NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 22/11/2021

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 22/11/2021

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Phục Truyền đoạn 21

Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên ngoài. Đây là thì giờ tốt nhất của chúng ta để thì giờ tìm kiếm Chúa.

Tìm kiếm Chúa không phải dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. Lời Chúa phán:

Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!
Kính mời con cái Chúa vào bấm trang mục lục. Chọn Tân Ước.
Cựu Ước đang bỏ vào. Xin chờ đợi cập nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002

Người đọc: Mục sư Trần Vă n Trọng

Nghe Lời Chúa bấm dưới đây (xin chọn sách để nghe):
https://nguonsuoitamlinh.net/kinh-thanh-mp3

Nghe Nhạc Thờ Phượng của Hội Thánh xin bấm dưới đây:

https://www.youtube.com/channel/UCJvnjjU_sS7vYYuFKmLnNBQ

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …

 

401.Giăng 8:12 
“Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.”
12 Again Jesus spoke to them,saying, “I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.”

Gi 8:12 – Muốn hiểu “ánh sáng của thế gian” Chúa Giê-xu ngụ ý nói gì, xin xem chú thích ở Gi 1:4,5. Chúa Giê-xu đang nói về bên trong đền thờ, nơi dâng của lễ (8:20), nơi các cây đèn được thấp sáng tượng trưng cho trụ lửa đã dẫn đường cho dân Y-sơ-ra-ên đi qua đồng vắng (Xu 13:21,22). Trong ngữ cảnh này, Chúa Giê-xu xưng Ngài là ánh sáng của thế gian. Trụ lửa tiêu biểu cho sự hiện diện, bảo vệ và hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đem sự hiện diện, bảo vệ và hướng dẫn của Đức Chúa Trời đến.

Ngài có phải là ánh sáng cho thế giới của bạn không?
Theo Chúa Cứu Thế có nghĩa gì? Như người lính theo viên chỉ huy thế nào, chúng ta cũng phải theo Chúa Cứu Thế như người chỉ huy chúng ta thể ấy.
Người nô lệ theo chủ thế nào, chúng ta cũng phải theo Chúa Cứu Thế, Chúa mình thế ấy. Khi chúng ta nghe theo lời khuyên của vị cố vấn đáng tin cậy, thì chúng ta cũng phải vâng theo các điều răn mà Chúa Giê-xu đã truyền cho chúng ta qua Kinh Thánh. Chúng ta tuân thủ các luật lệ của đất nước chúng ta như thế nào, thì cũng phải tuân thủ các luật lệ của Nước Trời như vậy.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *