Listening to God by ODB Anh Viet

Listening to God by ODB Anh Viet

The Lord God called . . . “Where are you?” Genesis 3:9

My young son loves to hear my voice, except when I call his name loudly and sternly, followed by the question, “Where are you?” When I do that, I am usually calling for him because he has been into some mischief and is trying to hide from me. I want my son to listen to my voice because I’m concerned about his well-being and do not want him to get hurt.

Adam and Eve were used to hearing God’s voice in the garden. However, after they disobeyed Him by eating the forbidden fruit, they hid from Him when they heard Him calling, “Where are you?” (Gen. 3:9). They didn’t want to face God because they knew they had done something wrong—something He had told them not to do (v. 11).

Thank You, Lord, for Your love and care.

When God called for Adam and Eve and found them in the garden, His words did include correction and consequence (vv. 13–19). But God also showed them kindness and gave them hope for mankind in the promise of the Savior (v. 15).

God doesn’t have to look for us. He knows where we are and what we are trying to hide. But as a loving Father, He wants to speak to our hearts and bring us forgiveness and restoration. He longs for us to hear His voice—and to listen.  

Thank You, Lord, for Your love and care. Thank You for sending Your Son, our Savior, to fulfill Your promise of forgiveness and restoration.

When God calls, we need to answer.

Lắng Nghe Tiếng Chúa

Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu… “Con ở đâu?” Sáng thế ký 3:9

Đứa con trai của tôi rất thích nghe giọng tôi, trừ lúc tôi gọi tên nó cách lớn tiếng và nghiêm khắc, kèm theo câu hỏi: “Con đang ở đâu?” Tôi thường làm vậy khi nó nghịch ngợm điều gì đó và đang cố giấu tôi. Tôi muốn con trai lắng nghe tiếng của tôi vì tôi quan tâm đến hạnh phúc của nó và không muốn nó bị tổn thương.

A-đam và Ê-va đã quen với việc nghe tiếng Chúa trong vườn. Tuy nhiên, sau khi không vâng lời Chúa mà ăn trái cấm, họ chạy trốn khi nghe Ngài kêu: “Con ở đâu?” (Sáng. 3:9). Họ không muốn đối mặt với Chúa vì biết mình đã làm điều sai trái —là điều mà Ngài bảo họ không được làm (c. 11).

Khi Đức Chúa Trời gọi A-đam và Ê-va và tìm thấy họ trong vườn, lời của Ngài bao gồm sự sửa trị và tuyên bố hậu quả (c. 13-19). Nhưng Đức Chúa Trời cũng bày tỏ lòng nhân từ với họ và ban niềm hy vọng cho nhân loại qua lời hứa về Đấng Cứu Thế (c. 15).

Chúa không cần phải tìm kiếm chúng ta. Ngài biết chúng ta ở đâu và đang cố gắng che giấu điều gì. Nhưng là một người Cha yêu thương, Ngài muốn phán với tấm lòng chúng ta và ban cho chúng ta sự tha thứ cùng sự phục hồi. Chúa mong muốn chúng ta lắng nghe tiếng Ngài.

Lạy Chúa, cảm tạ Ngài về tình yêu và sự chăm sóc của Ngài. Cảm ơn Chúa đã sai Con Ngài đến làm Cứu Chúa của chúng con để làm thành lời hứa về sự tha thứ và phục hồi của Ngài.

Khi Chúa gọi, chúng ta cần đáp lời.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *