Tag Archives: 13-14

Cơ Nghiệp Bền Vững–II Ti-mô-thê 1:5,13-14

Cơ Nghiệp Bền Vững II Ti-mô-thê 1:5,13-14 1:5 Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà nội con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. 1:13 Hãy lấy lòng tin và yêu …

Read More »