Our Father’s Face (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  10/8/2017

Our Father’s Face

Restore us, O God; make your face shine on us, that we may be saved. Psalm 80:3

I remember my father’s face. It was hard to read. He was a kind man, but stoic and self-contained. As a child, I often searched his face, looking for a smile or other show of affection. Faces are us. A frown, a sullen look, a smile, and crinkly eyes reveal what we feel about others. Our faces are our “tell.”

Asaph, the author of Psalm 80, was distraught and wanted to see the Lord’s face. He looked north from his vantage point in Jerusalem and saw Judah’s sister-state, Israel, collapse under the weight of the Assyrian Empire. With her buffer state gone, Judah was vulnerable to invasion from all sides—Assyria from the north, Egypt from the south, and the Arab nations from the east. She was outnumbered and outmatched.

Restore us, O God; make your face shine on us, that we may be saved. Psalm 80:3

Asaph gathered up his fears in a prayer, three times repeated (80:3, 7, 19), “Make your face shine on us, that we may be saved.” (Or, in other words, let me see Your smile.)

It’s good to look away from our fears and search our heavenly Father’s face. The best way to see God’s face is to look at the cross. The cross is His “tell” (John 3:16).

So know this: When your Father looks at you, He has a great big smile on His face. You’re very safe!

Psalm 80New International Version (NIV)

Psalm 80a]

For the director of music. To the tune of “The Lilies of the Covenant.” Of Asaph. A psalm.

Hear us, Shepherd of Israel,
    you who lead Joseph like a flock.
You who sit enthroned between the cherubim,
    shine forth before Ephraim, Benjamin and Manasseh.
Awaken your might;
    come and save us.

Restore us, O God;
    make your face shine on us,
    that we may be saved.

How long, Lord God Almighty,
    will your anger smolder
    against the prayers of your people?
You have fed them with the bread of tears;
    you have made them drink tears by the bowlful.
You have made us an object of derisionb] to our neighbors,
    and our enemies mock us.

Restore us, God Almighty;
    make your face shine on us,
    that we may be saved.

You transplanted a vine from Egypt;
    you drove out the nations and planted it.
You cleared the ground for it,
    and it took root and filled the land.
10 The mountains were covered with its shade,
    the mighty cedars with its branches.
11 Its branches reached as far as the Sea,c]
    its shoots as far as the River.d]

12 Why have you broken down its walls
    so that all who pass by pick its grapes?
13 Boars from the forest ravage it,
    and insects from the fields feed on it.
14 Return to us, God Almighty!
    Look down from heaven and see!
Watch over this vine,
15     the root your right hand has planted,
    the sone] you have raised up for yourself.

16 Your vine is cut down, it is burned with fire;
    at your rebuke your people perish.
17 Let your hand rest on the man at your right hand,
    the son of man you have raised up for yourself.
18 Then we will not turn away from you;
    revive us, and we will call on your name.

19 Restore us, Lord God Almighty;
    make your face shine on us,
    that we may be saved.

 

Ask God to shine His face on you. For further help in prayer, try praying this Psalm or others.

Tell us what your favorite Psalm is and encourage others: Facebook.com/ourdailybread.

God’s love for us is as expansive as the open arms of Christ on the cross.

By David H. Roper | See Other Authors

INSIGHT:

Today’s psalm asks God to restore Israel—to make His face shine on them so they may be

saved. Where have you seen God’s hand saving and restoring you and your loved ones? 

Gương Mặt Của Bố

Thánh Thi 801934 Vietnamese Bible (VIET)

80  Hỡi Đấng chăn giữ Y-sơ-ra-ên, hỡi Đấng dẫn dắt Gia-cốp như bầy chiên, Hãy lắng tai nghe. Hỡi Đấng ngự trên chê-ru-bin, Hãy sáng sự rực rỡ Ngài ra.

Trước mặt E Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy đem chúng tôi lại, Và làm cho mặt Chúa sáng chói, thì chúng tôi sẽ được cứu.

Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, Chúa giận lời cầu nguyện của dân Chúa cho đến chừng nào?

Chúa đã nuôi chúng nó bằng bánh giọt lệ, Và cho chúng nó uống nước mắt đầy đấu.

Chúa làm chúng tôi thành bia tranh cạnh cho kẻ lân cận chúng tôi, Và kẻ thù nghịch cùng nhau cười nhạo chúng tôi.

Hỡi Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy đem chúng tôi lại, Và làm cho mặt Chúa sáng chói, thì chúng tôi sẽ được cứu.

