Hội Thánh đầu tiên và ngày Sa-bát.

Hội Thánh đầu tiên và ngày Sa-bát.

Trần Đình Tâm
tamtran1561@yahoo.com

Giữ ngày Sa-bát (Thứ Bảy) làm ngày nghỉ và thờ phượng Chúa là điều răn thứ 4 trong 10 điều răn Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên như là giao ước giữa Ngài với họ. Hệ phái Cơ Đốc Phục Lâm (CĐPL) quả quyết con cái Chúa ngày nay vẫn phải tiếp tục tuân giữ 10 điều răn, trong đó có điều răn thứ tư, là phải giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy làm ngày thờ phượng Chúa. Ngược lại, nhiều hệ phái Tin Lành khác cho rằng Hội Thánh ngày không bị buộc phải giữ ngày Thứ Bảy, họ chọn ngày Chủ Nhật làm ngày nghỉ để thờ phượng Chúa.

Trong bài khảo luận nầy, chúng ta hãy tìm hiểu Hội Thánh đầu tiên đối với ngày Thứ Bảy và ngày Chủ Nhật như thế nào. Sinh hoạt của Hội Thánh đầu tiên, vốn được Đức Thánh Linh thành lập trong ngày Lễ Ngũ Tuần, rất quan trọng để làm mẫu mực cho Hội thánh khắp mọi thời đại. Đó cũng là một cách giúp chúng ta biết rõ ý muốn của Chúa cho vấn đề gây nhiều tranh cãi nầy. (Bài viết nầy chỉ hướng vào sách Công Vụ Các Sứ Đồ mà thôi)

Nghiên cứu cẩn thận toàn bộ sách Công Vụ Các Sứ Đồ, chúng ta nghi nhận những bài học sau đây:

1. Tất cả mọi ngày trong tuần đều ngang nhau để thờ phượng Chúa.

Hội Thánh đầu tiên thờ phượng Chúa mỗi ngày:

Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui
vẻ thật thà.”
 (2:46)

Ngày nào cũng vậy (day by day, every day, daily), sau ngày lễ Ngũ Tuần, tức là sau khi Hội Thánh được thành lập, Hội Thánh nhóm lại mỗi ngày,không có sự phân biệt giữa các ngày trong tuần, không có sự xem trọng ngày Thứ Bảy hơn những ngày khác trong tuần.

Xin chú ý đến câu 42, là văn mạch của câu trên: “Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện.” (2:42). Hội Thánh đầu tiên nhóm lại theo sự hướng dẫn của các Sứ Đồ (lúc ấy chưa hoàn tất Kinh Thánh Tân Ước). Các Sứ Đồ là những người được Chúa kêu gọi, được Chúa huấn luyện, được Chúa truyền dạy, họ có thẩm quyền (do Chúa Jesus ban cho) trong giai đoạn Hội Thánh mới hình thành để truyền đạt Lời Chúa cho người khác. Hội Thánh đầu tiên nhóm lại thờ phượng Chúa không tự ý nhưng theo sự dạy dỗ của các Sứ đồ.

Các Sứ đồ đều là người Do Thái, họ là những người đã từng tuân giữ Luật Pháp Môi-se; họ đã được Chúa Jesus huấn luyện và giảng dạy. Nếu việc giữ ngày Sa-bát là điều quan trọng cho Hội Thánh đầu tiên, thì chắc hẳn Chúa Jesus đã truyền dạy họ và họ đã truyền đạt lại cho Hội Thánh mới thành lập. Và nếu điều nầy thật xãy ra, thì chắc chắc sự kiện Hội Thánh nhóm thờ phượng Chúa vào ngày Thứ Bảy phải được nêu lên trong sinh hoạt của Hội Thánh. Nhưng chúng ta không hề thấy điều ấy xãy ra, thay vào đó, Kinh Thánh chép tín đồ thờ phượng Chúa mỗi ngày.

Trong Giao Ước Mới, mọi ngày đều như nhau, con cái Chúa có thể chọn một ngày trong tuần  để nhóm họp thờ phượng Chúa, từ Chủ Nhật đến Thứ Bảy. Sự xem một ngày nào đó trong tuần là quan trọng hơn ngày khác và thiết lập một luật lệ bắt buộc cho một ngày đó để thờ phượng Chúa, đó không phải là sự dạy dỗ trong Giao Ước Mới. Rô-ma 14:5,6 chép: “Người nầy tưởng ngày nầy hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau; ai nấy hãy tin chắc ở trí mình. Kẻ giữ ngày là giữ vì Chúa; kẻ ăn là ăn vì Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời; kẻ chẳng ăn cũng chẳng ăn vì Chúa, họ cũng tạ ơn Đức Chúa Trời.” Đặc biệt Cô-lô-se 22:16 dạy con cái Chúa đừng để người khác xét đoán mình về việc giữ ngày Sa-bát: “Vì vậy, chớ để cho ai đoán xét anh em(do not let anyone judge you) về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày trăng mới, hoặc ngày Sa-bát.” Hãy chú ý rằng việc phê bình hay xét đoán về ngày Sa-bát được cho là tương đương với sự xét đoán về vấn đề ăn uống hay giữ các ngày lễ trong năm, điều nầy chứng minh rõ ngày Sa-bát đã không còn là một điều luật bắt buộc phải tuân giữ.

Điều quan trọng chúng ta cần lưu ý là KHÔNG có câu Kinh Thánh nào trong các thư tín (là những thư gửi cho các Hội Thánh) khuyên dạy con cái Chúa phải giữ ngày Sa-bát. Chúng ta cũng nhận thấy sinh hoạt thờ phượng Chúa của Hội Thánh đầu tiên được ký thuật trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ không mâu thuẫn nhưng hòa hợp với sự dạy dỗ của cả Tân Ước.

2. Ngày Lễ Ngũ Tuần là ngày Chủ Nhật.

Nhiều Cơ-cốc nhân ngày nay không để ý rằng, ngày Lễ Ngũ Tuần trong Công Vụ Các Sứ Đồ chương 2 mà các môn đồ nhóm lại để nhận Báp-têm bằng Đức Thánh Linh, đánh dấu cho ngày khai sinh Hội Thánh đầu tiên, là ngày Chủ Nhật.

[Cách tính ngày Lễ Ngũ Tuần được nói đến trong Lê-vi Ký 23:15,16: “Các con hãy tính bảy tuần lễ trọn kể từ ngày sau ngày sa-bát tức là ngày dâng bó lúa với nghi thức đưa qua đưa lại (Lễ Ngũ Tuần); vào ngày thứ năm mươi, tức là ngày sau ngày sa-bát thứ bảy, thì các con phải dâng lên Đức Giê-hô-va một tế lễ chay mới (lễ Ngũ Tuần]”. Cách tính như sau: Sau ngày Thứ Bảy, đếm 7 tuần lễ trọn, tức là ngày Chủ Nhật (câu 15); Hoặc ngày thứ 50 sau ngày Sa-bát thứ bảy (tuần cuối trong 7 tuần trọn) tức là ngày Chủ Nhật.]

Lễ Ngũ Tuần được nhắc đến 2 lần trong Công Vụ Các Sứ Đồ: Trong 2:1, các môn đồ nhóm lại trong ngày Lễ Ngũ Tuần; trong 20:16, Phao-lô trong chuyến truyền giáo thứ ba, đã cố gắng đến Giê-ru-sa-lem để dự Lễ Ngũ Tuần: “Người (Phao-lô) vội đi đặng có thể đến thành Giê-ru-sa-lem kịp ngày lễ Ngũ Tuần.”

Như vậy, Hội Thánh đầu tiên có nhóm lại vào ngày Chủ Nhật.

Ngày nay, mỗi lần Hội Thánh nhóm lại để kỷ niệm Đức Thánh Linh giáng lâm thành lập Hội Thánh (Lễ Ngũ Tuần), tức là Hội Thánh đã nhóm lại vào ngày Chủ Nhật.

Tất cả những người giữ ngày Sa-bát không chấp nhận nhóm họp thờ phượng Chúa vào ngày Chủ Nhật, là những người không bao giờ nhóm đúng vào ngày kỷ niệm Hội Thánh thành lập.

3. Hội Nghị tại Giê-ru-sa-lem.

Hội nghị Giê-ru-sa-lem do Hội Thánh đầu tiên họp lại (Ký thuật trong Công Vụ Các Sứ Đồ chương 15) đã cung cấp cho chúng ta một bằng chứng không thể chối cãi rằng Hội Thánh đầu tiên đã không bị buộc phải giữ Ngày Sa-bát Thứ bảy. Mặc dù Hội Nghị không bàn thảo trực tiếp vấn đề có nên giữ ngày Sa-bát hay không giữ ngày Sa-bát, nhưng lý do đưa đến phiên họp và kết luận của Hội đồng đã cho chúng ta một kết luận chắc chắn về vấn đề ngày Sa-bát.

a) Lý do đưa đến tổ chức hội Nghị:

Công Vụ Các Sứ Đồ chương 15 ghi lại sự kiện Hội Thánh tổ chức một buổi họp quan trọng tại thành Giê-ru-sa-lem để giải quyết bất đồng quan điểm giữa 2 nhóm tín đồ: 1/ Người Do Thái tin Chúa(Jew Christians) và 2/ Người ngoại bang tin Chúa (Gentile Christians).

Người Do Thái tin Chúa buộc người ngoại bang tin Chúa phải chịu cắt bì thì mới được cứu:

“Vả, có mấy người từ xứ Giu-đê đến, dạy các anh em rằng: Nếu các ngươi chẳng chịu phép cắt bì theo lễ Môi-
se, thì không thể được cứu rỗi.”
 (15:1).

Một số người Pha-ri-si tin Chúa đưa ra 2 yêu cầu:

“Nhưng có mấy kẻ về đảng Pha-ri-si đã tin đạo, đứng dậy nói rằng phải làm phép cắt bì cho những người
ngoại,  (and)  truyền họ phải tuân theo luật pháp Môi-se.” 
(15:5)

Căn cứ vào câu Kinh Thánh trên, người Do Thái tin Chúa yêu cầu tất cả người ngoại bang tin Chúa phải tuân giữ 2 điều sau đây: (vì cách nhau bởi từ “và” [and], phù hợp với các bản dịch Anh Ngữ NIV, KJV, NASB, ESV …)

1/ Người ngoại bang tin Chúa phải chịu cắt bì (15:5a)

2/ Người ngoại bang tin Chúa phải tuân giữ luật pháp Môi-se (15:5b), tất nhiên, chúng ta hiểu bao gồm việc
giữ ngày Sa-bát.

Sở dĩ người Do Thái tin Chúa yêu cầu người ngoại bang tin Chúa phải giữ Luật Pháp Môi-se vì người Do Thái vốn đã tuân giữ nghiêm nhặt Luật Pháp Môi-se, giữ ngày Sa-bát trước khi họ tin Chúa. Trước khi tin Chúa, những người Do Thái thường xuyên họp nhau tại nhà hội vào ngày Sa-bát  hàng tuần để nghe giảng dạy về Luật Pháp Môi-se. Công Vụ 15:21 cho thấy rõ: “Vì trải bao nhiêu đời nay, trong mỗi thành vẫn có người giảng luật pháp Môi-se, bởi mọi ngày Sa-bát, trong các nhà hội người ta có đọc luật ấy.” Trong khi đó, người ngoại bang vốn không giữ ngày Sa-bát trước khi tin Chúa, thì sau khi tiếp nhận Tin Lành cứu rỗi, tất nhiên họ không có lý do gì để giữ ngày Sa-bát như người Do Thái.

Vì có nan đề đó phát sinhnên các Sứ đồ, các trưởng lão tại Hội Thánh Giê-ru-sa-lem họp lại để thảo luận và giải quyết vấn đề nêu trên.

Sau cuộc bàn luận khá lâu, Phi-e-rơ nêu lên ý kiến: “Vậy bây giờ, cớ sao anh em thử Đức Chúa Trời, gán cho môn đồ một cái ách (yoke) mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi?” (câu 10).

Kế đến, Gia-cơ nêu ý kiến: “Vậy, theo ý tôi, thật chẳng nên khuấy rối những người ngoại trở về cùng Đức Chúa Trời; song khá viết thơ dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thị thú vật chết ngột và huyết.” (câu 19)

Sứ đồ Phi-e-rơ không chấp thuận việc yêu cầu người ngoại bang tin Chúa phải chịu dưới cái ách của Luật Pháp. Ông nói “Cái ách Luật Pháp” (yoke) là gánh nặng mà chính người Do Thái cũng không thực hiện nổi.

Gia-cơ đồng thuận với Phi-e-rơ, ông nói việc bắt buộc người ngoại bang tin Chúa giữ Luật Pháp (trong đó có ngày Sa-bát) là hành động khuấy rối (trouble) họ.

b) Kết luận của Hội Nghị.

Phần kết luận của Hội Nghị được ghi lại trong câu 18 và 29:

      “Ấy là Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng, tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngột, và chớ tà dâm; ấy là mọi điều mà anh em khá kiêng giữ lấy vậy. Kính chúc bình an.”

Như vậy, hội nghị đã đi đến quyết định sau:

1/ Người ngoại bang tin Chúa không cần phải làm phép cắt bì.

2/ Người ngoại bang tin Chúa không cần phải tuân theo Luật Pháp Môi-se, tức là bao gồm ngày Sa-bát.

NHẬN XÉT:

Chúng ta thấy rõ ràng: Người ngoại bang trước khi tin Chúa, họ không phải là nười Do Thái, họ không biết về Luật Pháp Môi-se, cho nên đương nhiên họ không giữ ngày Sa-bátSau khi tin Chúa cũng vậy, họ tiếp tục không giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy. Như vậy, kết luận của Hội Nghị Giê-ru-sa-lem không đề cập gì đến việc giữ ngày Sa-bát đã cho chúng ta thấy rõ rằng việc giữ ngày Sa-bát đã không còn bị bắt buộc dưới Giao Ước Mới. Trong Hội Thánh đầu tiên, người mới tin Chúa đã không giữ ngày Sa-bát, và cũng không bị buộc phải giữ ngày Sa-bát (kể cả phép cắt bì) sau kết luận của Hội Nghị

Dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, Hội Nghị đi đến quyết định không gán một gánh nặng nào khác cho những người ngoại bang tin Chúa ngoài những vấn đề được nêu trên. Đó là ý muốn của Đức Thánh Linh. Sự tuân giữ ngày Sa-bát không nằm trong mệnh lệnh của Đức Thánh Linh, là Đấng thành lập Hội Thánh.

c) Các Hội Thánh đầu tiên đã áp dụng theo kết luận của Hội Nghị:

Căn cứ trên Công Vụ Các Sứ Đồ 21:25, quyết định của Hội Nghị Giê-ru-sa-lem đã được đem áp dụng rộng rãi cho những người ngoại bang tin Chúa Jesus trong thời Hội Thánh đầu tiên, họ vốn là những người không tuân theo luật pháp Môi se cũng như giữ ngày Sa-bát: “Còn người ngoại đã tin, chúng tôi có viết thơ cho họ về điều chúng tôi đã định: là chỉ phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết và thú vật chết ngột, cùng chớ gian dâm.” Chúng ta thấy rõ, những người ngoại tin Chúa là Hội Thánh của Đức Chúa Trời, được khuyên bảo tuân theo các điều khoản của Hội Nghị, trong đó không đề cập đến ngày Sa-bát.

Xin nhắc lại một lần nữa: Những người ngoại bang tin Chúa, là những người trước đó không giữ ngày Sa-bát. Nếu Điều Răn thứ 4 là mệnh lệnh Đức Thánh Linh truyền phải giữ, chắc chắn sẽ được nêu lên trong phần kết luận của Hội Nghị để những người ngoại bang biết rõ và phải tuân giữ .

NGÀY HÔM NAY, TẤT CẢ CON CÁI CHÚA (không kể người Do Thái) ĐỀU LÀ NGƯỜI NGOẠI BANG TIN CHÚA.

4. Phao-lô và ngày Sa-bát.

Những người theo hệ phái CĐPL cho rằng Phao-lô là người tuân giữ nghiêm nhặt ngày Sa-bát.

Ngày Sa-bát (Thứ Bảy) được đề cập đến khá nhiều lần trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ. Xin chú ý: Tất cả những trường hợp đề cập đến ngày Sa-bát, đều có liên quan trực tiếp đến công tác truyền giảng Tin Lành của Phao-lô.

Có 3 điều chúng ta cần ghi nhớ khi đọc đến những phần Kinh Thánh nói đến ngày Sa-bát trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ: Người Do Thái – Nhà Hội – Ngày Sa-bát

1/ Người Do Thái (Giu-đa) luôn tuân giữ ngày Sa-bát.

2/ Những nơi có cộng đồng người Do Thái sinh sống, người Do Thái luôn xây dựng nhà hội (synagogue) để làm nơi hội họp và sinh hoạt tôn giáo.

3/ Người Do Thái nhóm họp tại nhà hội vào ngày Sa-bát để sinh hoạt tôn giáo: Nghe đọc sách
Luật Pháp.

Như vậy, cơ hội tốt nhất để Phao-lô rao giảng về Tin Lành của Chúa Jesus cho người Do Thái là đến tại nhà hội vào ngày Sa-bátMục đích của Phao-lô và các Sứ đồ đến các nhà hội trong ngày Sa-bát là để tiếp xúc với người Do Thái và rao giảng Tin Lành cho họ, chứ không phải để giữ điều răn Thứ Tư như những người giữ ngày Sa-bát (CĐPL) đã gán cho.

Chúng ta hãy khảo sát một số trường hợp sau:

a) Phao-lô và Ba-na-ba tại thành An-ti-ốt:

Phao-lô và Ba-na-ba đến nhà hội vào ngày sa-bát: “Về phần hai người, thì lìa thành Bẹt-giê, cứ đi đường đến thành An-ti-ốt xứ Bi-si-đi; rồi nhằm ngày Sa-bát, vào trong nhà hội mà ngồi.” (13:14). Chúng ta thấy Phao-lô đã nắm bắt cơ hội rao giảng Phúc Âm như thế nào trong các câu kế tiếp: “Vừa đọc sách luật và sách các tiên tri xong, các chủ nhà hội sai sứ nói cùng hai người rằng: Hỡi anh em, nếu có mấy lời khuyên bảo dân chúng, hãy giảng đi. Phao-lô bèn đứng dậy, lấy tay làm hiệu, rồi nói rằng: Hỡi người Y-sơ-ra-ên (người Do Thái) và các người kính sợ Đức Chúa Trời, hãy nghe: …” (13:15,6)

“Khi hai người bước ra, chúng xin đến ngày Sa-bát sau cũng giảng luận các lời đó. Ngày Sa-bát sau, gần hết cả thành đều nhóm lại để nghe đạo Chúa.” (13:42,44). Xin chú ý: Những người đó nhóm lại vào ngày Sa-bát với mục đích là để nghe Tin Lành, chứ không phải để giữ ngày Sa-bát.

b) Phao-lô và Ti-mô-thê tại thành Phi-líp:

“Đến ngày Sa-bát, chúng ta ra ngoài cửa thành, đến gần bên sông, là nơi chúng ta tưởng rằng người ta nhóm lại đặng cầu nguyện; chúng ta ngồi xong, giảng cho những đàn bà đã nhóm lại.” (16:13). Có thể tại Phi-líp, chưa xây dựng nhà hội nên người ta nhóm lại ngoài cửa thành, bên bờ sông. Chúng ta cần đọc 16:10 là văn mạch đi trước câu 13 để thấy rằng Phao-lô đến thành Phi-líp là để giảng Tin Lành cho những người chưa tin Chúa: “Phao-lô vừa thấy sự hiện thấy đó rồi, chúng ta liền tìm cách qua xứ Ma-xê-đoan (thành Phi-líp thuộc xứ ma-xê-đoan), vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta rao truyền Tin Lành ở đó” (16:10). Những người nhóm lại gần bên sông vào ngày Sa-bát là những người chưa tiếp nhận Tin Lành, vì họ đến để nghe Tin Lành.

c) Phao-lô và Si-la tại thành Tê-sa-lô-ni-ca:

“Phao-lô và Si-la đi ngang qua thành Am-phi-bô-lít và thành A-bô-lô-ni, rồi tới thành Tê-sa-lô-ni-ca; ở đó người Giu-đa có một nhà hộiPhao-lô tới nhà hội theo thói quen mình, và trong ba ngày Sa-bát biện luận với họ.” (17:1,2). Phao-lô thường xuyên đến nhà hội vào ngày Sa-bát không phải để giữ ngày Sa-bát nhưng để giảng Tin Lành, chúng ta thấy bằng chứng trong câu tiếp theo, Phao-lô “Lấy Kinh Thánh cắt nghĩa và giải tỏ tường về Đấng Christ phải chịu thương khó, rồi từ kẻ chết sống lại.” (17:3)

d) Phao-lô tại thành Cô-rinh-tô:

“Hễ đến ngày Sa-bát, thì Phao-lô giảng luận trong nhà hội, khuyên dỗ người Giu-đa và người Gờ-réc.” (18:4). Tương tự như các trường hợp trên, Phao-lô đến nhà hội vào ngày Sa-bát để giảng Tin lành cho người Do Thái và người ngoại bang theo Do Thái giáo (người Gờ-réc) vì họ cũng nhóm tại nhà hội với người Do Thái.

Tóm lại, Phao-lô không giữ ngày Sa-bát sau khi tin nhận Chúa Jesus.

5. Hội Thánh nhóm thờ phượng Chúa vào ngày Chủ Nhật.

Hội Thánh đầu tiên đã có nhóm lại vào ngày Thứ Nhất trong tuần lễ, là ngày Chủ Nhật:

     “Ngày thứ nhất trong tuần lễ, chúng ta đang nhóm lại để bẻ bánh.” (20:7)

Chúng ta không biết rõ Hội Thánh đầu tiên có thường xuyên nhóm họp vào ngày Chủ Nhật hay không, nhưng điều chắc chắn là con cái Chúa đã có nhóm lại vào ngày Chủ Nhật, vì Công Vụ Các Sứ Đồ 20:7 ghi rõ như vậy. Ngoài ra, như đã trình bày ở trên, Hội Thánh đầu tiên nhóm họp vào ngày Lễ Ngũ Tuần tức là nhóm vào ngày Chủ Nhật. Trái lại, không có bất cứ bằng chứng nào Hội Thánh của Chúa buộc phải giữ ngày Thứ Bảy. Hơn nữa, KHÔNG CÓ MỘT CÂU KINH THÁNH NÀO TRONG CÁC THƯ TÍN TRUYỀN DẠY HỘI THÁNH PHẢI GIỮ NGÀY SA-BÁT.

Ngày 14 tháng 3, 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *