Sống Với Chúa

Sống Với Chúa

Trong Cơ Đốc giáo có ba Giáo Hội – Công Giáo La-mã (Roman Catholic), Chính Thống giáo (Orthodox), và Tin Lành (Protestant/Evangelical). Theo lịch Gregorian thì Giáo hội Công giáo La-mã (Roman Catholic) và Giáo hội Tin Lành mừng Lễ Phục Sinh vào Chúa Nhật 21 tháng 4 năm 2019. Còn theo lịch Julian thì Giáo hội Chính Thống giáo mừng Lễ Phục Sinh vào Chúa Nhật 28 tháng 4 năm 2019. Sự kiện Đức Chúa Giê-su chịu chết và sống lại là điều vô cùng quan trọng đối với những ai đặt niềm tin nơi Đức Chúa Giê-su.

Trước khi sắp chịu sự thương khó, Chúa Giê-su đã phán hứa với các môn đệ Ngài rằng: “Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy Ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy Ta; vì Ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. ” (Giăng 14:19). Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời Ngôi Hai trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Ngài là Thượng Đế thành nhân. Không có một giáo chủ của một tôn giáo nào trên thế gian dám tuyên bố rằng mình từ trời xuống và chính mình là Đức Chúa Trời. Chỉ có duy nhất Đức Chúa Giê-su tuyên bố: “Vì Ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý Ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai Ta đến. ” (Giăng 6:38) và “Ta với Cha là một. ” (Giăng 10:30). Không có một giáo chủ nào từ xưa đến nay dám tuyên bố rằng mình là Con Đường (The Way) duy nhất để người ta đi theo phụng thờ cả. Chỉ có duy nhất Đức Chúa Giê-su tuyên bố rằng: “Ta là Đường đi, Chân lý, và Sự sống, chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha. ” (Giăng 14:6). Không có một giáo chủ nào dám quả quyết lời nói mình là chân lý, không thay đổi. Chỉ có Chúa Giê-su quả quyết “Trời đất sẽ qua, nhưng Lời Ta nói chẳng bao giờ qua đi. ” (Mathiơ 24:35). Cũng không có một giáo chủ nào từ xưa cho đến nay chết rồi sống lại. Chỉ có duy nhất Đức Chúa Giê-su đã sống lại từ cõi chết (Mathiơ 28:5-7; Giăng 20:31).

Mời bạn cùng tôi suy gẫm sự sống lại của Đức Chúa Giê-su được ghi lại trong Kinh Thánh.

 1. Sống Với Chúa Vì Chúa Ðã Thật Sự Sống Lại.Cảm tạ Ðức Chúa Trời Ba Ngôi, Ðức Chúa Giê-su không phải chết rồi là hết. Như lời Ngài phán hứa trước, Ngài sẽ sống lại. Lý cớ các môn đồ khi xưa biết chắc mình sẽ sống với Chúa là vì chính họ đã thấy rõ Chúa phục sinh. Chúng ta hãy suy gẫm những dữ kiện ghi lại sự Chúa sống lại và hiện ra cho các môn đồ của Ngài.
 2. Chúa hiện ra cho các bà vào buổi sáng sớm (Mathiơ 26:1-10; Mác 16:1-8; Lu-ca 24:1-12; Giăng 20:1-9).
 3. Chúa hiện ra cho Mary Mađơlen vào buổi sáng (Mác 16:9-11; Giăng 20:11-18).
 4. Chúa hiện ra cho hai môn đồ về làng Em-ma-út vào trưa Chúa Nhật (Lu-ca 24:13-32).
 5. Chúa hiện ra cho Phierơ tại Giêrusalem vào trong ngày Chúa Nhật (Lu-ca 24:34; 1 Côrinhtô 15:5).
 6. Chúa hiện ra cho mười môn đồ trên phòng cao (không có Thô-ma) vào tối Chúa Nhật (Mác 16:14; Lu-ca 24:36-43; Giăng 20:19-25).
 7. Chúa hiện ra cho mười một môn đồ trên phòng cao (có Thôma) vào một tuần sau đó (Giăng 20:26-31).
 8. Chúa hiện ra cho bảy môn đồ đang đánh cá tại Biển Galilê vào một buổi trưa sau đó (Giăng 21:1-23).
 9. Chúa hiện ra cho mười một môn đồ tại trên núi ở Galilê vào một thời gian sau đó (Mathiơ 28:16-20; Mác 16:15-18).
 10. Chúa hiện ra cho hơn 500 người xem thấy vào một thời gian sau đó (1 Côrinhtô 15:16).
 11. Chúa hiện ra cho Gia-cơ vào một thời gian sau đó (1 Côrinhtô 15:7).
 12. Chúa hiện ra cho các môn đồ khi Ngài thăng thiên về trời tại trên núi Ôlive (Lu-ca 24:44-49; Công vụ 1:3-8).

Kinh Thánh Tân Ước cũng ghi lại khoảng vài năm sau đó (33 A.D.), Chúa Giê-su đã hiện ra cho Sau Lơ là Sứ đồ Phao Lô trên đường đến Ða-mách (1 Côrinhtô 15:1-11). Chúng ta không được may mắn sống cùng thời với các môn đệ Chúa để kinh nghiệm sự sống lại của Chúa bằng tai nghe và mắt thấy. Tuy nhiên, kinh nghiệm biết Chúa và gặp Chúa của Phao Lô là điều đáng cho chúng ta chú ý vì sự kiện gặp Chúa của Sau Lơ, sau nầy được đổi tên là Phao Lô cũng giống như nhiều kinh nghiệm gặp Chúa của nhiều Cơ Ðốc nhân ngày nay. Kinh nghiệm gặp Chúa của Phao Lô là kinh nghiệm quyền năng biến đổi con người mới trong Chúa, là kinh nghiệm năng quyền giảng đạo, chữa bệnh, ân tứ phục vụ, và làm nhiều phép lạ của Chúa cho người thế gian biết.

 1. Sống Với Chúa Ngay Ở Hiện Tại và Trong Cõi Vĩnh Hằng. Đức Chúa Giê-su phán: “Vì Ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. ” Vâng, vì Chúa đã sống lại, các môn đệ Ngài cũng sẽ sống lại dù cho họ có bị tử vì đạo rất sớm. Qua lời phán hứa của Chúa, “Vì Ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống”, chúng ta ngày nay cũng được sự nhắc nhở niềm tin rằng một người dù tội lỗi xấu xa đến đâu nhưng khi đã gặp được Chúa sống thì chắc chắn được đời sống đổi mới, được sự sống sung mãn ở trên đất và sự sống đời đời trên Thiên quốc.
 2. Sống với Chúa ngay ở hiện tại. Trong những ngày còn sống trên đất, Lời Chúa nhắc nhở chúng ta phải sống trong 4 thái độ như sau: (1) Biết ơn Chúa (1 Côrinhtô 15:57); (2) Yên ủi nhau (1 Têsalônic. 4:18); (3) Trung tín phục vụ (1 Côrinhtô 15:58); (4) Vui mừng thực thi Ðại Mạng Lệnh của Chúa (Mathiơ 28:18-20). Bốn điều kể trên có liên hệ đến 5 mục đích của Hội Thánh Chúa, đó là thờ phượng, thông công, huấn luyện, phục vụ và truyền giáo.
 3. Sống với Chúa trong cõi vĩnh hằng. Là người tin theo Chúa, chúng ta không phải chỉ trông cậy nơi Chúa ở đời nầy mà thôi, nhưng mà là ở trong cõi vĩnh hằng tức là nhà trên trời với Cha Thiêng liêng của mình. 1 Côrinhtô 15:19 chép: “Nếu hi vọng của chúng ta trong Đấng Christ chỉ hướng về cuộc sống nầy mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những người thảm hại hơn hết.” Tất cả con dân Chúa đều tin chắc vào lời hứa của Cứu Chúa mình: “Ta sẽ trở lại đem các con đi với Ta, để Ta ở đâu thì các con cũng ở đó. ” (Giăng 14:3)

Tôi đã có lần vào thăm anh Vương Kiến Hải, một tử tù Death Row tại Huntsville năm 1994. Anh Hải vào tù vì tội bắn chết hai người và làm trọng thương 3 người. Sau khi vào tù thì anh mới tin nhận Chúa qua lời làm chứng về Chúa của một bạn tù người Mỹ. Anh Hải đã chia xẻ kinh nghiệm được đổi mới bởi quyền năng Chúa sau khi tin nhận Chúa Giê-su và báp tem như sau: “Từ đó tôi đã được tha thứ hết tội lỗi của tôi, và như vậy là tôi đã được dựng nên mới. Cảm tạ Chúa. ” Anh nói tiếp: “Rồi từ đó tôi đã được Chúa thay đổi trọn vẹn những cái tính xấu xa của tôi, và tôi đã sống được một cuộc sống thánh khiết với Ngài cho đến nay. ” Anh Hải đã chắc chắc tin quyết rằng: “Khi tôi rời khỏi căn nhà tạm nầy, thì tôi sẽ được Chúa rước về ở với Chúa trong căn nhà đời đời trong nước vĩnh hằng của Ngài. Cảm tạ Chúa vô cùng. ” Anh Hải biết rõ mình phải chịu trách nhiệm với hành động đã gây nên và chấp nhận bản án tử hình theo luật pháp của xã hội loài người. Báo Dân Việt số 123, phát hành ngày 15-12-95, tại Fort Worth, đã tường thuật lại những giờ phút cuối cùng của anh như sau:“ Vương, 40 tuổi, bị cột vào ghế hành hình…Trước khi bị chích thuốc, Vương nói: “Tôi hy vọng những người nào nghe được nói của tôi đêm nay sẽ hướng về Chúa. Tôi dâng linh hồn tôi cho Chúa. 

Có một nhà thông thái kia muốn lập một tôn giáo để cứu nhân độ thế. Ông viết một bộ sách rất lớn, rất đầy đủ giáo lý, tín điều, rồi gửi đến các bằng hữu, cũng thuộc hạng thông thái để nhờ họ xem và phê phán. Sau một thời gian chờ đợi, kết quả hầu hết bằng hữu của ông đều hoan nghênh nhiệt liệt về tinh thần và khả năng của ông với hi vọng ông sẽ thành công và họ cũng sẵn sàng cộng tác với ông nữa. Song chỉ có một người yêu cầu được gặp ông để đặt vài câu hỏi mà nếu ông giải đáp thoả đáng thì người cũng hoan nghinh và cộng tác như các bạn khác. Thế là hai nhà thông thái đã gặp nhau, và các câu hỏi được đặt ra như sau:

– Nếu anh đã lập một tôn giáo, và trong vòng các tín đồ của anh có người nghèo khó, anh có vui lòng chia cơm xẻ áo cho họ không? Đáp: “Tôi xin vui lòng”.

– Nếu trong vòng tín đồ của anh có ngưới phạm pháp phải ngồi tù, anh có vui lòng ngồi tù thay người đó không? Đáp: “Tôi xin vui lòng.”

– Nếu anh đã chết, thì có thể sống lại được không?

Không cần suy nghĩ, ông đáp ngay: “Rất tiếc, không được!”

Người bạn nói: “Nếu anh không thể sống lại, tôi xin anh đừng lập tôn giáo, vì anh đã chết, thì tôn giáo của anh cũng là tôn giáo chết và tôn giáo chết thì không cứu được ai.

Mùa Phục sinh làm mới lại đời sống tâm linh và niềm hy vọng sống của người tin theo Chúa. Vâng, Cứu Chúa Giê-su đã sống lại, đang sống, và còn sống mãi mãi trong lòng của tất cả con dân Ngài. Cảm tạ Chúa vì Đức Chúa Giê-su Christ đã sống lại, chúng ta cũng sẽ sống bình an, sống vui mừng, sống sung mãn trong những ngày trên đất, và sống đời đời với Ngài trong cõi vĩnh hằng. A-men.

Mục sư Lê Hồng Phúc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *