Tag Archives: 25-27

Nói Và Dạy–Giê-rê-mi 23:15-17,25-27

Nói Và Dạy Giê-rê-mi 23:15-17,25-27 23:15 Vậy nên, về phần bọn tiên tri đó, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Nầy, ta sẽ cho chúng nó ăn ngải cứu và uống mật đắng; vì các tiên tri ở Giê-ru-sa-lem đã làm cho sự vô đạo tràn ra trong cả …

Read More »