Tag Archives: 24-29

Chia Sẻ Gánh Nặng–Dân-số Ký 11:16-17,24-29

Chia Sẻ Gánh Nặng Dân-số Ký 11:16-17,24-29 11:16 Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy nhóm hiệp cho ta bảy mươi người trong bực trưởng lão Y-sơ-ra-ên, tức là những kẻ ngươi biết là trưởng lão và cai quản dân sự; hãy dẫn các người ấy đến hội mạc, …

Read More »