Đức Chúa Trời Của Chúng Ta

Đức Giê-hô-va phán: Nầy là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta.

Giê-rê-mi 31:33

Ý nghĩ Đức Chúa Trời vĩ đại và thánh khiết sẵn lòng trở thành Đức Chúa Trời của chúng ta và Ngài chia sẻ chân lý cho chúng ta bằng việc Đức Thánh Linh viết những chân lý ấy trong tâm trí và tấm lòng c, thật suy nghĩ ấy nên tràn ngập trong con người và khiến chúng ta đầy lòng cảm tạ, vui mừng và vâng phục. Hãy cùng suy ngẫm Đức Chúa Trời của chúng ta là ai!

 

Ngài là Đức Chúa Trời của tình yêu thương (2 Cô-rinh-tô 13:11). Các quốc gia ngoại giáo tự tạo dựng nên các thần đòi hỏi những ai thờ phượng các thần ấy phải dâng con cái của họ trên bàn thờ, nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta thì sai Con một của Ngài trở nên một con trẻ để lớn lên và trở thành của hy sinh chuộc tội lỗi của chúng ta. Ngài chào đón các thiếu nhi, ôm các cháu trong tay và ban phước cho các cháu (Ma-thi-ơ 19:13-15). Đức Chúa Giê-su yêu thương và tiếp đón các tội nhân đến với Ngài để nhận ơn cứu rỗi (Lu-ca 19:10). Tình yêu thương của Đức Chúa Trời là tình yêu thương vĩ đại (Ê-phê-sô 2:4).

 

Ngài là Đức Chúa Trời của mọi ân điển (1 Phi-e-rơ 5:10). Bởi ân điển, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta điều mà chúng ta không xứng đáng nhận lấy, và chúng ta nhận lấy ân điển của Chúa bởi đức tin để có thể hầu việc Chúa và làm việc lành. Phao-lô viết rằng: “Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 15:10), và Chúa phán cùng Phao-lô rằng: “Ân điển ta đủ cho ngươi rồi” (2 Cô-rinh-tô 12:9). Ân điển Chúa cũng đủ cho chúng ta!

 

Ngài là “Đức Chúa Trời, duy Ngài có sự khôn ngoan” (1 Ti-mô-thê 1:17). Chúng ta đang sống giữa một thế giới “bùng nổ tri thức” khi thông tin điện tử lan truyền cách nhanh chóng, nhưng lại thiếu sự khôn ngoan. Con người dường như không biết phải sử dụng thông tin mà họ nhận được như thế nào. Dân sự của Đức Chúa Trời có thể cầu xin sự khôn ngoan (Gia-cơ 1:5) và tìm thấy sự khôn ngoan trong Kinh Thánh. “Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan” (Châm Ngôn 9:10).

 

Ngài là Đức Chúa Trời vinh hiển (Công vụ 7:2). Trước khi Áp-ra-ham và Sa-ra tin Đức Chúa Trời chân thật và hằng sống, họ đã thờ phượng nữ thần mặt trăng tại U-rơ xứ Cha-ran. Các thần tượng chết thì không có sự vinh hiển và ông bà nhận thấy điều đó. Đức Chúa Giê-su tạm rời khỏi sự vinh quang của Ngài để đến thế gian làm người, nhưng khi Ngài trở về thiên đàng, Ngài có lại sự vinh quang và chia sẻ sự vinh quang ấy cho dân sự của Ngài (Giăng 17:22). Một phần của sự vinh quang ấy chiếu ra từ gương mặt Ê-tiên khi ông trình bày trước hội đồng Do Thái (Công vụ 6:15). “Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa.” (1 Cô-rinh-tô 1:31).

 

Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9). Không như những thần tượng chết do bàn tay con người lập nên, Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng và hầu việc là Đức Chúa Trời hằng sống và không bao giờ chết. Đức Chúa Trời có thể đi cùng chúng ta, phán với chúng ta, giúp đỡ chúng ta giải quyết những vấn đề, chiến đấu trong các chiến trận của chúng ta và Ngài không bao giờ chán việc chăm sóc cho con cái của Ngài. Đức Thánh Linh là Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống (2 Cô-rinh-tô 3:3) và dân sự của Đức Chúa Trời là “Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống” (1 Ti-mô-thê 3:15). Nếu chúng ta thật tâm nhận biết Đức Chúa Trời qua đức tin nơi Đức Chúa Giê-su Christ, thì sự sống của Chúa sẽ tỏa soi qua chúng ta trong bước đi mỗi ngày, trong sự thờ phượng và phục vụ của chúng ta.

 

Ngài là Đức Chúa Trời bình an (Phi-líp 4:9). Đức Chúa Trời không tuyên chiến với con người; nhưng chính con người đã tuyên chiến cùng Chúa (Rô-ma 1:18). Lời đầu tiên mà Chúa phán cùng các môn đồ của Ngài sau khi phục sinh đó là “Bình an cho các ngươi” (Giăng 20:19, 21).

Ngài là Đức Chúa Trời của sự hy vọng (Rô-ma 15:13). Những ai không có Chúa thì không có sự hy vọng; những ai tin cậy nơi Đấng Christ thì có sự hy vọng sống (1 Phi-e-rơ 1:3). Một ngày trong tương lai, chúng ta sẽ đến thiên đàng và nhìn thấy Đức Chúa Giê-su!

Chúng ta có thể tiếp tục suy ngẫm về sự vĩ đại của Đức Chúa Trời, tuy nhiên bài học hôm nay đã đủ để làm xúc động tấm lòng của mỗi một Cơ Đốc Nhân chân thật. Và Ngài đã thiết lập giao ước với chúng ta!

Vì Đức Chúa Trời nầy

là Đức Chúa Trời chúng tôi đến đời đời vô cùng;

Ngài sẽ dẫn chúng tôi

cho đến kỳ chết.

Thi Thiên 48:14

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *