Tag Archives: 5 câu hỏi liên quan đến ân tứ

5 câu hỏi liên quan đến ân tứ

5 câu hỏi liên quan đến ân tứ Trần Đình Tâm Sau đây là những thắc mắc liên quan đến ân tứ có kèm theo phần giải thích. 1. Ân tứ là gì? I Cô-rinh-tô 12:1,8-11 xác định rõ ân tứ có ý nghĩa gì, từ đâu đến và với mục đích gì? “Hỡi anh em, tôi không muốn …

Read More »

5 câu hỏi liên quan đến ân tứ

5 câu hỏi liên quan đến ân tứ Trần Đình Tâm Sau đây là những thắc mắc liên quan đến ân tứ có kèm theo phần giải thích. 1. Ân tứ là gì? I Cô-rinh-tô 12:1,8-11 xác định rõ ân tứ có ý nghĩa gì, từ đâu đến và với mục đích gì? “Hỡi anh em, tôi không muốn …

Read More »

5 câu hỏi liên quan đến ân tứ

5 câu hỏi liên quan đến ân tứ Trần Đình Tâm Sau đây là những thắc mắc liên quan đến ân tứ có kèm theo phần giải thích. 1. Ân tứ là gì? I Cô-rinh-tô 12:1,8-11 xác định rõ ân tứ có ý nghĩa gì, từ đâu đến và với mục đích gì? “Hỡi anh em, tôi không muốn …

Read More »

5 câu hỏi liên quan đến ân tứ

5 câu hỏi liên quan đến ân tứ Trần Đình Tâm Sau đây là những thắc mắc liên quan đến ân tứ có kèm theo phần giải thích. 1. Ân tứ là gì? I Cô-rinh-tô 12:1,8-11 xác định rõ ân tứ có ý nghĩa gì, từ đâu đến và với mục đích gì? “Hỡi anh em, tôi không muốn …

Read More »

5 câu hỏi liên quan đến ân tứ

5 câu hỏi liên quan đến ân tứ Trần Đình Tâm   Sau đây là những thắc mắc liên quan đến ân tứ có kèm theo phần giải thích. 1. Ân tứ là gì? I Cô-rinh-tô 12:1,8-11 xác định rõ ân tứ có ý nghĩa gì, từ đâu đến và với mục đích gì?      “Hỡi anh em, tôi không …

Read More »

5 câu hỏi liên quan đến ân tứ

5 câu hỏi liên quan đến ân tứ Trần Đình Tâm   Sau đây là những thắc mắc liên quan đến ân tứ có kèm theo phần giải thích. 1. Ân tứ là gì? I Cô-rinh-tô 12:1,8-11 xác định rõ ân tứ có ý nghĩa gì, từ đâu đến và với mục đích gì?      “Hỡi anh em, tôi không …

Read More »