Con thương Mẹ nhiều


Con thương Mẹ nhiều.

HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT VIỆT NAM JERSEY CITY
Vietnamese Gospel Baptist Chruch Jersey City

Mục Sư Quản Nhiệm/Pastor: Trần Văn Trọng
Điện thoại: (201) 450-5782
Email: trongtran47@gmail.com

Địa chỉ nhà thờ:
191 VAN NOSTRAND AVE JERSEY CITY, NJ 07305

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *