Tag Archives: 18

Hứa Nguyện Na-xi-rê–Dân-số Ký 6:1-8,18

Hứa Nguyện Na-xi-rê Dân-số Ký 6:1-8,18 6:1 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 6:2 Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Bất luận người nam hay nữ, khi hứa nguyện Na-xi-rê đặng biệt mình riêng ra cho Đức Giê-hô-va, 6:3 thì phải kiêng cữ rượu và vật uống say; chẳng …

Read More »