Được Chúa Sai Phái–Giăng 20:19-22

Ngày 5

Được Chúa Sai Phái

Giăng 20:19-22

20:19 Buổi chiều nội ngày đó, là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đang đóng lại, vì sợ dân Giu-đa, Đức Chúa Jêsus đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi! 20:20 Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. 20:21 Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Bình an cho các ngươi! Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. 20:22 Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Giăng 20:19-22

 

 

 

“Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các ngươi thể ấy” (câu 21b).

Câu hỏi suy ngẫm: Các môn đệ của Chúa Giê-xu đang ở đâu? Tâm trạng của họ thế nào? Điều đầu tiên Chúa Giê-xu làm khi hiện ra với họ là gì? Ngài làm gì khi sai phái họ? Được Chúa sai phái có ý nghĩa gì đối với bạn?

Chiều ngày thứ nhất trong tuần, là ngày Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết, các môn đệ Ngài đang họp lại ở một nơi kín đáo vì sợ người Do Thái (câu 19). Dù Sứ đồ Giăng và Sứ đồ Phi-e-rơ đã nhìn thấy ngôi mộ trống (Giăng 20:3-10), cả bà Ma-ri Ma-đơ-len cũng đến mộ, gặp Chúa Giê-xu Phục Sinh và báo cho các môn đệ biết mọi điều (Giăng 20:11-18) nhưng họ vẫn còn hoang mang, lo sợ, và lẫn trốn khỏi người Do Thái. Chúa Giê-xu hiểu rõ tâm trạng của họ. Vì thế, điều đầu tiên Ngài làm là trấn an họ bằng câu: “Bình an cho các ngươi!” Chúa biết sự bình an là điều các môn đệ cần nhất trong lúc đó (câu 19). Tiếp theo, Ngài cho họ xem “tay và sườn” còn dấu vết thương tích của Ngài để họ tin chính đó là Thầy của họ. Các môn đệ đã thấy và nhận ra Chúa Giê-xu nên rất vui mừng (câu 20).

Sau khi hàn huyên, Chúa Giê-xu biết các môn đệ Ngài vẫn rất cần sự bình an nên một lần nữa Ngài lại trấn an họ bằng câu chúc “Bình an cho các ngươi!” Liền sau đó, Ngài trao ban sứ mệnh quan trọng cho các môn đệ, “Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các ngươi thể ấy” (câu 21). Trước khi Chúa “sai” họ, Ngài khẳng định sứ mệnh của Ngài như một tấm gương để họ noi theo. Các môn đệ theo Chúa suốt ba năm qua, họ đã nhìn thấy chức vụ của Chúa Giê-xu và biết rõ sứ mệnh Đức Chúa Cha sai phái Ngài là gì. Bây giờ, Ngài trao sứ mệnh đó lại cho các môn đệ để họ tiếp tục thực hiện sau khi Ngài về trời. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu biết rõ họ không thể thực hiện sứ mệnh này một mình mà cần có sự đồng hành của Đức Thánh Linh. Vì thế, Ngài “hà hơi” để ban Đức Thánh Linh cho họ (câu 22). Đây là điều rất quan trọng và cần thiết đối với một người được sai phái. Đến ngày Lễ Ngũ Tuần đầu tiên sau khi Chúa thăng thiên, Đức Thánh Linh được ban xuống, các sứ đồ được đầy dẫy Đức Thánh Linh và họ thi hành sự ủy thác của Chúa thật kết quả, để từ đó Hội Thánh Chúa được thành lập (Công-vụ Các Sứ-đồ 2:1-47).

Ngày nay, tất cả chúng ta là những người nhận được ơn cứu rỗi từ người khác, chúng ta cũng cần tiếp tục sứ mệnh Chúa sai phái rao truyền Phúc Âm cho người khác nữa. Chúng ta đã được Đức Thánh Linh ngự trong lòng, vì vậy khi ra đi rao truyền Danh Chúa chúng ta không nên sợ hãi, nản lòng. Được Chúa sai phái là một đặc ân đối với mỗi Cơ Đốc nhân vì chúng ta trở thành sứ giả của Chúa để mang sứ điệp tình yêu và bình an đến cho mọi người.

Bạn có nhận biết mình được Chúa sai phái trong đời này không? Bạn thực hiện sứ mệnh Chúa giao thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhận biết đặc ân và trách nhiệm Chúa sai phái để hết lòng thực thi sứ mệnh rao giảng Phúc Âm trong quyền năng của Đức Thánh Linh.

(c) 2021 svtk.net

nguon VietChristian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *