(PHẦN 5/9 ) HỘI THÁNH THI-A-TI-RƠ //BỨC THƯ CỦA CHÚA JESUS CHO 7 HỘI THÁNH // DAVID PAWSON

(PHẦN 5/9 ) HỘI THÁNH THI-A-TI-RƠ //BỨC THƯ CỦA CHÚA JESUS CHO 7 HỘI THÁNH // DAVID PAWSON

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *