Hãy bước ra khỏi câu lạc bộ tôn giáo

Bạn Nên Nghiêm Túc Xem Xét Về Việc Tìm Kiếm Một Hội Thánh Mới Nếu…
1.Bãi Đậu Xe Của Hội Thánh Bạn Đầy Những Điếu Thuốc Lá
Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi: Ta sẽ làm Cha các ngươi, các ngươi làm con trai con gái Ta, Chúa Toàn Năng phán như vậy. (II Cô-rinh-tô 6:17-18)
2.Bạn Hiếm Khi Nghe Thấy Bài Giảng Về “Âm Phủ”
Người giàu ở nơi Âm Phủ đang bị đau đớn, người mắt lên, xa thấy Áp-ra-ham, và La-xa-rơ trong lòng người; bèn kêu lên rằng: Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi; vì tôi bị khổ trong lửa nầy quá đỗi. (Lu-ca 16:23-24)
Kẻ ác sẽ bị xô xuống Âm Phủ, và các dân quên Đức Chúa Trời cũng vậy. (Thi thiên 9:17)
3.Mục Sư Của Bạn Không Bao Giờ Giảng Nghịch Lại với Những Tội Lỗi Của Bạn
Kẻ có lỗi, hãy quở trách họ trước mặt mọi người, để làm cho kẻ khác sợ. (I Ti-mô-thê 5:20)
Hãy kêu to lên, đừng dứt; hãy cất tiếng lên như cái loa; rao bảo tội lỗi dân ta cho nó, và rao bảo sự gian ác nhà Gia-cốp cho nhà ấy. (Ê-sai 58:1)
Hội Thánh Của Bạn Tin vào Việc Cúi Lạy Các Tượng Chạm
Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng chạm nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. (Xuất Ê-díp-tô ký 20:4-6)
4.Bạn Không Bao Giờ Nghe Thấy Các Từ “Ăn Mặc Một Cách Gọn Ghẽ” từ Mục Sư Của Bạn
Ta cũng muốn rằng những người đàn bà ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh giồi mình, không dùng những tóc gióc, vàng, châu ngọc và quần áo qíu giá. (I Ti-mô-thê 2:9)
5.Ban Lãnh Đạo Hội Thánh Đưa Ra Nhiều Lời Nói Của Con Người nhưng Không Dùng Kinh Thánh
Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng nhìn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. (II Ti-mô-thê 4:2)
Hãy theo luật pháp và lời chứng! Nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó. (Ê-sai 8:20)
Nguyện lưỡi tôi hát xướng về lời Chúa; Vì hết thảu điều răn Chúa là công bình. (Thi thiên 119:172)
6.Mục Sư Không Khích Lệ Tín Hữu Mang Kinh Thánh Của Mình Khi Đi Thờ Phượng Chúa
Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. (Ê-phê-sô 6:17)
Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. (Hê-bơ-rơ 4:12)
Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng họ, thanh gươm hai lưỡi ở trong tay họ. (Thi thiên 149:6)
Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:21)
Các lời của Đức Chúa Trời đều đã thép luyện: Ngài là cái thuẫn đỡ cho người nương cậy nơi Ngài. (Châm ngôn 30 :5)
Các lời Đức Chúa Trời là trong sạch, dường như bạc đã thét trong nồi dót bằng gốm, luyện đến bảy lần. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ gin giữ các người khốn cùng, hằng bảo tồn họ cho khỏi dòng dõi này. (Thi thiên 12 :6-7)
7.
Hội Thánh Của Bạn Có Nhiều Bữa Ăn và Hoạt Động, nhưng Hiếm Khi có Các Thành Viên Tham Gia vào Các Hoạt Động Thuộc Linh như Làm Chứng, Phát Truyền Đạo Đơn và Rao Giảng Tại Đường Phố
Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. (Công vụ 1:8)
Chủ nhà lại biểu rằng: Hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào, gặp ai thì ép mời vào, cho được đầy nhà ta. (Lu-ca 14 :23)
Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vị thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao : Ta biết công việc ngươi ; ngươi có tiếng là sống, nhưng mà chết. (Khải huyền 3 :1)
Bạn Đã Được Lập Trình để Khó Chịu với Các Bài Viết Như Thế Này Thay Vì Đối Mặt Với Lẽ Thật và Ăn Năn
Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn ; Chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã. (Thi thiên 119:165)
Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Lao-đi-xê rằng: Nầy là lời phán của Đấng A-men, Đấng làm chứng thành tín chân thật, Đáng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời: Ta biết công việc của ngươi ; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì người lạnh hoặc nóng thì hay! Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Vả, ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần gì nữa; song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù, và lõa lồ. ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có; mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra; lại mua thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho người thấy được. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt ; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi. Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với Cha ta trên ngôi Ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng Hội thánh! (Khải huyền 3:14-22)
Bạn ơi, sự thật đơn giản là vậy, hầu hết các hội thánh ngày nay là các hội thánh CHẾT trong con mắt của Đức Chúa Trời. Họ có DANH là sống nhưng họ chết thuộc linh. Còn hội thánh CỦA BẠN thì sao? Tại sao bạn tham gia vào hội thánh mà bạn vẫn hay đi? Có phải bởi vì một người bạn của bạn tham gia vào hội thánh đó? Có phải bởi đó là một hội thánh với nhiều hoạt động cho con cái của bạn? Có phải bởi vì hầu hết mọi người trong khu vực của bạn tham gia vào hội thánh này? ĐỨC CHÚA TRỜI nghĩ gì về hội thánh của bạn? Bạn đã kiểm tra hội thánh của bạn bằng lời Chúa? Nếu không, vậy hãy kiểm chứng đi? Bạn có nhận ra rằng một hội thánh có trách nhiệm với Đức Chúa Trời về buổi nhóm cho Ngài không? Bạn có nhận ra rằng lời Chúa được chia sẻ trong hội thánh có những hướng dẫn cụ thể để bạn vâng lời làm theo không? Hội thánh của bạn có phải là hội thánh vâng lời Đức Chúa Trời không? Đó có phải là một hội thánh THÁNH KHIẾT với những con người THÁNH KHIẾT không? Hội thánh có đang làm theo đại mạng lệnh mà Đấng Christ đã giao, hay đó chỉ là một câu lạc bộ xã hội tôn giáo mà thôi? Đó là trách nhiệm CỦA BẠN để tìm hiểu và hành động. Đức Chúa Trời sẽ kiểm tra bạn: “Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu tai họa nó nữa chăng.” (Khải huyền 18 :4) “Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 14 :12)
James L. Melton. Nguồn: VIETNAMESE MISSIONARY INSTITUTE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *