“I’m Really Scared . . .” (Anh & Việt )

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  22/7/2017

“I’m Really Scared . . .”

Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Philippians 4:6

“I’m really scared.” This was the poignant note a teenager posted to friends on Facebook as she told them of some upcoming medical tests. She was facing hospitalization and a series of procedures in a city three hours from home and anxiously waited as doctors tried to discover the source of some serious medical problems she was experiencing.

Who of us, in youth or later years, has not felt similar fears when facing unwanted life events that are truly frightening? And where can we turn for help? What comfort can we find from Scripture to give us courage in these kinds of situations?

Dear heavenly Father, when I am afraid, remind me that You hold my hand and give me peace.

The reality that God will go with us through our trial can help us to hope. Isaiah 41:13 tells us, “For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, ‘Do not fear; I will help you.’ ”

In addition, God offers indescribable, heart-guarding peace when we present our difficulties to Him in prayer (Phil. 4:6–7).

Through God’s unfailing presence and His peace that “transcends all understanding” (v. 7), we can find the hope and help we need to endure situations in which we are really scared.

Philippians 4:4-9New International Version (NIV)

Final Exhortations

Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice! Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.

Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable—if anything is excellent or praiseworthy—think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me, or seen in me—put it into practice. And the God of peace will be with you.

 

Dear heavenly Father, when I am afraid, remind me that You hold my hand and give me peace. I’m grateful that I can lean into Your arms and find help when I’m scared. You are good to me.

God is with us in all our struggles.

By Dave Branon | See Other Authors

INSIGHT:

Peter, Paul, and Silas had many reasons to worry. Acts 12 describes Peter’s unjust imprisonment by King Herod for seven to eight days and his upcoming trial—with death the nearly certain outcome (vv. 2–6). But Peter didn’t lose any sleep over his trial and impending death; the Scriptures record he “was sleeping between two soldiers” (v. 6). Peter experienced the peace that can come only through trusting God.

Paul and Silas were brutally beaten and unjustly imprisoned (Acts 16:22–24). Instead of worrying, they praised God through the night (v. 25). They experienced joy and peace in the midst of life’s terrors.

This is the tranquility Paul wrote about in Philippians 4:6–7. When we can’t sleep because we’re troubled by the trials of life, we can talk to our Good Shepherd. We can cast all our anxiety on Him because He cares for us (1 Peter 5:7). Surely we can say with David, “In peace I will lie down and sleep, for you alone, O Lord, will keep me safe” (Ps. 4:8 nlt).

Are you struggling with anxiety? Why not meditate on Psalm 16:7–11 and ask God to help you experience the joy and peace that come from Him. Sim Kay Tee

Tôi Thực Sự Sợ Hãi…”

Phi-líp 4:4-91934 Vietnamese Bible (VIET)

Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.

Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi.

Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.

Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.

Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều cho chơn thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.

Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em.

 

Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Phi-líp 4:6

“Mình thực sự sợ hãi.” Đây là dòng trạng thái cảm động mà một thiếu niên gửi cho bạn bè trên Facebook khi cô bé kể về một số xét nghiệm y khoa sắp tới. Cô bé đang ở bệnh viện để thực hiện một loạt thủ tục tại một thành phố cách nhà ba giờ lái xe và lo lắng chờ đợi khi các bác sĩ cố tìm ra nguyên nhân của một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng mà cô bé đang gặp phải.

Ai trong chúng ta, suốt thời niên thiếu hay những năm sau đó, không cảm thấy những nỗi sợ hãi tương tự khi đối diện với các sự kiện không mong muốn và thực sự đáng sợ trong đời? Và chúng ta có thể cầu cứu ở nơi đâu? Chúng ta có thể tìm thấy sự an ủi nào từ Kinh Thánh để can đảm trong những tình huống đó?

Chúa sẽ đi cùng chúng ta qua những khó khăn trong đời. Lẽ thật đó có thể tiếp thêm niềm hy vọng cho chúng ta. Ê-sai 41:13 cho biết: “Vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, Đấng nắm giữ tay phải con và phán với con rằng: ‘Đừng sợ, chính Ta sẽ giúp đỡ con.’”

Bên cạnh đó, Chúa còn ban sự bình an vượt quá sự hiểu biết, gìn giữ tấm lòng chúng ta khi chúng ta trình dâng những khó khăn của mình cho Ngài trong sự cầu nguyện (Phil. 4:6-7).

Nhờ sự hiện diện liên tục của Chúa và sự bình an “vượt trên mọi sự hiểu biết” của Ngài (c.7), chúng ta có thể tìm thấy hy vọng và sự giúp đỡ cần thiết để vượt qua những tình huống khiến chúng ta thực sự sợ hãi.

Lạy Cha, khi con sợ hãi, xin nhắc nhở con nhớ rằng Ngài đang nắm tay con và ban bình an cho con. Con biết ơn Ngài vì có thể nương dựa vào cánh tay Ngài và tìm được sự giúp đỡ khi con sợ hãi. Ngài thật tốt lành với con.

Chúa ở cùng chúng ta trong mọi nan đề.

bởi Dave Branon | Xem tác giả khác

CHÚ GIẢI:

Phi-e-rơ, Phao-lô và Si-la có nhiều lý do để lo lắng. Công vụ 12 mô tả việc Phi-e-rơ bị Vua Hê-rốt bỏ tù cách bất chính trong 7, 8 ngày và ông sắp bị xét xử – với cái kết gần như cận kề (c.2-6). Nhưng Phi-e-rơ không mất ngủ vì lo lắng về cuộc xét xử và cái chết sắp đến; Kinh Thánh ghi lại rằng ông “ngủ giữa hai tên lính” (c.6). Phi-e-rơ đã kinh nghiệm sự bình an mà chỉ có được khi tin cậy Chúa.

Phao-lô và Si-la đã bị đánh đập tàn nhẫn và bị bỏ tù cách bất chính (Công. 16:22-24). Thay vì lo lắng, họ ngợi khen Chúa suốt đêm (c.25). Họ đã kinh nghiệm sự vui mừng và bình an giữa những hoàn cảnh khinh khiếp của cuộc sống.

Đây là sự bình an mà Phao-lô viết trong Phi-líp 4:6-7. Khi chúng ta không thể ngủ vì những thử thách trong cuộc sống khiến mình lo lắng, chúng ta có thể trò chuyện với Đấng Chăn Nhân Lành. Chúng ta có thể trao mọi lo lắng của mình cho Ngài vì Ngài chăm sóc chúng ta (I Phi. 5:7). Chắc chắn chúng ta có thể nói như Đa-vít: “Lạy Đức Giê-hô-va, con sẽ nằm và ngủ bình yên; Vì chỉ một mình Ngài gìn giữ con được sống an lành» (Thi. 4 :8).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *