Nghe giảng online

Nô-ê đóng tàu trong bao nhiêu năm?

Nô-ê đóng tàu trong bao nhiêu năm?   Sáng Thế Ký 6:3: “Đức Giê-hô-va phán rằng: Thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn; trong điều lầm lạc, loài người chỉ là xác thịt; đời người sẽ là một trăm hai mươi năm mà thôi.” Câu hỏi: Có phải Nô-ê …

Read More »

M.A.S.K Thuộc Linh

M.A.S.K Thuộc Linh “…ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi” – Ê-sai 40:31 “Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an; vì chỉ một mình Ngài làm cho …

Read More »