LỜI CHÚC ĐẦU NĂM

THƠ

LỜI CHÚC ĐẦU NĂM

(Dựa theo ý trong sách Dân Số Ký 6: 24-26)
“Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu
sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban
bình an cho ngươi!” (Dân Số Ký 6: 24-26)
Năm mới xin chúc cho anh
Được Chúa ban phước trọn lành suốt năm
Xin Ngài phù hộ viếng thăm
Quan phòng, nâng đỡ khi nằm, lúc đi
Mặt Ngài chiếu sáng mọi khi
Làm ơn, thương xót phủ phi mọi đàng
Nguyện Ngài ban sự bình an
Đoái xem, dẫn dắt rõ ràng luôn luôn
Xin cho “lên chốn cao hơn” (1)
Trên đường theo Chúa đầy ơn, đầy quyền
Thế gian chao đảo, biến thiên
Vững lòng tin cậy, chẳng nghiêng chẳng dời
Sự cũ cho qua đi thôi (2)
Mọi sự mới mẻ cuộc đời mừng vui
Bao nhiêu buồn bả chôn vùi
Một mùa Xuân mới ngọt bùi tâm linh.
Mùa Xuân Mới 2023!
Bình Tú Ngọc

2

(1) : Tên một bài Thánh Ca
(2) : Ý từ II Cô-rinh-tô 5: 17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *