Tag Archives: 0:02 / 42:30 Mục sư Chung Tử Bửu – Bài 30 – Mục Đích Báp Têm Thánh Linh (14 – 06 – 2020) – HtKDM