Đức Thánh Linh Làm Gì?

Đức Thánh Linh thường ít được đề cập tới trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Đức Cha được nhiều tín hữu nhận biết và ca tụng là Đấng Tạo Hóa. Đức Con được nhận biết là Cứu Chúa, hoàn tất sự cứu chuộc, chinh phục tội lỗi và sự chết. Còn Đức Thánh Linh thì sao?

Hãy suy nghĩ thấu đáo điều này: Nếu không có công việc của Đức Thánh Linh, thì sẽ không có sự sáng tạo nên hoàn vũ (Sáng thế ký 1:2; Thi thiên 33:6), sự cứu rỗi sẽ không được ban cho (Ê-phê-sô 1:13-14), Kinh Thánh không được viết ra (2 Phi-e-rơ 1:20-21), sẽ không có sự khởi đầu Hội Thánh (Công vụ 1:8) và các ân tứ Thánh Linh không được phân phát (1 Cô-rin-tô 12:11).

Như vậy chúng ta thấy rằng sự đóng góp của Đức Thánh Linh là vô giá trong chương trình của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su đã ban lời hứa về chức vụ của Đức Thánh Linh trong khi Ngài còn ở với các môn đồ (Giăng 16:5-11). Đây là một lời hứa quan trọng, và Chúa Giê-su đã hoàn thành nó.

Chúa Giê-su dạy về Đức Thánh Linh

  1. Đức Thánh Linh tái sinh, ban sự sống mới cho tội nhân.

Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.  Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.

Giăng 3:5-6

  1. Đức Thánh Linh dạy dỗ và nhắc lại những lời dạy của Chúa Giê-su cho tín nhân.

Nhưng Đấng Yên-ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.

Giăng 14:26

  1. Đức Thánh Linh làm chứng về Chúa Giê-su.

Khi nào Đấng Yên-ủi sẽ đến, là Đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta.

Giăng 15:26

  1. Đức Thánh Linh cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét.

Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi, vì họ không tin ta; về sự công bình, vì ta đi đến cùng Cha, và các ngươi chẳng thấy ta nữa; về sự phán xét, vì vua chúa thế gian nầy đã bị đoán xét.

Giăng 16:8-11

  1. Đức Thánh Linh dẫn tín nhân vào mọi lẽ thật, làm vinh hiển danh Chúa Giê-su.

Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến.  Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi.  Mọi sự Cha có, đều là của ta; nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi vậy.

Giăng 16:13-15

Phao-lô dạy về Đức Thánh Linh.

  1. Đức Thánh Linh tuôn đổ tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho tín nhân.

Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta.

Rô-ma 5:5

  1. Đức Thánh Linh làm cho tín nhân thoát khỏi luật của tội lỗi và sự chết.

Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giê-su Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.

Rô-ma 8:2

3.Đức Thánh Linh khiến thân thể hay chết của tín nhân được sống.

Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giê-su sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giê-su Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống.

Rô-ma 8:11

4.Đức Thánh Linh cầu thay cho các thánh đồ.

Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.  Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy.

Rô-ma 8:26-27

5.Đức Thánh Linh ban hy vọng dư dật cho tín nhân

Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong Đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy!

Rô-ma 15:13

Công Tác Của Đức Thánh Linh

-Dạy tín nhân – Giăng 14:26

-Làm chứng về Chúa Giê-su – Giăng 15:26

-Cáo trách – Giăng 16:8

-Hướng dẫn – Giăng 16:13

-Ban quyền năng – Công vụ 1:8

-Thực hiện các phép lạ – Công vụ 8:39

-Xác lập chức vụ chăn bầy – Công vụ 20:28

-Nội trú bên trong tín nhân – Rô-ma 8:9; 1 Cô-rin-tô 3:16

-Cầu thay – Rô-ma 8:26; Hê-bơ-rơ 7:25

-Dẫn dắt –Rô-ma 8:14

-Thánh hóa – Rô-ma 15:16

-Ban các ân tứ – 1 Cô-rin-tô 12:11

-Đổi mới tín nhân – Tít 3:5

-Truyền cảm hứng – 2 Phi-e-rơ 1:20-21

-Phát ngôn – Khải huyền 2:7

ÁP DỤNG

Điều quan trọng là chúng ta phải ở dưới quyền năng, sự hướng dẫn và ảnh hưởng của Đức Thánh Linh. Phao-lô viết, “Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.” (Ga-la-ti 5:16). Nếu không có lòng tin chắc vào quyền năng Đức Thánh Linh, bạn không thể nào đắc thắng những cám dỗ của thế giới và ma quỉ. Chúng ta phải cầu nguyện hằng ngày để tái đổ đầy quyền năng Đức Thánh Linh và nhìn thấy chương trình của Đức Chúa Trời được thực hiện trong mỗi chúng ta.

KINH THÁNH THAM KHẢO

Giăng 3:5-6; 14:26; 15:26; 16:8-11; Rô-ma 5:5; 8:2, 11, 26-27; 15:13; Ga-la-ti 5:16

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *