Làm thế nào chúng ta có thể kinh nghiệm sự tự do thật trong Đấng Christ?

CÂU HỎI

Làm thế nào chúng ta có thể kinh nghiệm sự tự do thật trong Đấng Christ?

TRẢ LỜI

Mọi người đều tìm kiếm sự tự do. Nhất là ở phương Tây, sự tự do là đức tính cao nhất, và nó được tìm kiếm bởi tất cả những ai đang và tự coi mình là người bị áp bức. Tuy nhiên sự tự do trong Đấng Christ không giống như sự tự do về mặt chính trị hay kinh tế. Thực tế, những người bị áp bức gay gắt nhất trong lịch sử đã nhận được sự tự do hoàn toàn trong Chúa. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, về mặt thuộc linh, không ai là tự do. Trong Rô-ma đoạn 6, sứ đồ Phao Lô giải thích rằng chúng ta tất cả đều là nô lệ. Chúng ta hoặc là nô lệ của tội lỗi hoặc nô lệ cho sự công bình. Những ai đã là nô lệ cho tội lỗi không thể nào tự giải thoát khỏi nó được, nhưng một khi chúng ta được giải thoát khỏi hình phạt và quyền lực của tội lỗi bởi thập tự giá, chúng ta trở nên một loại nô lệ khác, và trong chế độ nô lệ đó chúng ta tìm thấy sự bình an và sự tự do thật.

Mặc dù nó có vẻ như là một sự mâu thuẫn, sự tự do thật duy nhất trong Chúa chỉ đến với những ai là nô lệ của Ngài. Chế độ nô lệ có nghĩa là suy thoái, sự gian khổ, và sự bất bình đẳng. Nhưng theo khuôn mẫu của Kinh thánh thì sự tự do thật là nô lệ của Chúa được kinh nghiệm niềm vui và sự bình an, sản phẩm của sự tự do thực sự duy nhất chúng ta biết được trong đời này. Có 124 lần xuất hiện trong Tân Ứơc chữ doulos, nghĩa là “người nào đó thuộc về người khác” hoặc “tình trạng nô lệ của người nào đó khi không có quyền sở hữu của riêng mình.” Thật không may, hầu hết những bản Kinh Thánh hiện đại, cũng như là bản King James, hầu hết đều dịch doulos là “đầy tớ” hoặc là “sự ràng buộc”. Nhưng đầy tớ là người làm việc vì tiền lương, bởi công việc của người đó, phải nợ một thứ gì từ chủ mình. Mặt khác, Cơ đốc nhân, không có gì để trả cho Chúa về sự tha thứ của Ngài cho chúng ta, và người đó hoàn toàn lệ thuộc vào Chủ mình là Đấng đã mua người đó với huyết vô tội của Ngài đổ trên thập tự giá. Những Cơ đốc nhân đã được mua lại bằng chính dòng máu đó và là sở hữu của Chúa – Cứu Chúa chúng ta. Chúng ta không phải được thuê bởi Chúa, Chúng ta thuộc về Ngài (Rô-ma 8:9). Vì vậy “nô lệ” mới thực sự là bản dịch thích hợp duy nhất cho từ doulos.

Khác xa với việc bị áp bức, nô lệ của Đấng Christ thực sự tự do. Chúng ta đã được giải thoát khỏi tội lỗi bởi Con của Đức Chúa Trời , Đấng đã phán “Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do” (Giăng 8:36). Bây giờ Cơ đốc nhân có thể thật sự nói cùng với sứ đồ Phao lô, “vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết” (Rô-ma 8:2). Chúng ta bây giờ đều biết lẽ thật, và lẽ thật đã buông tha chúng ta.(Giăng 8:32). Nghịch lý thay, qua sự ràng buộc của chúng ta với Đấng Christ, chúng ta cũng trở nên những con trai và kẻ kế tự của Đấng Tối Cao. (Ga-la-ti 4:1-7). Với tư cách những người thừa kế, chúng ta là những người có phần trong tài sản thừa kế đó –sự sống đời đời – Đức Chúa Trời ban cho tất cả con cái Ngài. Đây chính là một đặc ân vượt xa những kho báu của thế gian mà chúng ta có thể thừa hưởng, trong khi những ai bị trói buộc với tội lỗi chỉ thừa hưởng sự chết tâm linh và đời đời ở trong hỏa ngục.

Tại sao, sau đó rất nhiều Cơ đốc nhân sống như thể họ vẫn còn đang bị trói buộc? Chỉ vì một điều, chúng ta thường nổi loạn với Chủ của mình, từ chối việc vâng lời Ngài và bám lấy cuộc sống cũ của chúng ta. Chúng ta giữ lại những tội lỗi đã từng trói buộc chúng ta với Satan là chủ nhân cũ của chúng ta (2 Cô-rinh=tô 4:4; Ê-phê-sô 2:1-3). Bởi vì con người mới của chúng ta vẫn sống trong bản chất xác thịt cũ , chúng ta vẫn bị lôi cuốn vào tội lỗi (Gia-cơ 1:13-15). Sứ đồ Phao Lô nói trong sách Ê-phê-sô hãy” lột bỏ” bản ngã cũ với những sự dối trá và xấu xa của nó, và hãy “mặc lấy” con người mới trong sự công bình (Ê-phê-sô 4:22-24). Hãy bỏ đi sự nói dối mà mặc lấy sự thành thật. Từ bỏ việc trộm cắp và hãy làm điều tốt và lương thiện. Bỏ đi sự cay đắng, căm giận và cơn giận dữ, hãy mặc lấy lòng tốt, lòng trắc ẩn và sự tha thứ(Ê-phê-sô 4:22-32). Chúng ta đã được giải thoát khỏi sự trói buộc của tội lỗi, nhưng chúng ta muốn đặt lại những cái xiềng xích đó bởi một phần trong con người chúng ta yêu thích đời sống cũ.

Hơn thế nữa, chúng ta thường không nhận ra rằng chúng ta đã đóng đinh cùng với Đấng Christ (Ga-la-ti 2:20) và chúng ta đã được sinh lại thành một con người mới hoàn toàn (2 Cô-rinh-tô 5:17). Cuộc sống của Cơ đốc nhân là phải chết đi bản ngã cũ và tiến tới việc”bước đi trong sự sống mới”(Rô-ma 6:4), và cuộc sống mới ấy được mô tả bởi những suy nghĩ về Đấng đã cứu chúng ta, chứ không phải những ý nghĩ về xác thịt đã chết bị đóng đinh với Chúa. Chúng ta thường không ngừng suy nghĩ về chính mình và thõa mãn xác thịt trong tội lỗi mà chúng ta đã được giải thoát ra khỏi, chúng ta đang mang theo một cái xác, đầy sự mục nát và chết chóc. Cách duy nhất để chôn lấp hoàn toàn nó đi là bởi năng quyền của Đức Thánh Linh là nguồn sức mạnh duy nhất. Chúng ta làm mạnh mẽ đời sống mới bởi việc ăn nuốt lời Chúa liên tục, và qua sự cầu nguyện chúng ta có được năng lực mà chúng ta cần để vượt qua được những ham muốn trở lại với con người tội lỗi cũ. Sau đó chúng ta sẽ nhận biết địa vị mới của chúng ta là những nô lệ của Đấng Christ là sự tự do thật sự và duy nhất, và chúng ta sẽ kêu cầu năng quyền của Chúa để “không để tội lỗi cai trị trong xác thịt hay chết của anh em, và không chiều theo tư dục nó.”(Rô-ma 6:12).

English

QUESTION

How can we experience true freedom in Christ?

freedom in Christaudio
ANSWER

Everyone seeks freedom. Especially in the West, freedom is the highest virtue, and it is sought after by all who are, or consider themselves to be, oppressed. But freedom in Christ is not the same as political or economic freedom. In fact, some of the most harshly oppressed people in history have had complete freedom in Christ. The Bible tells us that, spiritually speaking, no one is free. In Romans 6, Paul explains that we are all slaves. We are either slaves to sin or slaves to righteousness. Those who are slaves to sin cannot free themselves from it, but once we are freed from the penalty and power of sin through the cross, we become a different kind of slave, and in that slavery we find complete peace and true freedom.

Although it seems like a contradiction, the only true freedom in Christ comes to those who are His slaves. Slavery has come to mean degradation, hardship, and inequality. But the biblical paradigm is the true freedom of the slave of Christ who experiences joy and peace, the products of the only true freedom we will ever know in this life. There are 124 occurrences in the New Testament of the word doulos, which means “someone who belongs to another” or “bondslave with no ownership rights of his own.” Unfortunately, most modern Bible versions, as well as the King James Version, most often translate doulos as “servant” or “bond-servant.” But a servant is one who works for wages, and who, by virtue of his work, is owed something from his master. The Christian, on the other hand, has nothing to offer the Lord in payment for his forgiveness, and he is totally owned by the Master who bought him with His shed blood on the cross. Christians are purchased by that blood and are the possession of their Lord and Savior. We are not hired by Him; we belong to Him (Romans 8:91 Corinthians 7:4). So “slave” is really the only proper translation of the word doulos.

Far from being oppressed, the slave of Christ is truly free. We have been set free from sin by the Son of God who said, “If the Son sets you free, you will be free indeed” (John 8:36). Now the Christian can truly say, along with Paul, “Through Christ Jesus the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death” (Romans 8:2). We now know the truth and that truth has set us free (John 8:32). Paradoxically, through our bondage to Christ, we have also become sons and heirs of the Most High God (Galatians 4:1–7). As heirs, we are partakers of that inheritance—eternal life—which God confers on all His children. This is a privilege beyond any earthly treasure we could ever inherit, while those in bondage to sin inherit only spiritual death and an eternity in hell.

Why, then, do so many Christians live as though they are still in bondage? For one thing, we often rebel against our Master, refusing to obey Him and clinging to our old lives. We hold on to the sins that once bound us to Satan as our master. Because our new nature still lives in the old fleshly nature, we are still drawn to sin. Paul tells the Ephesians to “put off” the old self with its deceit and corruption and “put on” the new self with its righteousness. Put off lying, and put on truthfulness. Put off stealing, and put on usefulness and work. Put off bitterness, rage, and anger, and put on kindness, compassion, and forgiveness (Ephesians 4:22–32). We have been set free from the bondage of sin, but we often put the chains back on because part of us loves the old life.

Furthermore, often we don’t realize that we have been crucified with Christ (Galatians 2:20) and that we have been reborn as completely new creatures (2 Corinthians 5:17). The Christian life is one of death to self and rising to “walk in the newness of life” (Romans 6:4), and that new life is characterized by thoughts about Him who saved us, not thoughts about the dead flesh that has been crucified with Christ. When we are continually thinking about ourselves and indulging the flesh in sins we have been freed from, we are essentially carrying around a corpse, full of rottenness and death. The only way to bury it fully is by the power of the Spirit who is the only source of strength. We strengthen the new nature by continually feeding on the Word of God, and through prayer we obtain the power we need to escape the desire to return to the old life of sin. Then we will realize that our new status as slaves to Christ is the only true freedom, and we will call upon His power to “not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires” (Romans 6:12).

NGUỒN www.GotQuestions.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *