CUNG HOC KINH THÁNH

Bài 30: Đức Chúa Trời Thử Đức Tin Áp-Ra-Ham

Bài 30: Đức Chúa Trời Thử Đức Tin Áp-Ra-Ham 14/01/2013 2076 Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới     Sáng thế ký 22:1-20   Khi chúng ta đến đoạn 22 của sách Sáng thế ký này, đây là một điểm cao của Kinh Thánh, cũng như chúng ta đến điểm cao …

Read More »

Bài 29: Y-Sác Ra Đời, Ích-Ma-Ên Bị Đuổi Đi

Bài 29: Y-Sác Ra Đời, Ích-Ma-Ên Bị Đuổi Đi 02/01/2013 2340       Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới Sáng Thế ký 21:1-21   Trong Sáng thế ký đoạn 20, chúng ta thấy tội lỗi cần phải được giải quyết, được xưng tội và được cất đi trước khi Y-sác …

Read More »

Bài 27: Thành Sô-Đôm Bị Hủy Diệt

Bài 27: Thành Sô-Đôm Bị Hủy Diệt 27/11/2012 4068 Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới Sáng thế ký 19:1-38   Khi học tới Sáng thế ký 18, chúng ta thấy bức tranh của đời sống Cơ Đốc nhân có sự giao thông với Đức Chúa Trời. Nhưng đến đoạn 19 này …

Read More »

Bài 26: Thiên Sứ Viếng Áp-Ra-Ham

Bài 26: Thiên Sứ Viếng Áp-Ra-Ham 06/11/2012 1543 Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới     Sáng thế ký 18:1-33           Chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh của chúng ta đến đoạn 18 của sách Sáng thế ký, có thể chúng ta ngạc nhiên vì sao đoạn 18 và 19 này …

Read More »

Bài 24: Áp-Ra-Ham Và A-Ga

Bài 24: Áp-Ra-Ham Và A-Ga 27/08/2012 1433 Sau khi Áp-ram được nổi bật trong đoạn 15, có thể chắc chắn nói là ông đang đi đến một điểm cao trong đời sống đức tin– nhưng ông không phải là người hoàn hảo. Trong đoạn 16 chúng ta thấy sự xuống …

Read More »

Bài 23: Đức Chúa Trời Tái Hứa Cùng Áp-Ra-Ham

Bài 23: Đức Chúa Trời Tái Hứa Cùng Áp-Ra-Ham 15/08/2012 2032   Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới   Sáng thế ký 15:1-21 Trong những bài vừa qua, chúng ta đã biết về đời sống của Áp-ram và sau này tên của ông được Chúa đổi thành Áp-ra-ham. Đức Chúa Trời …

Read More »

Bài 22: Áp-Ra-Ham Giải Cứu Lót

Bài 22: Áp-Ra-Ham Giải Cứu Lót 24/07/2012 1441 Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới   Sáng thế ký 14:1-24   Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về sách Sáng thế ký từ đoạn 12, về việc Đức Chúa Trời kêu gọi Áp-ram và ban lời hứa của Ngài cho ông. …

Read More »

Bài 21: Áp-Ra-Ham Và Lót Phân Rẽ Nhau

Bài 21: Áp-Ra-Ham Và Lót Phân Rẽ Nhau 10/07/2012 2862 Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới   Sáng thế ký 13:1-18   Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu trong Sáng thế ký đoạn 12, bắt đầu đời sống của Áp-ram. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến …

Read More »