Tag Archives: 11

Đai Lưng Và Người Chủ –Giê-rê-mi 13:1-2,11

Đai Lưng Và Người Chủ Giê-rê-mi 13:1-2,11   Câu gốc: “Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi; trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác” (Thi Thiên 16:2). Câu hỏi suy ngẫm: Mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va truyền cho Tiên tri Giê-rê-mi là phải thực …

Read More »