Tag Archives: 18-26

Hết Lòng Phục Vụ–Công-vụ Các Sứ-đồ 18:1-4,18-26

Hết Lòng Phục Vụ Công-vụ Các Sứ-đồ 18:1-4,18-26 18:1 Rồi đó, Phao-lô đi khỏi thành A-thên, mà tới thành Cô-rinh-tô. 18:2 Tại đó, người gặp một người Giu-đa, tên là A-qui-la, quê ở xứ Bông, mới từ nước Y-ta-li đến đây với vợ mình là Bê-rít-sin, bởi vì vua Cơ-lốt …

Read More »