Từ Ê-díp-tô Chúa đã dời sang một cây nho; Chúa đuổi các dân ra, rồi trồng cây ấy;

Cũng xở đất cho nó, Nó bèn châm rễ và bò đầy đất.

10 Các núi bị bóng nó che phủ, Và các nhành nó giống như cây hương nam của Đức Chúa Trời.

11 Các nhành nó gie ra đến biển, Và chồi nó lan đến sông.

12 Vì cớ sao Chúa phá hàng rào nó, Để cho các kẻ đi qua lảy lặt nó?

13 Heo rừng cắn phá nó, Và các thú đồng ăn nó.

14 Đức Chúa Trời vạn quân ôi! xin hãy trở lại, Từ trên trời hãy ngó xuống, đoái xem và thăm viếng cây nho nầy,

15 Là tượt nho mà tay hữu Chúa đã trồng, Và là chồi mà Chúa đã chọn cho mình.

16 Cây nho ấy bị lửa cháy, bị chặt: Vì cớ sự quở trách của mặt Chúa, chúng nó phải hư mất.

17 Nguyện tay Chúa phù hộ người của tay hữu Chúa, Tức là con người mà Chúa đã chọn cho mình:

18 Rồi chúng tôi sẽ không lìa khỏi Chúa nữa. Xin hãy làm cho chúng tôi được sống lại, thì chúng tôi sẽ cầu khẩn danh Chúa.

19 Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy đem chúng tôi lại, Làm cho mặt Chúa sáng chói, thì chúng tôi sẽ được cứu.

 

Lạy Đức Chúa Trời, xin phục hưng chúng con, và làm cho mặt Chúa chiếu sáng trên chúng con thì chúng con sẽ được cứu. Thi Thiên 80:3

Tôi nhớ gương mặt của bố tôi. Thật khó mà hiểu được. Ông là một người tốt, nhưng khắc kỷ và độc lập. Khi còn nhỏ, tôi thường nhìn ông, cố tìm một nụ cười hay biểu hiện tình cảm trên gương mặt ông. Gương mặt nói lên con người của chúng ta. Một cái cau mày, một vẻ mặt rầu rĩ, một nụ cười và con mắt nheo lại tiết lộ điều chúng ta cảm nhận về người khác. Gương mặt truyền tải điều chúng ta muốn nói.

A-sáp, tác giả Thi Thiên 80, đang rất đau buồn và rất muốn tìm kiếm mặt Chúa. Từ Giê-ru-sa-lem, ông nhìn về hướng bắc và thấy đất nước liền kề Giu-đa là Y-sơ-ra-ên sụp đổ dưới sức mạnh của Đế quốc A-si-ri. Vùng ở giữa đã bị mất nên Giu-đa dễ bị xâm lăng từ mọi hướng. A-si-ri từ hướng bắc, Ai Cập từ hướng nam, và các nước Ả-rập từ hướng đông. Quân thù đông hơn và áp đảo hơn hẳn.

A-sáp tập họp tất cả nỗi sợ hãi của ông trong một lời cầu nguyện, lặp lại ba lần (80:3, 7, 19): “Xin… làm cho mặt Chúa chiếu sáng trên chúng con thì chúng con sẽ được cứu.” (Hay, nói cách khác, xin để con nhìn thấy nụ cười của Ngài.)

Ngoảnh mặt khỏi nỗi sợ hãi và tìm kiếm mặt Cha Thiên Thượng là điều tốt. Cách tốt nhất để nhìn thấy mặt Chúa là nhìn vào thập tự giá. Thập tự giá nói cho chúng ta biết về Ngài (Giăng 3:16).

Do đó, hãy nhận biết điều này: Khi Cha Thiên Thượng nhìn bạn, mặt Ngài tươi cười. Bạn đang được an ninh.

Hãy xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên bạn. Để được giúp đỡ thêm trong sự cầu nguyện, hãy thử cầu nguyện theo Thi Thiên này hoặc một Thi Thiên khác.

Tình yêu thương của Chúa luôn rộng mở như đôi tay dang rộng của Đấng Christ trên thập tự giá.

bởi David H. Roper | Xem tác giả khác

CHÚ GIẢI: Thi Thiên hôm nay cầu xin Chúa phục hồi Y-sơ-ra-ên, khiến mặt Ngài chiếu sáng trên họ để họ được cứu. Bạn nhìn thấy bàn tay cứu rỗi và phục hồi của Chúa trên chính bạn và người thân yêu của bạn thế nào?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *