Sinh lại làm Cơ Đốc nhân nghĩa là gì?

CÂU HỎI

Sinh lại làm Cơ Đốc nhân nghĩa là gì?

TRẢ LỜI

Sinh lại làm Cơ Đốc nhân nghĩa là gì? Trang cổ điển từ Kinh Thánh Giăng 3:1-21 có những lời giải thích cho câu hỏi này. Chúa Giê Xu nói với Ni-cô-đem, một người Pha-ri-si nổi tiếng và thành viên công nghị hội (Một lảnh tụ của Do Thái giáo). Ni-cô-đem đến cùng Chúa Giê Xu trong ban đêm, ông đã nêu nhiều câu hỏi để hỏi Chúa Giê Xu.

Khi ấy Chúa Giê Xu đã trả lời cho Ni-cô-đem: “…Điều chắc chắn nhất Tôi nói với ông người ta không thể nhìn thấy Thiên đàng trừ khi người ấy sinh lại.” Ni-cô-đem hỏi lại: “Một người già làm sao có thể được sinh lại? Người ấy làm thế nào vào trong bụng mẹ để được sinh ra lần thứ hai?” Chúa Giê Xu đã trả lời: “Điều chắc chắn nhất Tôi nói với ông người ta không thể vào nước Thiên đàng trừ khi người ấy sinh bởi nước và Thánh Linh. Bởi xác thịt sinh ra xác thịt, bởi Thánh Linh sinh ra Linh. Đừng lấy làm lạ về điều Tôi nói với ông, ông phải sinh lại…” (Giăng 3:3-7).

Cụm từ “Sinh lại” nghĩa đen là “Sinh từ trên” Ni-cô-đem có một nhu cầu thật sự. Ông ấy cần một sự thay đổi trong tâm hồn – một sự đổi mới về tâm linh. Sự sinh ra mới, được sinh lại, là một hành động của Thượng Đế vì sự sống đời đời đã ban cho một người có lòng tin. (II Cô-rinh-tô 5:17; Tít 3:5; I Phi-e-rơ 1:3; I Giăng 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4,18) Giăng 1:12,13 chỉ ra cho biết “Sinh lại” cũng mang ý nghĩa “ Trở thành con của Đức Chúa Trời” qua niềm tin trong danh Chúa Giê Xu Christ.

Có một câu hỏi chí lý: “ Tại sao một người cần sinh lại” Sứ đồ Phao Lô trong thư Ê-phê-sô 2:1 có nói: “Về phần anh chị em đã chết vì vi phạm và tội ác mình.”. Trong thư Rô Ma 3:23 sứ đồ viết: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.”. Vì vậy một người sinh lại là để được sự tha thứ tội và có mối liên lạc với Thượng Đế.

Làm thế nào để điều đó thực hiện? Ê-phê-sô 2:8,9 cho biết: “Vì nhờ ân điển mà bạn được cứu, không phải do công của bạn, nhưng qua đức tin, nó là món quà của Thượng Đế, không phải bời việc làm để không ai khoe khoang.”. Khi một người được cứu, anh ấy hay chị ấy đã được sinh lại, tâm linh được đổi mới, và trở nên con của Đức Chúa Trời bởi quyền của một con người mới. Tin vào Chúa Giê Xu Christ là Đấng đã trả án phạt của tội bằng cách chịu đóng đinh trên cây thập tự, điều ấy có nghĩa là tâm linh người ấy “Sinh lại”. “Chính vì thế nếu ai ở trong Đấng Christ người ấy là một tạo vật mới…” (II Cô-rinh-tô 5:17a).

Nếu bạn chưa bao giờ tin nhận Chúa Giê Xu Christ làm Cứu Chúa của bạn, bạn có sẵn lòng quan tâm đáp ứng ngay khi Thánh Linh nói với lòng của bạn? Bạn cần sinh lại. Bạn có sẵn lòng cầu nguyện ăn năn và trở nên con người mới trong Đấng Christ ngay hôm nay? “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sinh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sinh bởi Đức Chúa Trời.” (Giăng 1:12-13).

Nếu bạn muốn tin nhận Chúa Giê Xu làm Cứu Chúa, bạn hãy nói với Thượng Đế những lời như sau: “Lạy Chúa, con biết con có tội chống nghịch Ngài nên đáng bị hình phạt, nhưng Chúa Giê Xu đã gánh lấy hình phạt thay cho con nhờ đó trong đức tin vào Chúa Giê Xu con được tha thứ. Con xin từ bỏ tội lỗi của con và đặt niềm tin vào sự cứu rỗi của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa vì ân điển kỳ diệu và sự tha thứ của Ngài. A-men! (Nói những lời này hay những lời cầu nguyện khác, không giải cứu được bạn. Chỉ có niềm tin vào Chúa Giê Xu bạn mới được tha thứ tội. Lời cầu nguyện này là cách đơn giản để diễn tả niềm tin của bạn cho Thượng Đế và cảm ơn Ngài về sự tha thứ tội.)

Bạn có quyết định tin nhận Đấng Christ vì những gì mà bạn đã đọc không? Nếu có, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng tin nhận Đấng Christ”

English

QUESTION

What does it mean to be a born again Christian?

videoborn again Christianaudio
ANSWER

The classic passage from the Bible that answers this question is John 3:1-21. The Lord Jesus Christ is talking to Nicodemus, a prominent Pharisee and member of the Sanhedrin (the ruling body of the Jews). Nicodemus had come to Jesus at night with some questions.

As Jesus talked with Nicodemus, He said, “‘I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again.’ ‘How can a man be born when he is old?’ Nicodemus asked. ‘Surely he cannot enter a second time into his mother’s womb to be born!’ Jesus answered, ‘I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, “You must be born again”’” (John 3:3-7).

The phrase “born again” literally means “born from above.” Nicodemus had a real need. He needed a change of his heart—a spiritual transformation. New birth, being born again, is an act of God whereby eternal life is imparted to the person who believes (2 Corinthians 5:17Titus 3:51 Peter 1:31 John 2:293:94:75:1-418). John 1:1213 indicates that being “born again” also carries the idea of “becoming children of God” through trust in the name of Jesus Christ.

The question logically comes, “Why does a person need to be born again?” The apostle Paul in Ephesians 2:1 says, “And you He made alive, who were dead in trespasses and sins” (NKJV). To the Romans he wrote, “For all have sinned and fall short of the glory of God” (Romans 3:23). Sinners are spiritually “dead”; when they receive spiritual life through faith in Christ, the Bible likens it to a rebirth. Only those who are born again have their sins forgiven and have a relationship with God.

How does that come to be? Ephesians 2:8-9 states, “For it is by grace you have been saved, through faith—and this not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast.” When one is saved, he/she has been born again, spiritually renewed, and is now a child of God by right of new birth. Trusting in Jesus Christ, the One who paid the penalty of sin when He died on the cross, is the means to be “born again.” “Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation: the old has gone, the new has come!” (2 Corinthians 5:17).

If you have never trusted in the Lord Jesus Christ as your Savior, will you consider the prompting of the Holy Spirit as He speaks to your heart? You need to be born again. Will you pray the prayer of repentance and become a new creation in Christ today? “Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God— children born not of natural descent, nor of human decision or a husband’s will, but born of God” (John 1:12-13).

If you want to accept Jesus Christ as your Savior and be born again, here is a sample prayer. Remember, saying this prayer or any other prayer will not save you. It is only trusting in Christ that can save you from sin. This prayer is simply a way to express to God your faith in Him and thank Him for providing for your salvation. “God, I know that I have sinned against you and am deserving of punishment. But Jesus Christ took the punishment that I deserve so that through faith in Him I could be forgiven. I place my trust in You for salvation. Thank You for Your wonderful grace and forgiveness—the gift of eternal life! Amen!”

Have you made a decision for Christ because of what you have read here? If so, please click on the “I have accepted Christ today” button below.

If you have any questions, please use the question form on our Bible Questions Answered page.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *