Sự sống có tồn tại sau cái chết hay không?

CÂU HỎI

Sự sống có tồn tại sau cái chết hay không?

TRẢ LỜI

Câu hỏi về sự tồn tại của sự sống sau cái chết là một câu hỏi muôn thuở. Sự sống có tồn tại sau cái chết hay không? Gióp nói thay cho tất cả chúng ta khi thốt lên rằng : “Loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy dẫy sự khốn khổ. Người sanh ra như cỏ hoa rồi bị phát; Người chạy qua như bóng không ở lâu dài…Nếu loài người chết có sống lại được chăng!” (Gióp 14:1-2,14). Giống như Gióp, hầu như tất cả chúng ta đều không có câu trả lời cho câu hỏi này. Sau khi chúng ta qua đời thì chính xác điều gì sẽ xảy ra? Có phải đơn giản là chúng ta thôi tồn tại? Có phải đời sống là cánh cửa quay vòng của sự ra đi và quay lại trần gian để đạt đến một cá thể cao quí? Có phải mọi người đi đến cùng một nơi hay những nơi khác nhau? Có Thiên đàng và địa ngục không?

Kinh Thánh nói với chúng ta rằng không những chỉ có sự sống sau cái chết, nhưng còn là sự sống đời đời rất vinh hiển mà “ Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài” (I Cô-rinh-tô 2:9). Chúa Giê-xu Christ, chính Đức Chúa Trời trong hình hài con người, đã đến thế gian để ban cho chúng ta món quà sự sống đời đời. “Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh” (Ê-sai 53:5). Những hình phạt mà chúng ta đáng phải chịu đã được Chúa gánh lấy và Ngài dâng chính mạng sống của Ngài làm của lễ chuộc tội. Ba ngày sau, Ngài đã sống lại minh chứng rằng Ngài đắc thắng sự chết . Ngài còn ở lại thế gian trong bốn mươi ngày và được hàng ngàn người làm chứng trước khi Ngài thăng thiên về Thiên đàng. Rô-ma 4:25 nói: “Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta.”

Sự sống lại của Chúa Giê-xu là bằng chứng hiển nhiên. Sứ đồ Phao-lô đã thách thức những ai nghi ngờ các nhân chứng về tính xác thực về điều này và không ai có thể minh chứng đây không phải là sự thật. Sự sống lại của Chúa Giê-xu là nền tảng trong niềm tin Cơ Đốc giáo. Do Chúa Giê-xu Christ đã sống lại sau khi chết , chúng ta cũng có niềm tin là chúng ta cũng sẽ được sống lại như vậy. Sự sống lại của Chúa Giê-xu là bằng chứng chủ yếu cho sự sống sau cái chết. Đấng Christ chỉ là người đầu tiên cho một đám đông lớn những người sẽ được sống lại. Sự chết về thuộc thể đến thế gian qua một người là A-đam, là người mà tất cả chúng ta đều có liên hệ. Nhưng những ai đã được nhận vào đại gia đình của Đức Chúa Trời qua niềm tin vào Chúa Giê-xu sẽ được ban cho sự sống mới (I Cô-rinh-tô 15: 20-22). Cũng giống như cách Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giê-xu sống lại, chúng ta cũng sẽ được sống lại khi Chúa Giê-xu tái lâm (I Cô-rinh-tô 6: 14).

Mặc dù chúng ta cuối cùng đều sẽ sống lại, nhưng không phải tất cả đều lên thiên đàng. Mỗi người phải đưa ra lựa chọn đó trong đời này và lựa chọn này sẽ quyết định nơi ở đời đời của người đó. Kinh thánh cho biết mỗi người được định sẽ chết một lần, rồi sự đoán phạt sẽ đến (Hê-bơ-rơ 9: 27). Những ai đã được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ sẽ hưởng sự sống đời đời trên thiên đàng, còn những ai chối bỏ Đấng Christ là Cứu Chúa sẽ chịu hình phạt đời đời nơi hoả ngục (Ma-thi-ơ 25: 46). Hoả ngục, cũng như thiên đàng, không đơn giản là một tình trạng hiện hữu mà là một nơi chốn. Đó là nơi mà những kẻ không công bình sẽ chịu cơn giận đời đời, không bao giờ dứt của Chúa. Hoả ngục được miêu tả là một vực sâu (Lu-ca 8: 31; Khải huyền 9: 1) và hồ lửa và diêm nơi những kẻ ở đó sẽ bị chịu khổ ngày và đêm cho đến đời đời (Khải huyền 20: 10). Tại hoả ngục, sẽ có khóc lóc và tiếng nghiến răng cho thấy nỗi thống khổ và giận dữ (Ma-thi-ơ 13: 42).

Đức Chúa Trời không vui về sự chết của kẻ dữ, nhưng Ngài mong muốn họ từ bỏ đường lối hung dữ để được sự sống (Ê-xê-chi-ên 33:11). Nhưng Ngài không ép buộc chúng ta tin nhận; nếu chúng ta chọn khước từ Ngài, Ngài chấp nhận sự lựa chọn của chúng ta là sống xa cách Ngài đời đờiĐời sống trên đất này là một cuộc thử nghiệm – Một sự chuẩn bị cho những gì sắp đến. Đối với người tin Chúa, sự sống sau cái chết là sự sống đời đời với Chúa trên thiên đàng. Còn với người không tin Chúa, sự sống sau cái chết là sự đời đời trong hồ lửa. Làm sao chúng ta nhận được sự sống đời đời sau khi chết và tránh được sự đời đời trong hồ lửa? Chỉ có một con đường duy nhất: Tin vào Chúa Giê-xu Christ.. Chúa Giê-xu phán : “Ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin Ta thì không hề chết…” (Giăng 11:25-26)

Món quà của sự sống đời đời ban cho tất cả mọi người. “Ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó” (Giăng 3:36). Sau khi chết chúng ta không còn cơ hội để nhận lãnh món quà của sự cứu rỗi từ Chúa nữa. Điểm đến đời đời của chúng ta được quyết định bởi việc chúng ta tiếp nhận hay từ chối Chúa Giê-xu Christ khi sống trên đất này . “Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi” (2 Cô-rinh-tô 6:2). Nếu chúng ta tin rằng sự chết của Chúa Giê-xu Christ đã đền tội phản nghịch Đức Chúa Trời của chúng ta, chúng ta được bảo đảm không chỉ một cuộc sống đầy ý nghĩa trên đất mà còn có cuộc sống đời đời trong sự hiện diện của Đấng Christ.

Bạn có quyết định tin nhận Đấng Christ vì những gì mà bạn vừa đọc không? Nếu có, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng tin nhận Đấng Christ”.

English


 

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Sự sống có tồn tại sau cái chết hay không?

QUESTION

Is there life after death?

videolife after deathaudio
ANSWER

Job, speaking out of his despair, asked, “If a man dies, shall he live again?” (Job 14:14, ESV). All of us have been challenged by this question. Is there life after death? What happens to us after we die? Do we simply cease to exist? Is death a revolving door of departing and returning to earth? Does everyone go to the same place after death, or do we go to different places? Is there really a heaven and hell?

The Bible tells us that, yes, there is life after death. This world is not all there is, and mankind was made for something more. At death, the body ceases to function and begins the process of returning to the earth, but the spiritual part of man lives on: “The dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it” (Ecclesiastes 12:7; cf. Psalm 146:4).

To those who are redeemed and have their sin forgiven, God gives eternal life, an existence so glorious that “no eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love him” (1 Corinthians 2:9, NLT). This eternal life is inextricably linked to the Person of Jesus Christ: “Now this is eternal life: that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent” (John 17:3). In Jesus’ prayer in this passage, He equates “eternal life” with a knowledge of God and of the Son. “Whoever has the Son has life” (1 John 5:12).

Jesus Christ, God incarnate, came to the earth to pay for our sins and give us the gift of eternal life: “He was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities; the punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed” (Isaiah 53:5). Three days after His crucifixion, Jesus proved Himself victorious over death by rising from the grave—He is life personified (John 11:25) and the ultimate proof that there is life after death.

The resurrection of the Christ is a well-documented event. The apostle Paul invited people to question the over 500 eyewitnesses who saw Jesus after His resurrection (1 Corinthians 15:6). All of them could bear testimony to the fact that Jesus is alive and that there is indeed life after death.

The resurrection of Christ, which gives us the sure hope of life after death, is the cornerstone of the Christian faith (1 Corinthians 15:12–19). Because Christ was raised from the dead, we have faith that we, too, will be resurrected. As Jesus told His disciples, “Because I live, you also will live” (John 14:19). Christ was only the first of a great harvest of those who will be raised to life again (1 Corinthians 15:23). Just as God raised up Jesus’ body, so will our bodies be resurrected upon Jesus’ return (1 Corinthians 6:14).

The fact of life after death does not mean everyone will go to heaven, however. People will continue to exist after they die, and there will be a resurrection someday, but God makes a distinction between the resurrection of the just (those who are in Christ) and the unjust (those who die in their sin): “Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake: some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt” (Daniel 12:2). Paul put it this way: “There will be a resurrection of both the righteous and the wicked” (Acts 24:15).

Each person must make a choice in this life, a choice that will determine his or her eternal destination. It is appointed for us to die once, and after that will come judgment (Hebrews 9:27). Those who have been made righteous by faith in Christ will go into eternal life in heaven, but those who have rejected Christ as Savior will be sent to eternal punishment in hell (Matthew 25:46). Hell, like heaven, is a literal place. It is a place where the unrighteous will experience the never-ending, eternal wrath of God. Hell is described as a lake of fire where the inhabitants will be tormented day and night forever and ever (Revelation 20:10). In hell, there will be weeping and gnashing of teeth, indicating intense grief and anger (Matthew 13:42).

God takes no pleasure in the death of the wicked but desires them to turn from their wicked ways so that they can live (Ezekiel 33:11). But He will not force us into submission; if we choose to reject Christ, the one and only Savior, we reject the heaven that He has prepared, and we will live eternally apart from Him. Life on earth is a preparation for what is to come. Faith in Christ prepares us for life after death: “Whoever believes in [God’s Son] is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God’s one and only Son” (John 3:18).

Everyone will experience life after death in some manner. For believers in Christ, life after death is eternal life in heaven with God. For unbelievers, life after death is eternity in the lake of fire. How can we receive eternal life and avoid hell? There is only one way—through faith in Jesus Christ. Jesus said, “I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die; and whoever lives by believing in me will never die” (John 11:25–26).

The free gift of eternal life is available to all. “Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God’s wrath remains on them” (John 3:36). We will not be given the opportunity to accept God’s gift of salvation after death. Our eternal destination is determined in our earthly lifetimes by our reception or rejection of Jesus Christ. “I tell you, now is the time of God’s favor, now is the day of salvation” (2 Corinthians 6:2). If we trust in the death of Jesus Christ as the full payment for our sin, and we believe in His resurrection from the dead, we are guaranteed eternal life after death, in glory (1 Peter 1:3–5).

Have you made a decision to receive Jesus Christ as Savior because of what you have read here? If so, please click on the “I have accepted Christ today” button below.

If you have any questions, please use the question form on our Bible Questions Answered page.

Return to:

Questions about Eternity

Is there life after death?

NGUỒN www.GotQuestions.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *