Ta Có Nhiều Người Trong Thành Này

Ta có nhiều người trong thành nầy
(Công-vụ các Sứ-đồ 18:10)
Ðây là một khích lệ mạnh mẽ để giúp chúng ta thử bắt tay làm việc phải, vì giữa những kẻ lưu manh, say sưa, vô lại nhứt, Ðức Chúa Trời có một số người cần phải được cứu. Sở dĩ bạn đem Lời Chúa đến cho họ là vì Ðức Chúa Trời đã truyền cho bạn phải làm sứ giả của sự sống cho linh hồn họ, và họ phải tin nhận Lời ấy, vì đó là một điều luật tiền định. Họ cũng được cứu chuộc bằng huyết như các thánh đồ đương ở trước ngôi đời đời. Họ là tài sản của Ðấng Christ, dầu có lẽ là đang quyến luyến các tiệm rượu và ghen ghét sự thánh khiết; nhưng nếu Chúa Jêsus đã mua họ rồi, thì Ngài sẽ được họ làm sản nghiệp. Ðức Chúa Trời không thất tín đến độ quên mất giá mà Con Ngài đã trả. Ngài không thể để cho sự chết thay thế tội nhơn của Con Ngài phải trở thành một công việc vô hiệu, chết cứng. Hàng vạn người đã được chuộc vẫn chưa được tái sanh, tuy nhiên, họ phải được sanh lại; và đó là điều an ủi cho chúng ta khi chúng ta đến với họ mang theo Lời ban sự sống của Ðức Chúa Trời.
Nói cho đúng hơn nữa thì số người vô đạo ấy đã được Ðấng Christ cầu thay cho trước ngôi Ðức Chúa Trời. Ðấng Cầu thay lớn đã tuyên bố: Chẳng những ta chỉ cầu nguyện cho họ thôi đâu, mà còn cầu nguyện cho những người nhờ nghe họ mà tin ta nữa. Những linh hồn khốn nạn, ngu dốt kia không hề biết cầu nguyện gì cho mình cả, nhưng Chúa Jêsus đang cầu thay cho họ. Tên họ đang ở trên bảng đeo ngực của Ngài, và chẳng bao lâu nữa, họ phải quỳ xuống trên những đầu gối ngoan cố của họ, thở dài để ăn năn thống hối trước ngôi thi ân. Bây giờ không phải mùa vả. Thời giờ tiền định vẫn chưa điểm; nhưng khi đến giờ ấy, họ sẽ vâng lời, vì Ðức Chúa Trời sẽ được số người thuộc về Ngài; họ phải tin Chúa vì không thể chống nổi Ðức Thánh Linh lúc Ngài tiến đến với năng lực đầy dẫy của Ngài; họ phải trở thành những đầy tớ sẵn sàng phục vụ Ðức Chúa Trời hằng sống. Trong ngày quyền năng ta, dân sự ta sẽ sẵn lòng. Ngài sẽ xưng nghĩa cho nhiều người. Người sẽ thấy kết quả cơn quặn thắt của linh hồn mình. Ta sẽ chia phần cho họ với người lớn, và Ngài sẽ chia phần với người dũng sĩ.
C. H. Spurgeon
Không có mô tả ảnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *