Kinh thánh 2002

Bài 96: Lời Dự Ngôn Của Chúa Giê-Xu (TT)

Bài 96: Lời Dự Ngôn Của Chúa Giê-Xu (TT) 26/07/2018 5521 NGUỒN: ĐÀI XUYÊN THẾ GIỚI MA-THI-Ơ 24:29-51         Trong Ma-thi-ơ 24-25 là Bài giảng trên núi Ô-li-ve của Chúa Giê-xu nói về thời kỳ cuối cùng và dự ngôn sự tái lâm của Ngài, chúng ta đã nghe và tìm …

Read More »