Tag Archives: 22-31

Khôn Hay Dại? Đa-ni-ên 5:1-4,22-31

Ngày 11 Khôn Hay Dại? Đa-ni-ên 5:1-4,22-31 5:1 Vua Bên-xát-sa dọn tiệc lớn đãi một ngàn đại thần mình, và vua uống rượu trước mặt họ. 5:2 Vua Bên-xát-sa đang nhấm rượu, truyền đem những khí mạnh bằng vàng và bạc mà vua Nê-bu-cát-nết-sa, cha mình, đã lấy trong đền …

Read More »