Mục Đích Đời Người

Our theme for today is to glorify God and enjoy Him forever.
Where is the background of this phrase? Nearly 400 years ago, a group of Puritan preachers and elders came together and produced The Westminster Shorter Catechism (1647). This little document has been used all over the English-speaking world ever since, to teach the basic doctrines of Christianity.
The Shorter Catechism is laid out as a series of questions-and-answers. And the very first question is: What is the chief end of man? In other words: What are we here for? What is my purpose and duty in life?
The purpose of man is to glorify God and to enjoy him forever. Scripture: “So, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God.” (1 Cor. 10:31) “Worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they existed and were created.” (Rev. 4:11)
Chủ đề của chúng ta hôm nay là tôn vinh Đức Chúa Trời và vui hưởng Ngài mãi mãi.
Nền tảng về cụm từ này đã có rất sớm . Gần 400 năm trước, một nhóm những người giảng đạo thuộc Thanh giáo và những thánh đồ lớn tuổi đã cùng nhau viết ra sách giáo lý lý vấn đáp The Westminster Shorter Catechism năm 1647. Tài liệu nhỏ này đã được sử dụng trên khắp thế giới nói tiếng Anh kể từ đó, để dạy các giáo lý cơ bản của Cơ đốc giáo.
Giáo lý ngắn hơn được trình bày dưới dạng một loạt các câu hỏi và câu trả lời. Và câu hỏi đầu tiên là: Mục đích chính của con người là gì? Nói cách khác: Chúng ta ở đây để làm gì? Mục đích và bổn phận của tôi trong cuộc sống là gì?
Mục đích của con người là tôn vinh Đức Chúa Trời và vui hưởng Ngài mãi mãi.
Kinh Thánh: “Vậy, hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm” (1 Côr. 10:31).
“Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con, Chúa xứng đáng nhận vinh quang, danh dự và quyền năng, vì Chúa đã tạo dựng muôn vật, và do ý muốn của Chúa mà muôn vật hiện hữu và được tạo thành.” (Khải. 4:11)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *