Tag Archives: 6-9

Cầu Xin Sự Khôn Ngoan –Gióp 32:4,6-9

Cầu Xin Sự Khôn Ngoan Gióp 32:4,6-9   Câu gốc: “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho” (Gia-cơ 1:5). Câu hỏi …

Read More »