Tag Archives: 19-23

Sự Ương Ngạnh Của Vua Sau-lơ– I Sa-mu-ên 15:1-9,19-23

Ngày 5 Sự Ương Ngạnh Của Vua Sau-lơ I Sa-mu-ên 15:1-9,19-23 15:1 Sa-mu-ên nói cùng Sau-lơ rằng: Đức Giê-hô-va đã sai ta xức dầu cho ngươi, lập làm vua dân Y-sơ-ra-ên của Ngài. Vậy bây giờ, hãy nghe lời phán của Đức Giê-hô-va. 15:2 Đức Giê-hô-va vạn quân phán như …

Read More »