Phân biệt linh: Chúa Jesus lấy xác thịt ra đời

Phân biệt linh: Chúa Jesus lấy xác thịt ra đời

 

I Giăng 4:1-3:

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi linh, nhưng hãy thử cho biết các linh có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã xuất hiện trong thế gian. Bởi cách nầy, hãy nhận biết Linh của Đức Chúa Trời: linh nào xưng nhận Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, linh đó đến từ Đức Chúa Trời; còn linh nào không xưng nhận Chúa Jêsus như thế, chẳng đến từ Đức Chúa Trời. Đó là linh của Kẻ chống Đấng Christ, mà các con đã nghe sắp đến, và hiện nay đã đến trong thế gian rồi.”

Đừng tin cậy mọi linh:

I Giăng 4:1-3 cho biết trong thời kỳ sau cùng (chỉ về thời đại chúng ta đang sống, Giăng cũng đã nói trước ở I Giăng 2:18,19) sẽ xuất hiện nhiều tiên giả, giáo sư giả giảng dạy các giáo lý lệch lạc, gây nguy hại cho đức tin của tín đồ. “Chớ tin cậy mọi linh” có nghĩa người tín đồ phải cảnh giác về những gì mình nghe, đừng tin cậy tất cả những gì mình nghe mà không có sự kiểm chứng trên Kinh Thánh. Dù các din giả giảng dạy Kinh Thánh đi nữa thì không có nghĩa là họ đang trình bày lẽ thật của Kinh Thánh.

Cần phân biệt các linh:

Giăng nêu ra 2 nguồn của sự giảng dạy:

1. Đến từ Linh của Đức Chúa Trời (Spirit of God)

2. Đến từ linh của kẻ Chống Nghịch Chúa Jesus (spirit of Antichrist)

Những người giảng dạy Kinh Thánh có thể được điều khiển bởi một trong hai nguồn trên: Sự giảng dạy bởi Linh của Đức Chúa Trời (Đức Thánh Linh, Thần Lẽ Thật) là sự giảng dạy chân thật. Vì Kinh Thánh được viết ra bởi sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, nên sự giảng dạy của những tiên tri thật, giáo sư thật (đến từ Linh của Đức Chúa Trời) luôn luôn phù hợp với nền tảng Thánh Kinh. Còn những tiên tri giả, giáo sư giả cũng giảng dạy Thánh Kinh, nhưng bị điều khiển bởi linh của kẻ Chống Chúa Jesus, cũng có thể gọi đây là linh của sự nói dối (Giăng 8:44), sự giảng dạy của họ không có nền tảng Thánh Kinh, họ dùng Kinh Thánh theo ý riêng nhằm mục đích lừa dối những ai chưa tin Chúa cũng như con cái Chúa.

Phân biệt linh như thế nào?

Sứ đồ Giăng nêu ra cách để nhận biết sự giảng dạy đến từ Linh của Đức Chúa Trời (Spirit of God) tức là Đức Thánh Linh, hay đến từ linh của kẻ chống Chúa (spirit of antichrist) như sau:

linh nào xưng nhận Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, linh đó đến từ Đức Chúa Trời; còn linh nào không xưng nhận Chúa Jêsus như thế, chẳng đến từ Đức Chúa Trời.”

Chúa Jesus Christ lấy xác thịt mà ra đời có nghĩa gì?

Cụm từ “Chúa Jesus Christ lấy xác thịt mà ra đời” hàm ý Chúa Jesus là Đức Chúa Trời đến thế gian trong thân xác con người. Giăng 1:1,14 giúp chúng ta khẳng định điều quan trọng đó:

1/ Giăng 1:1: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.”

2/ Giăng 1:14: Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn điển và lẽ thật.”

“Ngôi Lời là Đức Chúa Trời; Ngôi đã trở nên xác thịt” đem đối chiếu với “Chúa Jesus Christ lấy xác thịt mà ra đời.” chúng ta sẽ dễ dàng khẳng định Chúa Jesus là Đức Chúa Trời trong thân xác con người.

Như vậy, linh của Đức Chúa Trời giảng dạy rằng Chúa Jesus là Đức Chúa Trời đã đến thế gian với thân xác con người để có thể chịu chết trên trên thập giá chuộc tội cho con người. Ngược lại, những giáo sư giả, tiên tri giả phủ nhận Chúa Jesus là Đức Chúa Trời, họ dạy rằng Chúa Jesus là tạo vật đầu tiên của Đức Chúa Trời, hay Chúa Jesus là thiên sứ v.v… Sự giảng dạy như thế không đến từ Linh của Đức Chúa Trời nhưng đến từ linh của kẻ chống Chúa Jesus Christ.

Giăng còn cho chúng ta biết giáo lý lệch lạc do những giáo sư giả và tiên tri giả truyền bá đã xuất hiện và đang hoạt động thên thế giới, ông nói: “hiện nay đã đến trong thế gian rồi” (câu 3b). Chúng ta thấy rõ ngày hôm nay, hệ phái “Chứng Nhân Giê-hô-va” (Jehovah’s Witnesses) là một hệ phái truyền bá tín lý phủ nhận Chúa Jesus là Đức Chúa Trời và nhiều giáo lý khác lệch lạc khỏi chân lý Thánh Kinh. Hiện nay, tổ chức hệ phái Chứng Nhân Giê-hô-va (Hội Tháp Canh) hoạt động khá mạnh mẽ họ ra sức dẫn dụ con cái Chúa đi vào con đường lầm lạc.

Phân đoạn Kinh Thánh I Giăng 4:1-3 nêu trên, Sứ đồ Giăng nêu cho chúng ta biết một cách để thử (hay phân biệt) các linh bằng cách đặt nghi vấn: “linh nào xưng nhận Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, linh đó đến từ Đức Chúa Trời; còn linh nào không xưng nhận Chúa Jêsus như thế, chẳng đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta cần nhớ rằng đó chỉ là một trong nhiều cách chứ không phải là tất cả. Chúng ta cần học hỏi thêm những dấu hiệu khác để phân biệt giáo sư giả, tiên tri giả với giáo sư thật, tiên tri thật.

 

Tháng 12, 2017

tamtran1561@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *