví dụ trên, quyền năng của Đức Chúa Trời vẫn thắng hơn đối với sự cầm tù của Sa-tan. Trên thực tế, Si-môn vẫn có cơ hội để ăn năn (Công vụ 8:22). Rõ rằng, không có việc “bán” linh hồn không thể đổi chác được của Si-môn.

Nếu không có Đấng Christ, tất cả chúng ta đều chịu sự kết án của sự chết (Rô-ma 3:23). Trước khi chúng ta được cứu, tất cả chúng ta đều ở trong sự cầm tù của ma quỷ, như I Giăng 5:19 có nói, “Cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ”. Ngợi khen Chúa, chúng ta có một Ông chủ mới, Đấng có thể bẻ gãy xiềng xích của bất kì tội lỗi nào và giải phóng chúng ta (I Cô-rinh-tô 6:9-11; Mác 5:1-15).

English

QUESTION

Is it possible to sell your soul to the devil?

sell soul devilaudio
ANSWER

In the fanciful tale of Dr. Faustus, a man makes a deal with the devil: in exchange for his body and soul, the man is to receive supernatural power and pleasures for 24 years. The devil agrees to the trade, and Dr. Faustus enjoys the pleasures of sin for a season, but his doom is sealed. At the end of 24 years, Faustus attempts to thwart the devil’s plans, but he meets a frightful demise, nonetheless. This legend works well as a morality tale and as a metaphor for the wages of sin, but the details of its plot are not biblical.

The Bible has no instance of a person “selling his soul” to Satan, and it never implies that making a bargain with the devil is possible. Here is some of what Scripture does reveal about Satan:

1) Satan has power enough to oppose even the angels (Jude 9Daniel 10:12-13).

2) Satan seeks to deceive by masquerading as an angel of light (2 Corinthians 11:14-15).

3) God has provided the means of defending ourselves against Satan’s attacks (Ephesians 6:11-12).

4) Satan’s power is limited by God’s will (Job 1:10-121 Corinthians 10:13).

5) As “the god of this world,” Satan has dominion over those who live without Christ in the world (2 Corinthians 4:4).

Surely, there are those who suffer under direct satanic control, such as the young medium of Philippi (Acts 16:16-19). And there are those who have devoted themselves to the devil’s work, such as the sorcerers Simon (Acts 8:9-11) and Elymas (Acts 13:8). However, in each of these three examples, the power of God prevails over Satan’s slavery. In fact, Simon is offered a chance to repent (Acts 8:22). Obviously, there had been no irrevocable “selling” of Simon’s soul.

Without Christ, we are all under condemnation of death (Romans 3:23). Before we are saved, we are all in bondage to the devil, as 1 John 5:19 says, “The whole world lies in the power of the evil one.” Praise the Lord, we have a new Master, One who can break the chains of any sin and set us free (1 Corinthians 6:9-11Mark 5:1-15).

NGUỒN www.GotQuestions.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *