Nghe, Đọc và Cầu Nguyện

Mời mọi người nghe:

Mời quí vị đọc:

Bài trước: https://lethat.net/cau-nguyen-theo-loi/

Chủ đề: NHẬN SỨC MỚI TRONG CHÚA MỖI NGÀY

Trong những ngày cả thế giới bị Covid-19 tấn công, Cơ đốc nhân cần có Lời Chúa và cầu nguyện theo những Lời đó. Hãy trưng dẫn Lời Chúa, và xin Chúa thực hiện những Lời sau đây:

Người chúc về A-se rằng:

Nguyện cho A-se được phước giữa các con trai Y-sơ-ra-ên;

Được đẹp lòng anh em mình,

Và được dầm chân mình trong dầu!

Những then cửa người sẽ bằng sắt và đồng,

Đời ngươi lâu bao nhiêu, sức mạnh ngươi lâu bấy nhiêu.
Phục. 33:24-25

Phước cho người nào được sức lực trong Chúa,

Và có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn!

Đương khi đi qua trũng khóc lóc.

Họ làm trũng ấy trở nên nơi có mạch;

Mưa sớm cũng phủ phước cho nó.

Họ đi tới, sức lực lần lần thêm;

Thi. 84:5-7

Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài.
2 Sử. 16:9

Đừng buồn thảm vì sự vui vẻ về Đức Giê-hô-va là sức mạnh của anh em. Neh.8:10

Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi;

Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi.
Thi. 46:7

Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi,

Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Thi. 46:1

Nhờ yên lặng và tin cậy, các ngươi sẽ được sức mạnh.

Ê-sai 30:15

Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới!
Ê-sai 40:31

Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, Làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn; Làm vững mạnh các xương cốt ngươi; Ngươi sẽ như vườn năng tưới, như suối nước chẳng hề khô cạn.
Ê-sai 58:11

Chúa Giê-hô-va là sức mạnh của con, Ngài làm cho chân con giống như chân hươu. Giúp con bước đi trên các đỉnh cao.

Ha-ba-cúc 3:19

Áp-ra-ham không để lòng vô tín làm cho mình nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và tôn vinh Đức Chúa Trời.

Rô-ma 4:20

Tôi cầu xin Ngài, tùy sự phong phú của vinh quang Ngài, ban cho anh em năng lực bởi Thánh Linh Ngài, để con người bên trong của anh em trở nên mạnh mẽ.
Ê-phê-sô 3:16

Tôi làm được mọi sự (mọi sự trong ý Chúa) nhờ Đấng ban năng lực cho tôi
Phi-líp 4:13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *